DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Publisher "Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi"

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Publisher "Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi"

Sort by: Order: Results:

 • Akkılıç, M. Emin (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2002)
  Öz:Sağlık hizmetleri kişilerin sağlığının korunması, teşhis, tedavi ve bakım için kişisel ve kurumsal olarak kamu veya özel şahısların vermiş olduğu hizmetler olarak tanımlanabilir. Sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda ...
 • Tatar, Taner (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2003)
  Öz:Araştırmamız Türkiye'nin taşra şehirlerinden biri olan Malatya'da yapılmıştır. Bu araştırma 1995 yılında yapmış olduğumuz araştırmanın bir tekrarıdır. Bu makalede 1995-2002 yılları arasında siyasî katılımdaki değişim ...
 • Karadağ, Ahmet (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2004)
  Öz:Cumhuriyet nedir? Bir yönetim biçimi mi, bir siyasal rejim mi? Yoksa her iki anlamı da içermekte midir? Cumhuriyetçi gelenek hangi değerler üzerinde yükselmiştir? Bu açıdan liberal demokratik gelenekle ortak yanları ve ...
 • Türk, Mevlüt (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2004)
  Öz:Perakendeci işletmelerde; müşterileri karşılayan, onlara hizmetler sunan ve uğurlayan personelin, bir çok özelliği kadar dış görünümü(fiziksel özellikleri) de müşteri memnuniyeti için önem taşımaktadır. Bu çalışmada, ...
 • Karatepe, Selma (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2004)
  Öz:Demokratikleşme ile birlikte halkla ilişkiler kamuoyunun daha fazla ilgisini çekmeye başlamıştır.Polislik, halkla çok fazla ilgili olmayı gerektirir. Bu çalışma, polis hizmetlerinde halkla ilişkilerin önemini ortaya ...
 • Aksoy, Ali; Kaplan, Metin (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2005)
  Öz:Turizm sektörü bünyesinde faaliyet gösteren konaklama işletmeleri emek-yoğun işletmelerdir. Yani hizmet sunumunda insan faktörü ön plandadır. Yönetimin koordinasyon özelliği gereği, işletme içerisinde faaliyet gösteren ...
 • Tikici, Mehmet; Demirel, Erkan T.; Derin, Neslihan (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2005)
  Öz:Teknolojinin hammaddesi olan bilginin her alanda kullanılması, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişi sağlamıştır. İşletmelerde liderlerin önemi içinde yaşadığımız bilgi toplumunda daha da artmış bulunmaktadır. Bilgi ...
 • Karagöz, Murat; Doğan, Çetin (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2005)
  Öz:Bu çalışmada ihracat ve ithalat değişkenlerinin her birinin döviz kuru ile olan ilişkisinin ekonometrik zaman serileri metodolojisi bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Ocak 1995-Haziran 2004 dönemine ait aylık verilerin ...
 • Deniz, Mehmet; Erkan, Demirel; Ramazanoğlu, T. Fikret (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008)
  Öz:Günümüz yöneticileri, ilgilendikleri faaliyetlerin çokluğu ve karmaşıklığı nedeniyle zaman baskısını yoğun bir şekilde hissetmektedirler. Bu baskının olumsuz yönleri nedeniyle etkinliklerini kaybedebilmektedirler. ...
 • Gökdemir, Levent; Karaman, Elif (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008)
  Öz:1995 yılında Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında imzalanan Gümrük Birliği (GB) Anlaşması; kimilerince önemli bir kazanım gibi gösterilirken, kimilerince Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerindeki inisiyatifinin AB'ye ...
 • Baharçiçek, Abdulkadir (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008)
  Öz:NGO'lar uluslararası sistemin işleyişinde gittikçe artan oranda etkili olmaya devam edecekledir. Üyeleri vatandaşlar veya vatandaşların oluşturduğu birlikler olan, kar amacı gütmeyen, hemen hemen her alanda faaliyet ...
 • Karagöz, Mehmet (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009)
  Öz:Bir toplumun iktisadî durumunun tam olarak bilinmesi, o toplumun yaşadığı her bir şehrin iktisadî düzenin ve faaliyetlerinin bilinmesi ile mümkündür. Buna “şehir iktisadiyatı” denir. Bu durum İktisat Tarihi’nin “bilinmezse ...
 • Çakan, Pınar; Sezer, Özcan (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010)
  Öz:Araştırmada üç-altı yaşlarında süreğen hastalığı olan annelerin tutumları ve durumluk kaygı düzeyleri ile süreğen hastalığı olmayan çocuklara sahip annelerin tutumları, durumluk kaygı düzeyleri karşılaştırılmış, ayrıca ...
 • Aksoy, Numan; Arslantaş, Halis (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010)
  Öz:Betimleyici metodun kullanıldığı bu araştırmanın amacı ana hatlarıyla bir dönüşüm örneklemi olarak medrese kurumunun geçirdiği evreleri Selçuklu ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar ele almaktır. Bu sınırlandırma nedeniyle ...
 • Kaya, Ayça Gamze (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010)
  Öz:Son zamanlarda rekabet, teknoloji, ürün, müşteri ve çevre koşullarında meydana gelen gelişmeler, çağdaş maliyet yönetim tekniklerini gerektirmiştir. Hedef maliyetleme bu tekniklerden biridir. Hedef maliyetleme, bir ...
 • Suphi, Erdem Hüseyin (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011)
  Öz:Seyyid Ahmed Arvasi, Cumhuriyet dönemi Türk toplumunun yetiştirdiği dikkate değer bir düşünce adamıdır. Fikirlerinin şekillenmesinde aile ortamında aldığı klasik İslam kültürü ve Batı kültürünün sentezi etkin olmuştur. ...
 • İlter, İlhan; Köksalan, Bahadır (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011)
  Öz:Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine olan tutumlarını cinsiyet, mezun olunan lise türü, aile gelir durumu ve baba öğrenim durumu değişkenleri açısından incelemektir. Çalışma grubunu ...
 • Metintaş, Mustafa Yahya; Kayıran, Mehmet (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011)
  Öz:Dünyayı genel bir savaş felaketinin tehdit ettiği 1939 yılında, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün başbakanlık teklifinde bulunduğu Dr. Refik Saydam, bu görevi ancak savaşa girmemek koşulu ile kabul edebileceğini söylemiş, ...
 • Demirel, Özlem Dönmez (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012)
  Öz:Konuşma dili hakkında yeteri kadar fikir sahibi olmadığımız geçmiş dönemlerde yazılmış eserleri tercüme ederken kelimeleri, cümle içerisinde bize en mantıklı gelen şekilleriyle anlamlandırırız. Kelimenin o gün nasıl ...
 • Yılmaz, Burcu Ebru (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012)
  Öz:Yahya Kemal, modern Türk şiirinde millî romantik duyuş tarzının önemli temsilcilerinden biridir. Şiirlerinin terkibini oluşturan ruh ve şuur birlikteliği, tarih, medeniyet ve kültür gibi kuşatıcı temaları ön plana ...