DSpace Repository

Tarihsel Metinlerin Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme Açısından İncelenmesi (Dede Korkut Örneği)

Show simple item record

dc.contributor.author Oğuztürk, Oğuzhan
dc.date.accessioned 2020-10-09T08:00:10Z
dc.date.available 2020-10-09T08:00:10Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Oğuztürk, Oğuzhan (2019). Tarihsel Metinlerin Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme Açısından İncelenmesi (Dede Korkut Örneği). Yayımlanmış Yüksek Lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.1-183 ss. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/18299
dc.description İnönü Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı en_US
dc.description.abstract Bu araştırma, tarihsel-edebî metinlerden Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi sürecinde nasıl faydalanılacağını Dede Korkut Hikâyeleri üzerinden ortaya koyan nitel bir araştırmadır. Araştırmanın amacı; tarihsel-edebî metinlerin Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi sürecinde ders materyali olarak nasıl kullanılabileceğini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda Dede Korkut Hikâyelerinden Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı B1 düzeyi dil yeterliliklerine göre basitleştirilerek yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılabilecek bir öğretim materyaline dönüştürülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak doküman incelemesi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada Yunus Emre Enstitüsü ve Avrupa Dil Portfolyosu B1 Düzeyi dil yeterlilikleri, uzman görüşü alınarak sadeleştirme işleminde kullanılacak ölçütler olarak belirlenmiştir. Sadeleştirme işlemi, dil öğrenicilerinin kazanımları dikkate alınarak sözcük, söz dizimi ve anlam boyutunda gerçekleştirilmiştir. Basitleştirilen metin, okuma-anlama etkinlikleriyle desteklenmiştir. Araştırma sonucunda tarihsel-edebî metinlerin yabancılara Türkçe öğretimi sürecinde kullanılabileceğine dair somut bir örnek ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: Dede Korkut Hikâyeleri, Tarihsel-Edebî Metin, Türkçe Öğretimi, Metin Sadeleştirme. en_US
dc.description.abstract This study is a qualitative research that reveals how to benefit from historical-literary texts in the process of teaching Turkish as a foreign language through Dede Korkut Stories. The aim of the research is to show how historical-literary texts can be used as course material in teaching Turkish as a foreign language. In this direction, Dede Korkut Stories, Dirse Han Oglu Bogac Han Epic B1 was simplified according to language proficiency and turned into a teaching material that can be used in teaching Turkish to foreigners. In this research, document analysis technique was used as a data collection tool. Yunus Emre Institute and European Language Portfolio B1 Level language proficiencies were determined as the criteria to be used in the simplification process by taking expert opinion. The simplification process was carried out in the dimension of word, syntax and meaning considering the gains of language learners. The simplified text is supported by reading-comprehension activities. As a result of the research, a concrete example has been put forward that historical-literary texts can be used in the process of teaching Turkish to foreigners. Keywords: Dede Korkut Stories, Historical-Literary Text, Turkish Teaching, Text Simplification. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Dilbilim en_US
dc.subject Linguistics en_US
dc.title Tarihsel Metinlerin Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme Açısından İncelenmesi (Dede Korkut Örneği) en_US
dc.title.alternative Investıgatıon Of Hıstorıcal Texts In Materıal Development In Turkısh Teachıng For Foreıgners (Dede Korkut Example) en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US
dc.identifier.startpage 1 en_US
dc.identifier.endpage 183 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record