(2013)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Güler, Selma; Kökoğlu, Faruk Ömer; Uçmak, Hasan; Özden, Sevinç; Kuş, Seyyit; Gül, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Sitomegalovirus enfeksiyonu tüm dünyada sık görülen bir viral enfeksiyon olup, gelişmekte olan ülkelerde erişkinlerin enfeksiyonu geçirme oranı %90’lara çıkmaktadır. Sağlıklı erişkinde kendini sınırlayan enfeksiyon %10 ...
 • Keten, Tanju; Tuncel, Altuğ; Köseoğlu, Ersin; Erkan, Anıl; Şenel, Çağdaş; Güzel, Özer; Atan, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  İnguinal herni genellikle periton ve ince bağırsakların protrüzyonu ile karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında inguinal herniler apendiks, kolon ve over’i de içerebilir. İnguinal hernilere mesane divertikülü herniyasyonunun ...
 • Balcı, Mehmet; Duman, Rahmi; Özdoğan, Sibel; Bilir, Gülay; Pulat, Haluk; Hekimoğlu, Emre (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Perioküler kitlelerde makroskopik ön tanı ile kesin histopatolojik sonuç farklı olabilmekte, ön tanının histopatoloji ile mutlaka desteklenmesi gerekmektedir. Retrospektif olarak bazal hücreli kanser ön tanısı ile takip ...
 • Elmas, Ahmet Taner; Tabel, Yılmaz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  On altı yaşında kız hasta bulantı ve kusma yakınmaları ile acil servisimize başvurdu. Öyküsünden, 7 gün önce intihar amaçlı 35 adet De-Nol tablet (10,5 gr kolloidal bizmut subsitrat) aldığı öğrenildi. Başvuru anındaki fizik ...
 • Demircan, Mehmet; Çiçek, Tuğrul; Yetiş, İkbal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Bu olgu sunumunda; yanığının 4. gününde, aynı anda kolajen-elastin matriks uygulaması ve üzerine deri greftlemesi yapılan çok ağır total yüz yanıklı 10 aylık kız hastayı sunuyoruz. Toplam yanık alanı tüm vücudun %50’si ...
 • Yıldız, Abdulmelik; Bağırtan, Bayram (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Koroner perforasyon, kateterizasyon laboratuvarının en korkulan ve ölümcül olabilen komplikasyonudur. Perforasyon sıklığı %0,2-0,6 olarak bildirilmiştir. Koroner perforasyonda, işlemi yapan kardiyologun kılavuzlarda ...
 • Akyay, Arzu (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: İnfantil hemanjiomlar (İH) infant döneminde en sık görülen iyi huylu vasküler tümörlerdir. Organ basısı, kanama, enfeksiyon, ülserasyon ve kozmetik sorunlar oluşturmayan İH’lı olgularda herhangi bir tedavi önerilmezken, ...
 • Sarıçiçek, Vahap; Gül, Rauf; Doğan, Melda; Koruk, Senem; Göksu, Sıtkı (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Süksinilkolin hızlı başlangıç ve kısa etki süresi nedeniyle elektrokonvülsif tedavi (EKT) sırasında kas gevşemesi için yaygın olarak kullanılmaktır. Ancak bazen psödokolinesteraz eksikliğine bağlı uzamış apne gibi istenmeyen ...
 • Ulus, Sami (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Santral venöz kateterler kronik hastaların bakımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Çoğu invaziv prosedürde olduğu gibi, santral venöz kateterlerin takılması ve uzun dönem takibi de birçok potansiyel komplikasyonu barındırır. ...
 • Çetinkol, Yeliz; Çakı, Fazilet Özenç; Korkmaz, Mukadder; Korkmaz, Hakan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Yüksek tedavi maliyetleri, morbidite ve mortalite oranlarına sebep olan hastane kaynaklı stafilokok enfeksiyonlarından yüksek oranda nazal S. aureus taşıyıcıları sorumludur. Bu çalışmada, hastane çalışanlarında nazal ...
