DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Aktaş, Davut; Kutlu, Ramazan (Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 1999)
  Öz:Amaç: Blast travma ya da tokat nedeniyle oluşan kulak zarı perforasyonu ile temporal kemik hücre havalılığı arasında ilişki olup olmadığını iincelemek. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya blast, tokat ve futbol topu çarpması ...
 • Kahraman, Bayram; Sağır, Ayşegül; Şanlı, Bayram; Fırat, Ahmet Kemal; Karakaş, Hakkı Muammer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Lomber herni travma hastalarında sık izlenenmemekle birlikte, künt abdominal travmalara büyük flank hematom ve pelvik fraktür eşlik ettiğinde akılda tutulması gereken bir patolojidir. Bu çalışmada, 29 yaşında yüksekten ...
 • Doğanay, Selim; Hepşen, İbrahim F.; Er, Hamdi; Evereklioğlu, Cem (MN Oftalmoloji, 2000)
  Öz:Kunt göz travması sonrası miyopi gelişen iki olguyu değerlendirdik. Birinci olgumuzda miyopinin nedeni travmaya bağlı lens-iris diyaframının öne doğru hareketiydi. İkinci olgumuzda önce travmaya maruz kalan sol gözde ...
 • Ateş, Özkan; Koçak, Ayhan; Önal, S. Çağatay; Tarım, Özcan; Çaylı, Süleyman R.; Tektaş, Şevket (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Travmatik posterior fossa epidural hematomlarında tedavi kriterleri ve prognostik faktörlerin saptanması. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ocak 1998- Ocak 2002 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ...
 • Almış, Habip; Yakıncı, Cengiz (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2012)
  Öz:Treacher Collins sendromu özellikle yüzü ve kafayı etkileyen otozomal dominant geçişli genetik bir hastalıktır. Bu yazıda malar hipoplazi, dış kulak anomalileri, antimongoloid göz yerleşimi ve alt göz kapağında kirpiklerin ...
 • Türkçüoğlu, Peykan; Güler, Mete; Yılmaz, Turgut (Retina-Vitreus, 2015)
  Öz:Yirmiüç yaşında kadın hasta doğumdan iki hafta sonra sağ gözünde ortaya çıkan ani görme kaybı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Görme keskinlikleri sağ gözde parmak sayma, sol gözde ise 0.1 logMAR seviyelerinde idi. ...
 • Gürbüz, Necla; Baysal, Tamer (Turkish Journal of Medical Sciences, 2003)
  Abstract:Clot retention in urinary tract is a rare disorder of which the treatment may be invasive. Streptokinase is a strong fibrinolytic agent with a wide field of use . In this paper, we present a case with clot retention ...
 • Yeşilada, Özer; Şık, Sibel; Şam, Mesut (Turkish Journal of Biology, 1999)
  Öz:Zeytinyağı, fabrikaları, zeytin yağı üretim sürecinde zeytin kara suyu adı verilen bir sıvı atık üretmektedir. Bu çalışmada, zeytinyağı fabrikası atıksuyu (ZYFA) analiz edilmiş ve daha sonra funguslar ile aerobik olarak ...
 • Atambay, Metin; Karaman, Ülkü; Aycan, Özlem M.; Daldal, Nilgün (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Trichomonas intestinalis, dünyanin her tarafinda insan bagirsaginda özellikle barsagin ileo-çekal kesiminde bulunan bagirsak kamçilisidir. Çok nadiren karinda buruntulu agri, mukuslu diyare periyodlari ve bazi ...
 • Aycan, Özlem M.; Daldal, Nilgün; Karaman, Ülkü; Atambay, Metin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Trichomonas intestinalis, dünyanın her tarafında yaygın olarak bulunmakta ve insan bağırsağında yaşamaktadır. İlk kez 1860 yılında Davaine tarafından bulunmuş ve Cercomonas hominis daha sonra da T. intestinalis olarak ...
