DSpace Repository

The Analysis Of General Adjustment Levels Of University Students In Terms Of Socio-Demographic Variables

Show simple item record

dc.contributor.author Çelik, Metin
dc.contributor.author Çırak, Yüksel
dc.date.accessioned 2020-07-16T05:48:23Z
dc.date.available 2020-07-16T05:48:23Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Çelik, M. ve Çırak, Y. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Genel Uyum Düzeylerinin Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 441-454. DOI: 10.17679/inuefd.502450. tr_TR
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/16987
dc.description.abstract Öz Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin uyum düzeylerinin, cinsiyet, yaş, sınıf, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, bireyin yaşamının büyük bir bölümün geçirdiği yer ve kendisini algıladığı sosyoekonomik durum değişkenleri açısından istatiksel olarak anlamlı bir fark gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırma modeli, ilişkisel araştırma yöntemi ile tasarlanmıştır. Araştırmanın evreni Siirt Üniversitesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında dört yıllık fakültelerde öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi oran tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen 950 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Hacettepe Kişilik Envanteri (HKE) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılarak toplanılmıştır. Verilerin analizi Bağımsız Örneklemler için t testi, Kruskal-Wallis testi, Tek Faktörlü Anova kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, kız ve erkek öğrencilerin genel uyum düzeyi arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Üniversite öğrencilerinin genel uyum düzeyi, yaş grubu 26-+ ve 21-25 olanların lehine 18-20 yaş grubundakilerle anlamlı olacak şekilde farklılaşmaktadır. Üniversite öğrencilerinin genel uyum düzeyi, kendilerini algıladıkları sosyoekonomik düzey iyi ve orta olanların lehine kötü grubuyla anlamlı olacak şekilde farklılaşmaktadır. Anne eğitim düzeyi okuryazar ve lise olan üniversite öğrencilerinin genel uyum düzeyi, okuryazar olmayanlara göre anlamlı olacak şekilde yüksek bulunmuştur. Baba eğitimi düzeyine göre, üniversite öğrencilerinin genel uyum düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sınıf düzeyine göre, üniversite öğrencilerinin genel uyum düzeyi arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Yaşamınızın büyük bir bölümünü geçirdiğiniz yerleşim yeri değişkenine göre, üniversite öğrencilerinin genel uyum düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Anahtar Kelimeler: Genel uyum, Üniversite öğrencileri, Çeşitli değişkenler. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.subject Genel uyum tr_TR
dc.subject Üniversite öğrencileri tr_TR
dc.title The Analysis Of General Adjustment Levels Of University Students In Terms Of Socio-Demographic Variables tr_TR
dc.title.alternative Üniversite Öğrencilerinin Genel Uyum Düzeylerinin Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record