 • Altuntaş, Atila; Aksu, Oğuzhan; Akın, Davut; Sezer, Mehmet Tuğrul (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Giriş: Kronik böbrek yetmezliği hastalarında aneminin nedenleri arasında; eritropoietin (EPO) eksikliğidirenci, demir eksikliği ve üremik toksinler gibi faktörler yer alır. EPO’nun etkisine karşı dirençte parathormon (PTH) ...
 • Üçer, Özlem (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Tiroid kanserleri endokrin organların en sık görülen kanser türü olup, tüm kanser türlerinin %1’ini oluşturur. Tiroid kanserlerinin görülme sıklığı özellikle endemik iyot yetersizliğinin ve guatrın olduğu bölgelerde ...
 • Erşan, E. Erdal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Bu çalışmada tipik bir Orta Anadolu şehri olan Sivas’ın İmranlı ilçesinde; kadınlarda yıllardır yaşanan, yaşam ve giyim tarzına yansıyan yas olgusunu araştırmayı hedefledik. Yakınlarının ölümünden yıllar geçmesine ...
 • Alkan, Erhan; Karakaş, Mustafa Serkan; Yıldırım, Bülent (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Ülseratif kolit ve Chron hastalığını içeren inflamatuvar barsak hastalıkları gastrointestinal sistemin kronik inflamatuvar bir hastalığıdır. İnflamatuvar barsak hastalıkları olan hastalarda tromboembolik komplikasyonlarda ...
 • Chmelarova, Marcela; Palicka, Vladimir (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  DNA metilasyonu, sitozin pirimidin halkasının 5’ pozisyonuna veya adenin pürin halkasının 6 numaralı azotuna bir metil grubu eklenmesini tanımlar (sitozin ve adenin DNA’nın dört bazından ikisini oluşturmaktadır). DNA ...
 • Erkurt, Mehmet Ali; Berber, İlhami; Karadağ, Neşe; Bentli, Recep; Kaya, Emin; Köröğlu, Mustafa; Kuku, İrfan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Doğal katil hücreli tümörler nadir ve heterojen bir grubu oluşturmaktadır. Bu kanserler yüksek derecede agresif ve kötü prognoza sahiptirler ve değişik derecelerde cilt tutulumu yapabilirler. Extranazal lenfomalar klinik ...
 • Bülbül, Ali; Sözeri, Şehrinaz; Selalmaz, Melek; Kunt, Ayşe; Uslu, Sinan; Nuhoğlu, Asiye (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Yenidoğanlarda gelişen doğum travmalarının belirlenmesi ve doğum travması gelişiminde saptanan risk faktörlerinin incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Hastanemizde doğan 13198 bebeğin dosyaları retrospektif ...
 • Yıkılkan, Hülya; Güneş, Nurcan Akbaş; Aypak, Cenk; Görpelioğlu, Süleyman (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Ülkemizde evde sağlık hizmetleri birimleri geliştikçe hasta ve yakınlarının beklentileri de artmaktadır. Bu çalışma, 2012 yılı süresince bir eğitim araştırma hastanesi bünyesinde yer alan evde sağlık hizmetleri birimi ...
 • Celep, Bahadır; Özsoy, Mustafa; Özsan, İsmail; Özkececi, Ziya Taner; Bal, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Bu makalede neoadjuvan radyokemoterapi sonrasında tam klinik yanıtın saptandığı karaciğere metastaz yapmış rektum kanserli olguyu literatür verileri eşliğinde sunmayı amaçladık. 66 yaşında erkek hasta, barsak alışkanlıklarında ...
 • Oğuz, Fatih; Soylu, Ahmet; Altıntaş, Ramazan; Beytur, Ali; Bozkurt, Aliseydi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Mechanical fracture is an unusual complication of malleable penile prosthesis. In the present case, we reported that a 29-year-old man, using the AMS 650 malleable penile prosthesis since 2004, was presented. The patient ...

View more