Cilt 7 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Polat, İsmail (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2016)
  Son birkaç asırdır pozitivist düşüncenin hâkim olduğu eğitim sistemleri, öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimleri üzerine odaklanmış, onların iç dünyalarını besleyen ahlaki ve manevi gelişimlerini gözlenemeyen ve ...
 • Sayğın, Sümeyye (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2016)
  İslâm'ın erken dönemlerinden itibaren, Kur'ân-ı Kerim'i ilgilendiren tüm konularda olduğu gibi, Kur'ân kıssalarına dair çalışmalar da başlamış ve tarih boyunca da devam etmiştir. Çağımızda toplum ve toplum eğitimini ...
 • Ürkmez, Ahmet (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2016)
  Hadis/Sünnet karşıtlığı, önceki yüzyıllarda olduğu gibi günümüzde de güncelliğini koruyan bir itikâdî ve amelî problemdir. Problemin teorik temelleri incelendiğinde, Hadis alanı bünyesindeki pek çok önemli başlığı ...
 • Özdemir, Recep (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2016)
  İcap ve kabulden sonra akitlerin kesin şekilde teşekkül ettiği, İslâm hukukunda genel olarak kabul edilen bir husustur. Bir akitte ikrah durumu hariç rızanın varlığı icap ve kabul vasıtasıyla bilinir. Bununla birlikte bazı ...
 • Çolak, Abdullah (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2016)
  İnsanoğlunun içinde doğup büyüdüğü ve hayata katıldığı en küçük sosyal kurum ailedir. Aile kurumunun sağlam temeller üzerine inşa edilip sürdürülmesinde dini, ahlaki ve hukuki ilkeler hep birlikte devrede olması gerekir. ...
 • Batar, Yusuf (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2016)
  Bu çalışmada, Kur’an kıssalarının eğitsel özellikleri tahlil edilmektedir. Kıssalar içerik ve üslup açısından eğitsel amaçları gerçekleştirmeye yardımcı olacak birçok özelliğe sahiptirler. Çok farklı rollerde olumlu ve ...
 • Bilgin, Abdulcelil (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2016)
  Meallerde karşılaşılan hataların nedenlerinden biri, Türkçeye ait kuralların ihlal edilmesidir. Özne, Türkçe cümle kurgusunun en önemli ögelerinden biri olarak kabul edilir. Bu makalede, Kur’an meallerinde bulunduğu düşünülen ...
 • Gündoğar, Hamdi (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2016)
  İmam Ebu Hanife ve İmam Şafii Selef dönemi âlimlerinden olup birer fıkıh mezhebi kurucularıdır. Ebu Hanife ve Şafiî, fıkhın yanı sıra akaid ve kelam meseleleri ile de ilgilenmişlerdir. Ebu Hanife “el-Fıkhu’l-ekber” adlı ...
 • Ateş, Abdurrahman (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2016)
  Bu makalede ölülerin nasıl diriltildiğinin işareti olarak sunulan kuşların söz konusu edildiği Bakara sûresinin 260. âyetini inceledik ve uygulamanın ne olduğunu tartıştık. Hz. İbrâhîm’e kuşların kesilmesi ve ...