DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Evren, Bahri; Topaloğlu, Ömercan (Fırat Tıp Dergisi, 2018)
  Öz:Obezite kompleks ve multifaktöriyel bir hastalıktır. Obezite prevalansı dünya çapında çocuk ve ergenler arasında yükselirken, etkili ve sürdürülebilir tedavilere olan talep artmaktadır. Obezitenin önemli bir kısmı ...
 • Çelebioğlu, Ayda; Yayan, Emriye Hilal (İnönü Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Malatya, Türkiye, 2018)
  Öz:Global sağlık problemi olan çocukluk çağı obezitesi, kısa ve uzun dönemde sağlık, sosyal ve sosyoekonomik açıdan büyük risk taşımaktadır. Dünya çapında büyüyen çocukluk çağı obezitesini çözmek için sürekli önleyici ...
 • Beyoğlu, Aylin (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016)
  The object in the artist’s work as a tool of expression varies depending on the conditions of the era, features of the art movement and the artist’s interpretation. The chair, as an object, has been in the works of many ...
 • Demirel, Soner; Bilaki, Şemsettin; Yuvacı, İ.; Cumurcu, Tongabay; Çolak, Cemil (Journal of Clinical and Experimental Investigations, 2013)
  Objective: Comparison of Plusoptix S08 with a standart autorefractometer (Topcon RM 8000B) in children and adults. Methods: 220 eyes of 110 children, with a mean age of 8.06 ± 2.89 years old were examined to compare ...
 • Koçak, Nadir; Özen, Filiz; Bekçi, Taha (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya., 2009)
  Öz:Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromunda (OUAS) organizma hipoksik etkilere maruz kalmaktadır. Kronik hipoksi kardiyovasküler sistem üzerinde trombotik, vazoaktif ve inflamatuvar etkilere sahiptir. Bu da kardiyovasküler ...
 • Şanlı, Mukadder; Toplu, Yüksel; Özgül, Ülkü; Erdoğan, Gülay Kayhan; Gülhaş, Nurçin (Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, 2014)
  Öz:Obstrüktif uyku apne sendromlu çocukların adenotonsillektomi ameliyatları; solunum ve kalple ilgili yan etkilerden dolayı anestezi yönetimleri özelliklidir. Preoperatif dönemde çocukların solunum ve kardiyovasküler ...
 • Dikci, Seyhan; Yılmaz, Turgut; Fırat, Murat; Ulucan, Pamuk Betül; Genç, Oğuzhan (Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 2017)
  Öz:Wegener granülamatözü (WG), sıklıkla üst ve alt solunum yolları ile böbrekleri etkilemenin yanı sıra gözde de tutulum yapabilen kronik, sistemik inflamatuar bir hastalıktır. WG en sık 5. dekaddaki erkek hastaları etkiler ...
 • Hilmioğlu, Fatih; Aladağ, Murat; Taşkın, Vildan; Karıncaoğlu, Melih; Mızrakı, Bülent; Yıldırım (Turkish Journal of Gastroenterology, 1999)
  Öz:Kolanjit atağı ve tıkanma sarılığı ile başvuran ve yapılan tetkikler ve duodenoskopi sonucu ampulla vateri normalden büyük olarak tespit edilen ve alınan biyopsi sonucu villöz adenoma olarak gelen hastaya endoskopik ...
 • Erdem, Tamer; Kirazlı, Tayfun (Türk Otolarengoloji Arşivi, 2001)
  Öz:Odituvar nöropati terimi; pür ton odyogramlarda ve odituvar beyin sapı yanıt odyogramlarında (BERA) kayıp ve kelime diskriminasyonunda bu kayba göre daha fazla bozulmayla beraber, normal dış tüylü hücre fonksiyonu ...
