DSpace Repository

Diyabet Hastalarında Hastalık Algısının Anksiyete ve Depresyon Belirtileri Üzerine Etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Kavak, Funda
dc.contributor.author Aktürk, Ümmühan
dc.date.accessioned 2020-07-16T11:38:00Z
dc.date.available 2020-07-16T11:38:00Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Funda K. , Ümmühan A. (2019). Diyabet Hastalarında Hastalık Algısının Anksiyete ve Depresyon Belirtileri Üzerine Etkisi, Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/17016
dc.description Yıl: 2019Cilt: 10Sayı: 4ISSN: 1309-470XSayfa Aralığı: 740 - 747 Metin Dili:Türkçe tr_TR
dc.description.abstract Öz:Amaç: Bu çalışma; diyabet hastalarının (Tip1-2) hastalık algılarını, anksiyete ve depresyon düzeyi saptamak ve hastalık algısının anksiyete ve depresyon riski olan ve olmayan diyabet hastalarının da karşılaştırmaktır amacıyla tasarlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma, Üniversite Hastanesi’nde Haziran 2016 – Eylül 2016 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 200 hasta oluşturmuştur. Araştırmanın verileri; Tanıtıcı Bilgi Formu, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği, Hastalık Algısı Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler, t-testi, ki-kare ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada hastaların yaş ortalaması 54.74±11.5, %62.5’i kadın, %64.5’i gelir durumunun kötü, %87’si evli, %43’ü ilköğretim mezunu, %39’unun Diyabet dışında başka kronik hastalığı mevcut, %66’sı Diyabete bağlı komplikasyonlar yaşamakta, %22.5’i 11-20 yıldır Diyabet hastalığı mevcut ve %73.5 Diyabet hastalığı hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu ifade etmiştir. Hastaların %32’si anksiyete alt ölçeğinden, %49’unun da depresyon alt ölçeğinden eşik üstü puan almışlardır. Anksiyete riski olan hastalarda hastalığı anlama, kişisel kontrol ve tedavi kontrol puanının anksiyete riski olmayan hastalara göre düşük, emosyonel temsiller ve psikolojik atıflar puanının yüksek olduğu; depresyon riski olan hastalarda kişisel kontrol ve süre (döngüsel) puanının depresyon riski olmayan hastalara göre düşük, emosyonel temsiller puanının yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar: Diyabet hastalarının %32’sinin anksiyete alt boyutunda, %49’unun da depresyon alt boyutunda eşik üstü puan aldıkları ve bu hastaların hastalık algılarının negatif olduğu anlaşılmaktadır. Başlık (İngilizce):THE INFLUENCE/EFFECT OF THE DISEASE SYMPTOMS ON ANXIETY AND DEPRESSION SYMPTOMS IN DIABETIC PATIENTS Öz (İngilizce):Objectives: This study aims to determine the levels of anxiety and depression in diabetic patients (Type 1-2), and to compare diabetic patients with and without anxiety and depression risks of the disease perception?!?!. Methods: The descriptive study was conducted between June 2016 and September 2016 at the Medical Center Hospital. Three forms were used as data collection tools. The sample of the study consisted of 200 patients. Data from the study; Introductory Information Form, Hospital Anxiety and Depression Scale, Disease Perception Scale. Data were analyzed using frequency distributions, Student’s t-test, ANOVA, Pearson correlation and chi-square tests. Results: In the study, the average age of the patients was 54.74 ± 11.5, 62.5% of them were women, 64.5% were in poor condition, 87% were married, 43% were primary school graduates, 39% had other chronic diseases except for diabetes, Diabetes has experienced complications?!?!, 22.5% have diabetes mellitus for 11-20 years and 73.5% have enough knowledge about diabetes mellitus. Of the patients, 32% had an anxiety subscale, and 49% had a supra-threshold score on the depression subscale. In patients with anxiety risk, the understanding of the patient’s perception of the disease, personal control and treatment control scores were lower than the anxiety non-risk patients, and the scores of emotional representation and psychological attributions were higher; Personal control and duration (cyclic) scores of depressed patients with depression were found to be lower than those without depression, and scores of emotional representations were higher. Conclusions: It is understood that 32% of the diabetic patients have anxiety subscale, 49% of them have surprised points in the depression subscale and the disease perceptions of these patients are negative. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.subject Genel ve Dahili Tıp tr_TR
dc.title Diyabet Hastalarında Hastalık Algısının Anksiyete ve Depresyon Belirtileri Üzerine Etkisi tr_TR
dc.title.alternative THE INFLUENCE/EFFECT OF THE DISEASE SYMPTOMS ON ANXIETY AND DEPRESSION SYMPTOMS IN DIABETIC PATIENTS tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record