Cilt 1 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Sümertaş, Burhan; Azız, Ahmad Khalil (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010)
  Bu çalışmada sosyal, kültürel ve psikolojik açılardan Kur’ân’da cinsiyet kalıpları incelenmiştir. Ayrıca, Kur’ân’da toplumsal cinsiyetin teknik kullanımı da ele alınmıştır. Makaleye göre Kur’ân’daki toplumsal cinsiyet ...
 • Aydın, Atik (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010)
  Taberî’nin Kur’an anlayışı muhatap ve dil merkezli bir anlayıştır. Ona göre hidayet ve yol göster-mek amacıyla inen Kur’an, muhatabını ve onun dilini her bakımdan esas almıştır. Bunun içindir ki Kur’an’ın ilk muhatapları ...
 • İsmail, Bilgili (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010)
  İslam hukukunda hukuki tasarrufların geçerliliği iradeye bağlıdır. İrade de rıza ve seçme hürriyeti üzerine kurulmuştur. Rızayı yok eden veya seçme hürriyetini sakatlayan ehliyet arızaları, sözlü ve fiili tasarruflara etki ...
 • Kasapoğlu, Abdurrahman (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010)
  Allah’ı unutmak, inkâr etmek, mutsuzluğun, bütün buhranların, bunalımların, sıkıntıların, akıl hastalıklarının mühim sebeplerinden birisidir. İmandan yoksun olmak, ilâhî gerçeklikleri inkâr etmek, insanların ruhlarında ...
 • Erdem, Hüseyin Subhi (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010)
  Çağdaş psikoloji insanı sadece niceliksel bilimlerin yöntemiyle inceleyen bir tarzı kabul etmekle, onun hakkında eksik analizlerde bulunmaktadır. İnsanının niceliğe giren fizyolojik yönünün yanında nitelik yönü de ayrıca ...
 • Gündüz, Turgay (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010)
  Bu makalede, üstün zekâlı çocukların genel gelişim özellikleri yanında, ahlâk duygusu, ahlâkî muhakeme ve ahlâkî duyarlılık kavramları çerçevesinde ahlâk gelişimleri incelendi. Şimdiye kadar bu konuda Türkiye’de alan ...
 • Kasapoğlu, Abdurrahman (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010)
  Kur’an’da doğruluk karakterini anlatan sadakat kavramı, genellikle geniş anlamda kullanılmıştır. İnsanın inandığı değerlere uygun olarak konuşması, niyet taşıması ve davranması olarak izah edilmiştir. Bu anlamda sadakat ...
 • Tekin, Mustafa (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010)
  Sosyolojinin önemli konularından biri olan yabancılaşma, modern toplumlarda farklı düzeylerde tartışılmaya devam etmektedir. Bu makale, yabancılaşma konusunu din ile ilişkileri içinde Mevlâna Celâleddin Rûmi'nin eserleri ...
 • Arslan, Mustafa (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010)
  Günümüzde modern toplumlar hızlı değişim süreçleri geçirmektedir. Bu süreçlerden birisi de kutsala dönüştür. Modern toplumlarda din yanında büyüsel eğilimlere ilgide artış söz konusudur. Bu durum sekülerleşme teorisi ...
 • Durmuş, Zülfikar (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010)
  Ülkemizde yapılan meallerin çoğunluğunda iki önemli hata her zaman göze çarpmaktadır. Birin-cisi, hedef dil Türkçenin imkânlarının iyi kullanılamaması; ikincisi ise, lafza aşırı bağlı kalınarak çeviri yapılmasıdır. Her iki ...
 • Arslan, Mustafa (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010)
  Sabri Ülgener’in meslek ahlakı ve ahilik kurumu hakkındaki değerlendirmelerinde, “dikotomik çözümlemeci yaklaşımı” kullandığı görülmektedir. Toplumdaki çeşitlilik ve etkileşimlerin yapısal çö-zümlemesini yapmak amacıyla ...
 • Kaymakcan, Recep; Meydan, Hasan (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010)
  Devletlerin yönetim biçimleri ve kültürel farklılıklara bağlı olarak vatandaşlık kavramına yükle-nen anlamlar değişmekte, bu değişim de vatandaşlık eğitiminin yapısını, niteliklerini ve bu eğitim aracı-lığıyla öğrenciye ...
 • Sancaklı, Saffet (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010)
  Ahilik teşkilatı meslek ilkelerine sahip olması yanında, birinci derecede ahlakî esaslara dayanan bir kurumdur. Ahilik anlayışına göre, bir kişide ahlaki değerler aşınmışsa/ahlaki değerlere önem vermiyorsa o kişi, istediği ...