2013 Cilt 20 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Şipal, Sare; Demirci, Elif; Çalık, Muhammet; Gündoğdu, Betül (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Kaposi sarkomu, ön planda ve daha sık olarak immunsuprese hastalarda izlenen, infeksiyöz, immunolojik ve neoplastik süreçlerin iç içe girdiği tümöral bir yapılanmadır. İlk kez Moritz Kaposi tarafından "idiopatik multiple ...
 • Çiftçi, İlhan; Pınar Karabağlı; Koplay, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Spermatik kord hidroseli testis ve epididimin üzerinde spermatic korddan ayrı şekilde lokalize kistik sıvı toplanmasıdır. Bu durum az görülen konjenital anomalilerdendir. Akkiz olarak ta ortaya çıkabilir. İnfantlarda kord ...
 • Acıpayam, Mehmet; Uncu, Hasan; Halıcı, Ümit; Yıldız, Gür Deniz; Çakallıoğlu, Ahmet; Çakır, Habib; Özsöyler, İbrahim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Kardiyopulmoner “bypass’’ operasyonu yapılan hastalarda venöz rezervuarda kalan kan kullanımı konusunda klinikler arasında görüş birliği bulunmamaktadır. Bu prospektif çalışmamızda koroner bypass ameliyatı yapılan ...
 • Kayhan, Gülay Erdoğan; Gülhaş, Nurçin; Aslan, Abdulvahap; Durmuş, Mahmut (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Bu çalışmada İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalına Ocak 2011-Mart 2012 tarihleri arasında başvuran 241 onkoloji hastasının ağrı şiddeti, uygulanan medikal tedavi yöntemleri, hasta memnuniyeti ve ...
 • Kaya, Emin; Erkurt, Mehmet Ali; Berber, İlhami; Köroğlu, Mustafa; Kuku, İrfan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Double-Hit lenfoma acil tedavi edilmez ise aylar içinde ölümcül olabilen kötü seyirli B hücreli lenfomadır. Biz burada kötü seyirli giden fatal seyreden Double-Hit Lenfomalı erişkin bir olguyu sunduk. 18 yaşındaki erkek ...
 • Kaymak, Oktay; Şimşek, Yavuz; Çelen, Şevki; Kahyaoğlu, Serkan; Timur, Hakan; Danışman, Nuri (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Ovaryan gebelik, gestasyonel kesenin over içerisine implante olduğu nadir bir ektopik gebelik türüdür. Tüm ektopik gebelikler içerisinde %0.5-3 oranında görülür. Sıklıkla tanı ya ilk trimester rutin ultrasonografisi sırasında ...
 • Karaarslan, Şükrü; Karakaş, Mustafa Serkan; Alihanoğlu, Yusuf (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Wilson hastalığının kardiyak tutulumunda sol ventrikül hipertrofisi, aterosklerozis, ani kardiyak ölüm ve çeşitli aritmiler görülebilir. Bu yazıda Wolff-Parkinson-White sendromunun eşlik ettiği Wilson hastalığı literatürler ...
 • Acıpayam, Mehmet; Altınay, Levent; Halıcı, Ümit; Hüseyinov, Serhat; Ketenciler, Serkan; Karaca, Okay Güven; Canbaz, Suat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Bu çalışmada kateter aracılığıyla hemodiyalize alınan hastalarda kateter uygulanma yerinin hasta memnuniyeti ve günlük yaşamı üzerine olan etkisini araştırdık. Gereç ve Yöntemler: Bu prospektif çalışmaya Ocak ...
 • Mirel, M. Efe; Ertem, Kadir; Elmalı, Nurzat; Karakaplan, Mustafa; Aydın, N. Engin; Şahin, Nurhan; Dağgez, Cihat; Yoloğlu, Saim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Üst ekstremite yerleşimli yumuşak doku ve kemik tümörleri çoğu kez benign karakterdedir. Tanı ve tedavileri büyük özen ve dikkat gerektiren bu lezyonlarla ilgili çalışmaların bir çoğu geriye dönük incelemeler ve küçük ...
 • Işık, Çetin; Akkaya, Mustafa; Akmeşe, Ramazan; Tecimel, Osman; Kudaş, Savaş; Bozkurt, Murat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Çalışmamızda Mason sınıflaması tip 3 ve 4 gibi çok parçalı ve / veya deplase radius başı kırıklarında; mevcut kırık parçaların cerrahi masada birleştirilerek anatomik plak kullanılıp fikse edilmesinin etkili bir ...
 • Ateş, Mustafa; Hatipoğlu, Sinan; Dirican, Abuzer; Koç, Cemalettin; Işık, Burak; Yılmaz, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Kolon volvulusları acil tedavi gerektiren bir akut batın sebebidir. Tedavide endoskopik dekompresyon gibi nonoperatif girişimler de kullanılmakla beraber gerçek tedavi cerrahidir. Bu çalışmada kolon volvulusu nedeniyle ...
 • Karataş, Mehmet; Şimşek, Neslihan; Ak, Muharrem (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Bu araştırmamız ile Türkiye’deki bir engelli hasta diş tedavi merkezine sahip olan İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran hastaların demografik özelliklerini ve diş hekimlerinin bu hastalarla ilgili ...
 • Kılınç, Hıdır; Elmas, Ömer; Bilen, Bilge Türk (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Mammografi ve Ultrasonografi (USG), redüksiyon mammoplasti öncesinde asemptomatik lezyonların tespit edilmesinde yardımcı tanı yöntemleridir. Ancak preoperatif radyolojik değerlendirme her zaman kesin sonuçlar ...
 • Güzel, Özer; Öztekin, Çetin Volkan; Sungur, Mustafa; Uğurlu, Özgür; Doluoğlu, Ömer Gökhan; Yılmaz, Nasır; Çetinkaya, Mesut (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Çalışmanın amacı tamsulosin, tolterodin monoterapisi ile kombinasyon tedavisinin benign prostat hiperplazisinde semptomatik ve ürodinamik açıdan kaşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Benign prostat hiperplazisine ...
 • Yılmaz, Gülay; Adas, Mine; Helvacı, Aysen; Altıntaş, Nejat; Günaldı, Meral (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Subklinik hipotiroidizm tiroid disfonksiyonlarının erken evresidir ve hastaların ft4 düzeyleri normal veya düşük, ft3 düzeyleri normal ve tiroid stimulan hormonu düzeyleri azalmıştır. Tiroid hormonlarının solunum ...
 • Ünal, Bülent; Pişkin, Turgut; Yılmaz, Sezai (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Türkiye’de canlı vericili böbrek nakli, organ bağışının azlığı nedeni ile oldukça önemlidir. Klasik retroperitoneal açık donör nefrektomi, intraperitoneal organ yaralanması ve postoperataif adezyonları önlemesi ...