2003 Cilt 10 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Kılıç, Süleyman; Sargın, Semih Yaşar; Güneş, Ali; İpek, Deniz; Baydinç, Can; Altınok, M.Tayfun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Bu raporda, ürotelyumun en nadir patolojilerinden birisi olan üreteritis sistikalı iki olgunun bulgularını sunduk ve literatürü taradık.
 • Keskinler, Ü. Deniz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Erzurum'da Ocak 1997- Haziran 2000 tarihleri arasında, İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına (Form 017) göre, 6,538 bulaşıcı hastalığın bildirimi yapılmıştır. Bu dönemde en çok bildirimi yapılan hastalıklar streptokoksik anjin ...
 • Turgut, Burak; Demir, Tamer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Fotodinamik tedavi düşük güçlü diyod lazer tedavisi ve intravenöz Verteporfin ile koroidal neovasküler membranların ablase edilmesi esasına dayanır. Hedeflenen bölgede ilacın spesifik aktivasyonu sistemik yan etkilerden ...
 • Soysal, Ömer; Kuzucu, Akın; Özgel, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Akciğer parankimi içindeki bir kavitenin Aspergillus ile kolonize olmasına Aspergilloma denir. Asemptomatik olsa bile ani hayatı tehdit edici hemoptizinin oluşma riskinin sürekli mevcut olması nedeniyle Pulmoner Aspergillomada ...
 • Kutsi, Köseoğlu; Dayanır, Yelda; Keçeli, Merter; Odabaş, Alirıza (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Akrani (eksensefali) beyin dokusunun hemen hemen tama yakın gelişmesine rağmen kraniyumun bir kısmının ya da tamamının gelişmemesi ile karakterize nadir bir gelişimsel anomalidir. Akrani anensefaliden sonografik olarak ...
 • Toprak, Hüseyin İlksen; But, A. Kadir; Borazan, Hale; Ersoy, M. Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Mekanizması tam olarak bilinmeyen heparin direnci, klinikte değişkenlik gösteren şiddetlerde karşımıza çıkmaktadır. Bu sunuda, intraoperatif dönemde normal antitrombin III düzeyi ve trombosit sayısına rağmen kardiyopul ...
 • Demiaran, Yavuz; Akman, R. Yavuz; Kocaman, Buket; Erol, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Çalışmamızda majör ürolojik (epispadiyas, hipospadiyas) ameliyat geçiren çocuklarda tek doz olarak epidural aralıktan yapılan morfin ile tramadolün peroperatif hemodinamik etkisi, postoperatif analjezik etkinliği ve ...
 • Çetin, Nuran; Özer, Esra; Bakiler, Ali Rahmi; Sözen, Gülben; Yensel, Naciye (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Çinko elementinin hücre rejenerasyonu ve immun sistem fonksiyonlarında önemli rol oynadığı ve çinko eksikliğinin pekçok enfeksiyonun gelişiminde bir risk oluşturduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, akut ishalli süt ...