DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Duman, Yücel; Kuzucu, Çiğdem; Çuğlan, Serpil Semiha (Erciyes Tıp Dergisi, 2011)
  Öz:Amaç: Bu çalışmada 2009 yılı içerisinde kan dolaşım enfeksiyonlarından izole edilen bakterilerin tanımlanması ve antimikrobiyal duyarlılıklarının saptanması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımıza gönderilen örnekler ...
 • Görgeç, Sündüz; Kuzucu, Çiğdem; Yetkin, Funda; Ersoy, Yasemin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz (GSBL) üreten Esherichia coli ve Klebsiella izolatları tüm dünyada önemli bir problemdir. Yeni bir glisilsiklin antibiyotik olan tigesiklin (GAR-936) çoğul ilaç direnci olan birçok ...
 • Sarı, Ramazan; Özkan, Halil İbrahim; Sevinç, Alper; Aydogdu, İsmet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Kan ve kan ürünleri transfüzyonu öyküsü olan ve olmayan hematolojik maligniteli hastalarda, hepatitB ve hepatit C virüs seropozitifliği arasındaki fark araştınldı. Materyal ve metot: Hematoloji servisinde tedavi edilen, ...
 • Yalçın, Muhammet; Karaarslan, Emine Şirin; Cebe, M. Ata; Umar, İbrahim (Cumhuriyet Dental Journal, 2012)
  Öz:Amaç: Bu çalışmada, hemostatik ajanların dental dokuların renk değişikliği üzerindeki etkilerinin in vitro ortamda incelenmesi amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada çürükten etkilenmemiş 40 adet çekilmiş insan 3. ...
 • Erkurt, Mehmet Ali; Kuku, İrfan; Kaya, Emin; Aydoğdu, İsmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Kanser ilaçlarının tipine ve dozuna bağlı olarak serum kreatininin hafif yükselmesinden son dönem böbrek yetmezliğine kadar ciddi boyutta böbrek bozukluğu görülebilmektedir. Kemoterapi öncesi sağlanacak yeterli hidrasyonla ...
 • Karaman, Ülkü; Atambay, Metin; Daldal, Nilgün; Çolak, Cemil (Turkish Journal of Parasitology, 2008)
  Çalışmada kanser tanısı almış hastalarda Microsporidium görülme sıklığının belirlenmesi amaçlanmış olup yaş ortalaması 23,60±23.00 olan 320 hastadan alınan dışkı örnekleri nativ-lugol, sedimentasyon yöntemleriyle incelenmiş ...
 • Koç, Bekir; Kütükde, Derya; Doğanay, Selim; Cumurcu, Tongabay; Gündüz, Abuzer (Glokom Katarakt, 2013)
  Öz:Amaç: Bu çalışmada irise sütüre arka kamara göz içi lens (GİL) yerleştirilmesi sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: On olguya vitreusa disloke olmuş GİL, 7 olguya sublukse GİL, 8 olguya afaki nedeniyle ...
 • Er, Hamdi; Hepşen, İbrahim F.; Gündüz, Abuzer (Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 1998)
  Öz:Çalışmanın amacı kontinyus kurvilineer kapsüloreksis (KKK) sonrası kapsül içi göziçi lens (GİL) implantasyonu yapılan olgularda, GİL Santralizasyonunun ve kapsül ile ilgili komplikasyonların değerlendirilmesidir. Bu ...
 • Erdoğan, Mehmet Ali; Çolak, Yusuf Ziya; Kaçmaz, Osman; Kolu, Mehmet; Toprak, Hüseyin İlksen (Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 2017)
  Öz:Santral venöz kateterizasyon klinik pratikte yaygın olarak uygulamaktadır. Santral venöz kateterizasyonun trombotik, stenotik ve infeksiyöz komplikasyonları yaşamı tehdit edicidir. Kronik hemodiyaliz hastalarının %5 ile ...
 • Şenbaba, Elif; Çatal, Ferhat; Topal, Erdem (Astım Allerji İmmünoloji, 2014)
  Öz:Ortotopik karaciğer nakli yapılan çocuklarda besin allerjisi gelişimi artarak rapor edilmektedir. Karaciğer naklinden sonra gelişen besin allerjisi mekanizması halen tam olarak aydınlatılmış değildir. Bir yaşından önce ...