 • Karaman, Ülkü; Atambay, Metin; Aycan, Özlem M.; Daldal, Nilgün (Türkiye Parazitoloji Dergisi, 2004)
  Öz:Trichomonas vaginalis dünyanın her yerinde yaygın olarak görülen ve urogenital sisteme yerleşen bir parazit olup, cinsel ilişkiyle veya indirekt yollarla bulaşır. T. vaginalis indirekt olarak tuvalet eşyaları, klozet ...
 • Otlu, Fikret; Bekçi, İsmail; Karataş, Özlem Nilüfer (İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Malatya., 2014)
  Öz:Global ekonomi dünyas ı nda yaş anan geli ş meler nedeniyle 1957 yı l ı nda yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu (TTK) ekonomi çevrelerinin ihtiyaçları nı karş ı lamakta yetersiz kalmı ştı r. Bu yüzden TBMM tarafı ndan ...
 • Tepe, Birgül; Özcan, Hamdi; Seyhan, Muammer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Epiloia veya Bourneville hastalığı olarak da bilinen tuberoz skleroz, ektodermal ve mezodermal hücrelerin programlanmış hiperplazisinden kaynaklanan nörokutan bir sendromdur. Günümüzde tuberoz skleroz kompleksi terimi daha ...
 • Kutlu, Türkan; Takım, Kasım; Karaaslan, Merve Gökşin; Yılmaz, Mustafa Abdullah (KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 2018)
  Öz:Bu çalışmada, Allium tuncelianum'un su ekstraktlarının, fenolik bileşikleri LC-MS/MS ve HPLC ile belirlenmiştir. Antioksidan enzim düzeylerine etkisini belirlemek için Wistar albino tipi dişi sıçanlar kullanılmıştır. ...
 • Sarı, Ramazan; Bayraktar, Mehmet; Aydoğdu, İsmet; Şavlı, Haluk; Sevinç, Alper; Bayraktar, Nihayet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Bu çalışmada Turgut Özal Tıp Merkezi erişkin Hematoloji kliniğinde izlenen febril nötropeni ataklarında saptanan infeksiyon ajanlarını ve infeksiyon odaklarını araştırdık. Materyal ve metot: Kırk bir hastada saptanan ...
 • Çolak, M. Cengiz; Dişli, Olcay; Erdil, Nevzat; Cihan, H. Berat; Battaloğlu, Bektaş (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Kronik böbrek yetmezliği olan hastalar hemodiyaliz için uzun süre açık kalabilen kalıcı arteriovenöz (AV) fistüllere ihtiyaç duyarlar. Bu çalışmanın amacı, AV fistül operasyonları sonrası erken ve geç dönemde meydana gelen ...
 • Ağel, H. Esra; Durmaz, Bengül; Refik, Mehmet; Direkel, Şahin (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Öz:Enfeksiyon etkeni mayaların izolasyonu ve tür seviyesinde tanımlanmaları yapılmadan tedavi amacıyla kullanılan azol grubu ilaçlar özellikle anti-fungallere dirençli C. albicans dışı Candida türlerinin duyarlı türler ...
 • Özen, Metehan; Yoloğlu, Saim; Işık, Yüksel; Yetkin, Gülay (Türk Pediatri Arşivi, 2006)
  Öz:Amaç:Bu çalışmada Doğu Anadolu Bölgesi'nde hizmet veren bir üniversite hastanesinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'na başvuran 0-16 yaş grubundaki hastalarda antiHBs ve antiHBc-IgG seropozitifliğini tespit ...
 • Özen, Metehan; Yoloğlu, Saim; Işık, Yüksel; Tekerekoğlu, Mehmet Sait (Türk Pediatri Arşivi, 2006)
  Öz:Bu çalışmada, Doğu Anadolu'da hizmet veren bir üniversite hastanesinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'na başvuran 2-16 yaş grubundaki olgularda hepatit A virüsü için seropozitifliği tespit etmek istedik. ...
 • Gök, Ayda; Tuna, Hakan (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2013)
  Öz:20. yüzyılın sonlarına doğru hızla gelişen turizm hareketleri daha çok deniz, güneş ve kum ilişkisine dayanmaktaydı. Fakat günümüzde deniz, güneş, kum üçlüsünden doğa ve kültür turizmine yönelik bir değişim görülmektedir. ...