2000 Cilt 7 Sayı 3

 

Recent Submissions

 • İşeri, Latife; Durmaz, Bengül (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Amerika'da hastalık kontrol ve önlem merkezi (CDC), Lyme hastalığının son yıllarda tüm dünyada milyonlarca insanı etkilediğini rapor etmiştir. Lyme hastalığı, dermetoiojik, kas- Iskeiet, sinir sistemi ve kalp tutulumu gibi ...
 • Sogutlu, Gökhan; Ara, Cengiz; Karadağ, Neşe; Demirbilek, Oğuz; Gencal, Eralp; Yılmaz, Sezai (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Meckel divertikülüne bağlt erişkin intususepsiyon olguları oldukça nadirdir. Bu çalışmada, inverte Meckel divertikülüne sekonder erişkin intususepsiyon olgusu sunularak tanı ve tedavide bazı noktalar üzerinde durulmuştur.
 • Eşrefoglu, Mukaddes; A.Selimoglu, Mukadder (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Wilson hastalığı, otozomal resesif kalıtımsal geçişil b!r bakır metabolizması hastalığıdır.Semptomatik Wilson hastalığında bile ışık mikroskopik bulgular tanı için spesifik olmayabilir. Elektron mikroskopik olarak ...
 • Çelik, Önder (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Gebelikte veya puerperiumda saptanan altı değişik nonneoplastlk ovaryan lezyon, klinik, makroskobik ve mikroskobik görünüm açısından tümörai lezyonları taklit edebilir. Bu lezyonlar gebeliğin terminasyonunu takiben spontan ...
 • Yılmaz, Sezai; Kırımlıoğlu, Vedat; Yıldırım, Bülent; Ara, Cengiz; Hilmioglu, Fatih (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Bu çalışmada sunulan olgu yorgunluk, kilo kaybı ve meiena yakınmalarıyla başvurdu. Üst gastrolntestinal radyolojik ve endoskoplk incelemeler mide kardia ve korpusunda kalınlaşmış mukozai kıvrımları ortaya koydu. Pentagastrin ...
 • Mutuş, H. Murat; Demircan, Mehmet; Çetin, Selma; Karaman, Abdurrahman (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Patent urakus traktusunda taş içeren 8 yaşındaki bir erkek çocuk sunulmaktadır. Dünya literatürü incelendiğinde daha önce urakai kist olmaksızın içerisinde taş oluşan patent urakus olgusu bildirllmedlği görülmüştür.
 • Büyükbaş, Sadık; Gürel, Ahmet; Uz, Efkan; Bodur, Sait (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Bu çalışma, malondialdehit (MDA) ve konjuge dien (CD) gibiHpitperoksidasyon (LPO) ürünlerinin yaş He ilişkisini araştırmayı amaçlar. Yöntem: Toplam 195 gönüllü, onarlı yaş gruplarına göre yedi gruba (19 yaş ve altı, ...
 • Perk, Hakkı; Serel, T. Ahmet; Koşar, Alim; Sevin, Güven; Hoşcan, Burak (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Benign prostat hiperplazisinin tedavisinde altın standart kabul edilen Transüretrai prostat rezeksiyonuna alternatif olabilecek bir yöntem olarak öne sürülen laser prostatektominin etkinliğini araştırmak üzere 35 hastaya ...
 • Polat, S. Aytaç; Açık, Yasemin; Gürateş, Bilgin (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Bu araştırma; elazığ devlet hastanesi aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların doğurganlık özellikleri ve kullandıkları aile planlaması yöntemlerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Materyal ve metot; Araştırmamızda; ...
 • Kıvanç, Aydın (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Konvulziyonlar özellikle çocukluk çağında gerek görülme sıklıkları gerekse de yol açtıkları komplikasyonlar nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu araştırma He Erzurum Pasinler Eğitim ve Araştırma bölgesindeki 0-5 ...
 • Genç, Metin; Pehlivan, Erkan; Özer, Fatma; Kurçer, M.Ali; Karaoğlu, Leyla (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Hepatitis B (HBV) infection is one of the most important public health problems throughout the world. This study is aimed to test the knowledge and attitudes of high school students on routes of infection and means of ...
 • Özkan, Seçil; Aksakal, Nur; Yıldırım, Ufuk; Yıldırım, Ayşegül; Çırak, Meltem Yalınay; Işılı, Maral; Ayçan, Sefer (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Bir köyde yaşayan 15 yaş ve üzeri nüfusun kızamık seroprevalansını saptamaktır. Gereç ve Yöntem-.Kesitsei tipte oian bu araştırma Şubat 1998 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 387 kişiye ulaşılması planlanmış, ...
 • Günen, Hakan; Kızkın, Özkan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Bronşiyal astım ve KOAH tedavisinde yaygın olarak kullanılan teofilinin hangi hasta grubunda ne dozda kullanılacağı ile ilgili tartışmalar ilacın farmakodinamik özellikleri, dar törapetik sınırı ve yüksek dozdaki toksik ...
 • Ersoy, Yüksel; Özerol, Elif; Altay, Zühal; Özışık, Handan; Fırat, Bayram (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Serebrovasküler o'ay (SVO) geçiren hastaların serumlarında nitrik oksit (NO) son ürünleri olan nitrit ve nitrat düzeylerinin belirlenerek bazı klinik ve laboratuvar parametreleri He ilişkisinin araştırılması. Materyal ...
 • Hasçalık, Şeyma; Çelik, Önder; Karadağ, Neşe; Aydın, Engin (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Bu çalışma rahim içi araç (RİA) kullanan kadınlarda servlkal sitolojik değişiklikleri saptamak için planlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışma kontraseptif metod olarak RİA tercih eden 80 hasta ve RIA dışında herhangi bir ...
 • Perk, Hakkı; Serel, T. Ahmet; Koşar, Alim; Sevin, Güven; Sayın, Adnan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Kliniğimizde transüretrai prostat rezeksiyon yapılan 81 hastanın takip sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Preoperatif ve postoperatif olarak yapılan IPSS, ürofiowmetn, post mikslyonel rezidü parametreleri ...
 • Etiler, Nilay; Aktekin, Mehmet R. (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Bebeklik döneminde ait solunum yolu enfeksiyonu sıktığını ve bunu etkileyen nütrisyOonei, çevresel ve sosyoekonomik faktörleri belirlemektedir. Gereç ve yöntem: Çalışma 01.11.1997 He 31.12.1997 tarihleri arasında iki ...
 • Günen, Hakan; Koşar, Feridun (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Kronik obstrüktif akciğer hastalıklarının (KOAH) tedavisinde sistemlk kortikosteroidlerin (KS) yeri oldukça tartışmalıdır. Sistemlk KS'lerin yan etkilerinden dolayı kronik kullanımlarında kesin faydalı olduklarının objektif ...
 • Tezcan, Sabahat; Aslan, Dilek (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Göz sağlığı sağlıklı bir sosyal yaşantı ile yakından İlgilidir. Okul çağındaki çocuklarda göz rahatsızlıklarının saptanması çocukların okul başarıları açısından çok önemlidir. Bunun için kullanılan en önemli yöntemlerden ...
 • Batçıoğlu, Kadir; Karagözler, A. Alev; Öztürk, İ. Çetin; Bay, Aysun; Gözükara, M. Engin (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Melatoninln radikal süpürücü kapasitesinin in vitro koşullarda İncelenmesi amaçlandı. Materyal ve metot: Ksantin-ksantin oksidaz sisteminde oluşturulan superoksit radikallerinin melatonin tarafından süpürüldüğü sitokrom ...