 • İnce, Volkan; Ara, Cengiz; Koç, Cemalettin; Ersan, Veysel; Barut, Bora (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Fasiyoliyaz tüm dünyada birçok memeli türü konakçılarını enfekte eden zoonotik bir hastalıktır. Türkiye’yi de içine alan Uzak ve Orta Doğu’nun bazı bölümlerinde endemik olarak bildirilen insan fasiyoliyazı, nadir karşılaşılan ...
 • Gökırmak, Münire; Soysal, Ömer; Baysal, Tamer; Köksal, Nurhan; Yıldırım, Zeki; Aydın, Abdullah; Hasanoğlu, H. Canan (Toraks Dergisi, 2000)
  Öz (İngilizce):Çalışkan B, Somer A, Hatipoğlu N, Keser M, Yekeler E, Gün F, Güllüoğlu M, Salman T, Salman N. Tuberculous liver abscess in an immunocompetent child with pulmonary tuberculosis as a cause of fever of unknown ...
 • Yılmaz, Muhittin; Tüköz, Yusuf; Erdemli, A. Ümit; Kalkan, Ercan; Çiğremiş, Yılmazv (Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 2000)
  Öz:Bu araştırma haziran ile ekim 1997 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmada, yaşları ve cinsiyetleri aynı olan 92 adet Capoeta capoeta umbla ve 86 adet Capoeta trutta kullanıldı. Söz konusu balıkların metrik ve ...
 • Dündar, Recep; Aydın, Mesut (Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2012)
  Öz:Kıbrıs’ın imar ve iskânı için 21 Eylül 1572 tarihinde çıkarılmış olan sürgün hükmü çerçe- vesinde, Anadolu’nun güney ve iç bölgelerin- den nüfus nakline başlanmıştır. İskânla ilgili Sürgün hükmü; Anadolu, Karaman, Rum ...
 • Başkan, Yahya (Türk Dünyası Araştırmaları, 2012)
  Öz:Karamanoğlu Mehmed Bey in Türkiye Selçukluları nın başşehri Konya yı ele geçirmesinden sonra toplanan divanda Türkçe nin resmi lisan ilan edilip diğer dillerin yasaklanması başlı başına mühim bir tarihi hadisedir. ...
 • Başkan, Yahya (Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018)
  Öz:Karaman Türkmenleri, 13. yüzyılın başlarında Selçuklular tarafından Toros Dağları cihetindeki uclara yerleştirilmiş, 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra siyasi olarak daha belirgin hale gelip “Beylik” halinde ortaya çıkmıştır. ...
 • Gülbaş, Gazi; Hakan, Günen (Solunum, 2011)
  Öz:Karbon monoksit (CO) difüzyon kapasitesi (DLCO) testi, iyi standardize edilip doğru değerlendirildiği zaman, özellikle parankimal ve vasküler akciğer hastalıklarının tanı ve takibinde önemli bilgiler sağlar. Bu derleme, ...
 • Özışık, Handan Işın; Kızkın, Sibel; Özcan, Cemal; Bölük, Ayhan; Çalışkan, Özden (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  değişiklikleri, psikotik davranışlar ve parkinson benzeri klinik tablodur. Seyrek olarak bu hastalarda distoni, kore ve myoklonus gibi hareket bozuklukları gelişmektedir. Bu yazıda karbon monoksit zehirlenmesinin geç ...
 • Aslan, Mehmet; Kutlutürk, Yeşim (ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017)
  Öz:Amaç: Çalışmamızın amacı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Acil Ünitesi'nde son yedi yılda karbon monoksit (CO) zehirlenmesi tanısı alan hastaların demografik, klinik ve laboratuvar özelliklerini ortaya ...
 • Doğanay, Selim; Fırat, Penbe Gül (Glokom Katarakt, 2007)
  Öz:Karbonik anhidraz inhibitörleri (KAİ), oftalmolojide göz içi basıncını düşürmek için kullanılan en güçlü ajanlardandır. KAİ’nin iki formu vardır. Asetozolamid, KAİ sistemik formu olup 1954’ten beri kullanılmaktadır. İlk ...