Cilt 3 Sayı 7

 

Recent Submissions

 • Acar, Sedef (İnönü Üniversitesi, 2013)
  Endüstri Devrimi erken dönemlerden itibaren tekstil üretimi üzerinde etkili olmuştur. Bu özelliğiyle tekstiller seri üretimde tasarım faaliyetlerinin erken örneklerini ortaya koymuştur. Bauhaus öncülüğünde birçok okul ...
 • Akın, Banu Ayten (İnönü Üniversitesi, 2013)
  Thespis‟ten bu yana oyuncu; oyun metninin sahnede yeniden üretiminde asal malzeme olmuştur. Onun mask ile role bürünmesi, psikolojik yolculukla rol kişisiyle yakınlık kurması gibi tüm yöntemler aslında tek bir amaca hizmet ...
 • Çerezcioğlu, Aykut (İnönü Üniversitesi, 2013)
  Kültürel sermaye, insanların belli ortak değerler, davranışlar, pratikler vb. etrafında bir araya gelerek sınırlarını belirlediği, kendilerini başkalarından farklılaştırmada başvurduğu stratejilerle simgesel anlam kazanan ...
 • Kıyar, Neslihan; Karkın, Necmi (İnönü Üniversitesi, 2013)
  Mimesis, en klasik anlamıyla Antik Yunan retoriğinde, taklit ve öykünmeye dayalı temsil anlayışıdır. Ortaçağ sanatının doğaya ilgisiz kalmasıyla Rönesans’ın doğa ve antik kültüre olan yönelimi arasında farkın belirgin ...
 • İmik, Ünal; Kaya, Zeynep (İnönü Üniversitesi, 2013)
  Geleneksel halk çalgılarının müzik öğretmenliğindeki yerini ve önemini, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda halk çalgılarına ayrılan payın yeterlilik düzeyini, bu kurumlardan mezun olmuş müzik öğretmenlerinin ...
 • Kaynakçı Elinç, Zuhal; Kaya, Latif Gürkan; Elinç, Hakan (İnönü Üniversitesi, 2013)
  Vertical garden's studies, having been defined a new perspective to the modern construction culture, has been application of the garden to a building facade or to a wall surface as a notion. Application of plants to the ...
 • Bayramoğlu, Elif; Ertek, Ahmet; Demirel, Öner (İnönü Üniversitesi, 2013)
  Canlıların yaşamının vazgeçilmez bir ihtiyacı olan su aynı zamanda kendisi de yaşam alanıdır. Günümüzde iklim değişikliği, küresel ısınma ve endüstriyel gelişim sonucu suya olan talebin artması ile kullanılabilir su ...
 • Yaşar, Yalçın; Düzgüngüneş, Ertan (İnönü Üniversitesi, 2013)
  Çağdaş peyzaj tasarımı, değişen yaşam biçimleri, kaynak değerlerinin korunması, artan nüfus ve bozulan çevre koşullarına adapte olma yolunda kapsamını geliştirerek yeni kavramları gündeme taşımaktadır. Bu bağlamda 21. ...
 • Doygun, Neslihan; Kısakürek, Şule (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Kentsel alanlarda bulunan toprakların ekolojik özellikleri, bina ve yol yapımı gibi faaliyetlerden kaynaklanan sıkışma nedeniyle giderek kaybolmaktadır. Sıkışmaya nedeniyle toprağın yapısı ve gözenekli yapısı bozulmakta, ...
 • Yılmaz, Tahsin; Zırhlıoğlu, Begüm; Olgun, Rıfat (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Yaşadığımız çağın bilgi çağında eğitimin önemi gözardı edilemez. Bu nedenle eğitim mekanları ilköğretimden başlayarak yükseköğretime kadar kendi içlerinde farklılıklar göstermesine rağmen bu mekânların ihtiyaçlarına ...
 • Düzgüngüneş, Ertan; Demirel, Öner (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Küresel ölçekte turizm sektörünün hızla büyümesi ülkelerin kalkınmalarında itici bir güç olarak çok önemli rol oynamaktadır. Ancak ülkelerin kalınma ve gelişmelerinde sektörün katkısının devamlılığı turizm ile çevre ...