DSpace Repository

The Effect of Allosteric Learning Model on the Problem Solving Skills of 7th Grade Students in English Courses

Show simple item record

dc.contributor.author Gürbüztürk,Oğuz
dc.contributor.author Koç, Sevda
dc.contributor.author Babaoğlu, Melike H.
dc.date.accessioned 2020-08-10T06:37:09Z
dc.date.available 2020-08-10T06:37:09Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/17438
dc.description Yıl: 2016Cilt: 0Sayı: 9ISSN: 2146-8249 / 2146-8249Sayfa Aralığı: 67 - 82Metin Dili:Türkçe en_US
dc.description.abstract Öz:Bu çalışmanın amacı, İngilizce dersinde allosterik öğrenme modelinin 7.sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisini belirlemektir. Nicel ve nitel araştırma desenlerinin birlikte ele alındığı karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın, nicel boyutunda, yarı deneysel desenlerden, öntest-sontest eşleştirilmiş kontrol gruplu desen; araştırmanın nitel boyutunda ise, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Bu çalışma, 35 i deney 35 i kontrol grubu olmak üzere Siirt Sancaklar Ortaokulu nda 2014-2015 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören toplam 70 öğrenci ile yürütülmüştür. Nicel boyutunda, 1. 2. 3. ve 4. alt problemlere cevap aranırken araştırmacılar tarafından geliştirilen problem çözme becerileri testi kullanılmıştır. Bunun yanında, 5. alt probleme cevap aramak için yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Normal dağılımın görüldüğü gruplarda, nicel verileri analiz etmek için t-test ve nitel verilerin analizi için içerik analizi kullanılmıştır. t-testi ile elde edilen veriler sonucunda, deney grubu lehine anlamlı farklılık görülmüştür. Bu çalışmadan elde edilen bulgular ışığında: Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test problem çözme becerileri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı; Allosterik öğrenme modelinin uygulanmadığı kontrol grubu öğrencilerinin ön test ve son test problem çözme becerileri testinden aldıkları puanlar arasında anlamlı farklılığın olmadığı; Allosterik öğrenme uygulamasına tabi tutulan, deney grubunun ön test ve son test, problem çözme becerilerine ilişkin puanları arasında son test lehine anlamlı farklılık; Allosterik öğrenme uygulamasına tabi tutulan deney ve allosterik öğrenme uygulamasına tabi tutulmayan kontrol grubunun son test problem çözme becerilerine ilişkin puanlarının analizi sonucunda deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Allosterik öğrenme modelin etkililiğine ilişkin öğrenci görüşlerine bakıldığında: Allosterik öğrenme modeli etkinliklerinin öğrenci merkezli; daha önce uygulanan etkinliklerin ise öğretmen merkezli olduğu görülmüştür. Öğrenciler düzeye uygunluk ve etkin katılım doğrultusunda etkinlikleri seçmişlerdir. Öğrenciler bireysel ve grup şeklinde yapılan etkinlikleri daha çok sevmişlerdir. Öğrenciler etkinliklerini yaparken, materyali hazırlamada ve materyale ulaşmada problemlerle karşılaşmışlardır. Öğrencilerin karşılaştıkları problemleri, bu problemler hakkında bilgiler toplayarak ve problemi tanımlayarak çözmeye çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya. en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Tarih en_US
dc.title The Effect of Allosteric Learning Model on the Problem Solving Skills of 7th Grade Students in English Courses en_US
dc.title.alternative İngilizce Dersinde Allosterik Öğrenme Modelinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Etkisi en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Journal of Education and Future en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess