(2003)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Köhle, Ülkü; Demir, Canser Yılmaz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Sütür materyalleri her cerrahın bilmesi gereken temel konulardan birisidir. Sütürasyon; yaranın iki kenarının bir araya getirilip dikilmesi, tıp tarihinin belki de en eski operasyonudur. Amaç, mümkün olduğunca travmatik ...
 • Efe, Duran; Sevgili, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Karaciğerin anjiosarkomu oldukça nadir görülen malign bir tümördür. Tüm karaciğer primer malignitelerinin %1- 3’ünü oluşturur. Hemen herzaman adult yaş gurubunda ortaya çıkar. Bu sunumda ultrasonografi (US), bilgisayarlı ...
 • Bayındır, Yaşar (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Dental ve oral olarak kolonize olmuş, en az 400 civarında morfolojik ve biyokimyasal olarak farklı bakteri grubu veya türü bulunmaktadır. Dental infeksiyonlar genellikle spesifik bakteriyel patojenlerle ilişkilidir ve ...
 • Keskinler, Deniz Ü. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Kan transfüzyonlarının en sık karşılaşılan komplikasyonu, transfüzyonla bulaşan infeksiyonlardır. Hepatit B virusu (HBV), hepatit C virusu (HCV) kan merkezlerinde rutin olarak taranır. Güvenli kan transfüzyonu için ...
 • Kurçer, Zehra; Şahna, Engin; Toğal, Türkan; Türköz, Ayda; Kurçer, Mehmet A.; Birincioğlu, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne ameliyat olmak için başvuran hastalarda, serum kolinesteraz düzeylerini ve enzim düzeylerinin yaş ve cinsiyete göre dağılımını belirlemektir. Materyal ve Metod: Bu çalışmada, Turgut ...
 • Demir, Canser Yılmaz; Kunt, Alper (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Bu çalışmada, kliniğimize nekrotizan fasiit tanısıyla kabul edilen hastaları inceledik. Materyal ve metod: Üç yıllık bir periyod içerisinde kliniğimizde tedavi edilmiş 14 nekrotizan fasiit vakası retrospektif olarak ...
 • Köhle, Ülkü; Kükner, Şahap (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Konjonktivit konjonktivanın infeksiyonudur. İrritasyon, kaşıntı,yabancı cisim hissi ve göz yaşarması ile karakterizedir. Genellikle diğer konjonktivitlerden sarı-beyaz mukopürülan akıntının varlığı ile ayırdedilebilir. ...
 • BOLAYIR, Ertuğrul (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Tiklopidin ve klopidogrelin etki mekanizmaları literatür ışığında gözden geçirilmiştir
 • Yılmaz, Mehmet; Terzi, Alpaslan; Özgör, Dinçer; Ara, Cengiz; Söğütlü, Gökhan; Işık, Burak; Yılmaz, Sezai (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Senkron kolorektal ve böbrek malign tümörlerinin varlığı son derece nadir görülen bir durumdur. Günümüzde, herhangi bir abdominal malignensiye sahip hastada abdominal sonografi, bilgisayarlı tomografi veya magnetik rezonans ...
 • Karahan, Ö. İbrahim; Yıkılmaz, Ali; Işın, Şerif; Baykara, Murat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Solid karaciğer kitlelerinin renkli Doppler ultrasonografi (RDUS) bulgularının ve bunların ayırıcı tanıya katkılarının araştırılması. Materyal ve Metod: Karaciğer solid kitlesi olan 35 olgu, RDUS ile prospektif olarak ...
 • Ersoy, Yasemin; Fırat, Mehmet; Kuzucu, Çiğdem; Bayındır, Yaşar; Karaaslan, Şenay; Bilişik, Gülden; But, Ayşe Dinç (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Hastanemizde hastane infeksiyonu etkenlerinin dağılımının ve antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi. Yöntem: Ekim 2001-Mart 2002 tarihleri arasında, bir üniversite hastanesi olan ve yaklaşık 750 yatak kapasiteli ...
 • Saraymen, Recep; Kılıç, Eser; Yazar, Süleyman; Saraymen, Burak (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  21 erkek milli boksör üzerinde yapılan çalışmada, ter bakır, çinko, demir, magnezyum ve krom seviyeleri değerlendirildi. Materyal ve metod: Ter örnekleri %50 VO2tepe içinde 30 dakika süre ile antrenman sırasında oda ...
 • Uraz, Güven; Şimşek, Hülya (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Mycobacterium tuberculosis’in (MTB) antitüberküloz ilaçlara karşı direnç geliştirmesi büyük ölçüde halk sağlığını tehdit etmektedir. Son zamanlarda, MTB’deki rifampisin direncinin yüksek seviyede olması nedeniyle, ...
 • Tan, Hüseyin; Ceviz, Naci; Büyükavcı, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Yenidoğan döneminden sonra konvülzif apne ve onu eşlik eden bradikardi nadirdir. Biz bradikardinin eşlik ettiği konvülzif apneli 4 aylık bir bebek sunuyoruz. Dikkatli klinik değerlendirme, bu bebekde apneik-bradikardik ...
 • Kılıç, Süleyman; Sargın, Semih Yaşar; Güneş, Ali; İpek, Deniz; Baydinç, Can; Altınok, M.Tayfun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Bu raporda, ürotelyumun en nadir patolojilerinden birisi olan üreteritis sistikalı iki olgunun bulgularını sunduk ve literatürü taradık.
 • Keskinler, Ü. Deniz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Erzurum'da Ocak 1997- Haziran 2000 tarihleri arasında, İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına (Form 017) göre, 6,538 bulaşıcı hastalığın bildirimi yapılmıştır. Bu dönemde en çok bildirimi yapılan hastalıklar streptokoksik anjin ...
 • Turgut, Burak; Demir, Tamer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Fotodinamik tedavi düşük güçlü diyod lazer tedavisi ve intravenöz Verteporfin ile koroidal neovasküler membranların ablase edilmesi esasına dayanır. Hedeflenen bölgede ilacın spesifik aktivasyonu sistemik yan etkilerden ...
 • Soysal, Ömer; Kuzucu, Akın; Özgel, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Akciğer parankimi içindeki bir kavitenin Aspergillus ile kolonize olmasına Aspergilloma denir. Asemptomatik olsa bile ani hayatı tehdit edici hemoptizinin oluşma riskinin sürekli mevcut olması nedeniyle Pulmoner Aspergillomada ...
 • Kutsi, Köseoğlu; Dayanır, Yelda; Keçeli, Merter; Odabaş, Alirıza (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Akrani (eksensefali) beyin dokusunun hemen hemen tama yakın gelişmesine rağmen kraniyumun bir kısmının ya da tamamının gelişmemesi ile karakterize nadir bir gelişimsel anomalidir. Akrani anensefaliden sonografik olarak ...
 • Toprak, Hüseyin İlksen; But, A. Kadir; Borazan, Hale; Ersoy, M. Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Mekanizması tam olarak bilinmeyen heparin direnci, klinikte değişkenlik gösteren şiddetlerde karşımıza çıkmaktadır. Bu sunuda, intraoperatif dönemde normal antitrombin III düzeyi ve trombosit sayısına rağmen kardiyopul ...

View more