 • Yıldırım, Hakan; Çalar, Nazan; Onay, Ahmet; Karlıdağ, Hüseyin; Kan, Tuncay (Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017)
  Öz:İn-vitro aşılama, aksenik kültür koşullarında minyatür aşı kalemlerinin aşılanmasını kapsayan ve diğer tekniklere nazaran en son vejetatif çoğaltım tekniklerinden biridir. Bu yöntem, sürgün ucu kültürü ve aşılamanın ...
 • Yıldırım, Hakan; Çalar, Nazan (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2017)
  Öz:İn-vitro aşılama, aksenik kültür koşullarında minyatür aşı kalemlerinin aşılanmasını kapsayan ve diğer tekniklere nazaran uygulanan en son vejetatif çoğaltım tekniklerinden biridir. Bu yöntem, sürgün ucu kültürü ve ...
 • Doğan, Tuba Gül; Eroğlu, Engin (2020)
  Öz:Kentsel açık ve yeşil alanlar, ekolojik ve estetik değeri arttırmada, insan ile doğa arasındaki bozulan ilişkiyi dengelemede ve kent ekosistemindeki biyolojik çeşitliliği korumada önemli bir yere sahiptir. Düzce kent ...
 • Yılancı, Veli; Canpolat Gökçe, Esra (2020)
  Öz:Bu çalışmanın amacı Breuer vd. (2001) tarafından önerilen SURADF birim kök testini yapısal değişim ve kalıntıların normal dağılmama bilgisini dikkate alan yapıya genişleterek OECD ülkeleri için gelir yakınsamasının ...
 • Saray, M. Ozan; Hark, Remzi (Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015)
  Öz:Çalışmanın temel amacı OECD ülkelerinin ileri-teknoloji ürünlerindeki rekabet güçlerinin temel belirleyicilerini ortaya koymaktır. Bu kapsamda Foders ın (1995) ileri, orta ve düşük-teknoloji ayırımına göre sınıflandırılan ...
 • Ergün, Suzan; Atay, Melike Polat (Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015)
  Öz:Bu çalışmada, 1980-2010 yılları arasında OECD ülkelerinde CO2 emisyonu, elektrik tüketimi ve ekonomik büyüme arasında ilişki olup olmadığı analiz edilmiştir. Panel eşbütünleşme test- leri sonucunda 30 OECD ülkesinde CO2 ...
 • Kaya, Talat (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Özel teşebbüslerin rekabete aykırı eylem ve işlemlerinin uluslararası düzeyde ele alınmasına yönelik pek çok ikili ve çok taraflı girişim başlatılmış ise de, bu girişimlerin olumlu sonuçlar vermesi, ülkelerin rekabet ...
 • Uğuralp, Murat; Oram, Osman; Marol, Serdar; Tilgen, Fikret; Bayramlar, Hüseyin (MN Oftalmoloji, 1997)
  Öz:Çalışmamızda, son yıllarda geliştirilen subtenon anestezi tekniğinin oftalmik cerrahideki etkinli¬ğinin ve güvenirliğinin prospektif kontrollü bir çalışmayla retrobulber anesteziyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ...
 • Köksal, Sümeyye Dinler (Turkish Studies (Elektronik), 2014)
  Öz:İroni çağlar boyu kullanıla gelen bir söz sanatıdır. Söylenenin aksini kastetme ya da alaya alma olarak tanımlanabilecek olan ironi, kıvrak bir zekânın ürünü olarak kabul edilmektedir. İlk örneklerine Sokrates'in ...
 • Ok, Şenay; Pehlivan, Erkan; Geçkil, Emine (Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2004)
  Öz:Bu araştırma annelerin aşılama ile ilgili bilgileri, inançları, aşılamaya etki edebilecek faktörlerin incelenmesi ve bebeklerin bağışıklama durumunu değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 1998 Mart ayında Malatya il ...
 • Konan, Necdet; Yılmaz, Salih; Bozanoğlu, Büşra (Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2017)
  Öz:Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de okul müdür yardımcısı olarak görevlendirilme ölçütleri, süreci ve bunların olası sonuçlarına ilişkin okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu amacı ...