1997 Cilt 4 Sayı 3

 

Recent Submissions

 • Sağıroğlu, A. Oya; Karakaş, Sacide; Ögetürk, Murat; Çetin, Aymelek; Esen, Gülru (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Truncus coeliacus ve ana dallarının varyasyonları, kadavra diseksiyonları sırasında daima izlenmekte ve belirgin anatomik tipler şeklinde gruplanma eğilimi göstermektedirler. Bu makale truncus coeliacus’un ana dalları olan ...
 • Kayıkçıoğlu, Ayçan; Özcan, Gürhan; Keçik, Abdullah (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Fasiyal sinir lezyonlarının cerrahi tedavisinde farklı cerrahi teknikler uygulanmaktadır. Bu makalede, fasiyal sinir lezyonlarımn cerrahi tedavisi, özellikle fasiyofasiyal anostomoz ve mikrovasküler kas transferi uygulamaları ...
 • Özerol, İ. Halil (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Günümüzde, DNA probları ve nükleik asit amplifikasyon (NAÇ) yöntemleri, özellikle kültür ve serolojik testleri zor, pahalı veya bulunmayan mikroorganizmaların özelliklerini tanımlamada çok yararlıdır. Bu testlerden DNA ...
 • Özcan, Cevher; Hasanoğlu, H. Canan; Yıldırım, Zeki (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Erişkin solunum zorluğu sendromu (ARDS); göğüs grafisinde yaygın infıltrasyonlar, şiddetli hipoksemi ve akciğer kompliansında azalma ile karakterize solunum yetmezliğinin ani başlasıdır. Patolojik özellikleri; şiddetli ...
 • Balat, Ayşe; Turgut, Mehmet; Durmaz, Yaşar; Doğrul, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Üriner enfeksiyon çocukluk çağında sıklıkla görülen enfeksiyon hastalıklarından biridir. Ancak üriner enfeksiyonla eşzamanlı görülen diğer enfeksiyon hastalıklarının, üriner enfeksiyonun patogenezindeki rolleri tam olarak ...
 • Tezcan, A. Ertan; Namlı, Mustafa; Semerciöz, Atilla (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Epilepsi ve masturbasyon birarada bulunabilir. Çok nadir görülen bu tip klinik tablolarda mikst tip mastürbasyon tanısı söz konusudur ve aynı anda farklı iki tedavinin uygulanması gerekir. Çalışmamızda mikst tip masturbasyon ...
 • Balat, Ayşe; Akıncı, Ayşehan; Turgut, Mehmet; Çekmen, Mustafa; Orhan, Sezai (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Ailevi hiperkolesterolemi, düşük dam iteli lipoprotein reseptör genindeki otozomal dominat defekt sonucu plazmada düşük dansiteli lipoprotein kolesterolün artışı ile giden, kalıtsal bir hastalıktır. Bu makalede ailevi ...
 • Yılmaz, Taner; Önerci, Metin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada, Menlere hastalığı, otoskleroz, ototoksisite, akustik nörinom, presbiyakuzi, gürültü ve metabolik hastalıklara bağlı işitme kayıpları, perilenf fıstülü, frengi, iç kulağın otoimmün hastalığı, konjenital genetik ...
 • Çığlı, Ahmet; Saleem, Abdus (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Koroner kalp hastalığı morbidité ve mortalitenin önemli bir sebebidir. Bazı lipoprotein düzeylerinin yüksekliği bunu hazırlayıcı sebeplerdendir. Bu makalede plazma lipoproteinlerinin koroner kalp hastalıklarındaki rolü ...
 • Kalaç, Nilgün; Kurt, Bahar; Hasanoğlu, H.Canan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Scimitar sendromu kardiyopulmoner sistemin ve akciğer damarlarının nadir görülen konjenital anomaliler kompleksidir. Akciğer grafisinde izlenen karakteristik pala görünümü nedeni ile 17 yaşındaki kadın hastamıza yapılan ...
 • Küçük, Nergiz; Gökmen, Gökhan; Uslu, Sebahattin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Retrogradjuguler venöz bulb kateterizasyonu, serebral kan akımı ve metabolizmasının monitörize edilmesine olanak veren faydalı bir teknik olarak gittikçe daha fazla kabul görmektedir. Bu çalışmada, uyguladığımız nöroanestezi ...
 • Baysal, Tamer; Yakıncı, Cengiz; Durmaz, Yaşar; Kutlu, Ramazan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Primary nocturnal enuresis is a common childhood problem of debating aetiology. Skeletal maturation was studied by using standart wrist-elbow roentgenograms in 31 children of 15 girls and 16 boys with primary nocturnal ...
 • Yılmaz, Hikmet; Neyal, A. Münife Müftüoğlu; Özcan, A. Cemal; İlhan, Atilla; Ekmekçi, Hakan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Otonomik disfonks iyonun migren fitopatolojisindeki rolü çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Yapılan çalışmalarda ağrısız peryodda sempatik hipofonksiyon olduğu ve serum noradrenalin düzeylerinde azalma saptanmıştır. Son ...
 • Tezcan, Yılmaz; Mayadağlı, Alparslan; Özder, H. Tahsin; İncekara, Oktay (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmamızda Abdomino-permeal rezeksiyon (Mile operasyonu) uygulanan 70 rektum kanserli olguda yaş, histopatolojik sınıflama, adjuvan kemo-radyoterapi uygulanması ve ortalama takip süreleri irdelenmdi. Materyal ve Metod: ...
 • Küçük, Nergiz; Yaşar, Ahmet; Uslu, Sebahattin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  This study was designed to test the effectiveness of combination of intranasal fentanyl and intravenous ketorolac in the prevention and the treatment of postoperative pain. Forty ASA I-IIpatients scheduled for upper abdominal ...
 • Tonbul, H. Zeki; Selçuk, N. Yılmaz; Kaya, Hasan; San, Ayla; Akçay, Fatih (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışma hipertansif ve normotensif kronik üremik hastalar arasında lipid profili yönünden farklılık bulunup bulunmadığını araştırmak amacıyla 14'ü hipertansif 27'si normotensif toplam 41 kronik ürem il i hasta üzerinde ...
 • Mızrak, Bülent; Bayraktaroğlu, Güngör (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Hirschprunglu 21 hastanın kolon materyallerinde ve 4 kontrol biyopsisinde mukozal nöroendokrin hücrelerin dağılımı Chromogranin A ve NSE'ye karşı antikorlar kullanılarak immunohistokimyasal olarak incelendi. Her iki antikorla ...
 • Eğri, Mücahit (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada 1996-1997 kış dönemina ait günlük S02 ve partikül madde düzeylerine meteorolojik koşulların etkisi incelenmiştir. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizi kullanılmış olup, S02 ve partikül madde bağımlı ...
 • Örmeci, Ahmet Rıfat; Gürbüz, Hüseyin; Ayata, Ali; Çetin, Hasan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada; 408 erişkinin baş çevreleri, boyları ve kiloları ölçüldü. Baş çevresinin, boy ve ağırlıktan etkilendiği bilinmektedir. Sonuçlarımız; ağırlık ve boyu dikkate almadan yapılan baş çevresi ölçümlerinin, klinik ...