DSpace Repository

Kriz dönemlerinde turizm işletmelerinde inovasyonun önemi: 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Karakaş, Yusuf Emre
dc.date.accessioned 2019-05-23T11:19:04Z
dc.date.available 2019-05-23T11:19:04Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Karakaş, Y.E. (2018). Kriz dönemlerinde turizm işletmelerinde inovasyonun önemi: 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma. Yayımlanmış Doktora lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/11313
dc.description.abstract Turizm sektörünün en önemli özelliklerinden birisi, esnek bir yapıya sahip olmasıdır. Gerek iç, gerekse dış kaynaklı yaşanabilecek olaylardan çok kolay bir şekilde etkilenebilir olması, sektörün kırılgan bir yapıya sahip olmasına neden olmaktadır. Turizm sektörünün sahip olduğu bu kırılgan yapısı turizm işletmeleri açısından dönem dönem belirsizliğe ve hatta krizlerin yaşanmasına kadar etki edebilmektedir. Turizm işletmeleri açısından zaten günümüzün çetin rekabet koşulları bir de turizm sektörünün kırılgan yapısının eklenmesi ile işletmeleri farklı rekabet stratejileri belirlemeye itmiştir. Bu noktada günlük yaşamımızda adını sıkça duyduğumuz ve birçok alanda karşımıza çıkan inovasyon kavramı devreye girmektedir. İnovasyonun otel işletmeleri açısından da kritik bir yere sahip olduğu görülmektedir. Dünyada yaşanılan rekabetin artık yerel olmaması, yeni eğilimlerin, değişimlerin takip edilebilmesi için yaşanabilecek kısa ve uzun vadeli krizlere karşı bir alternatif strateji olarak görülmesi ve konaklama işletmelerinin müşterilerine yeni ürün, hizmet ve benzeri şeyler sunarak pazarın yenilikçi firmalarından birisi olması noktasında inovasyonun önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kriz dönemlerinde turizm işletmelerinde inovasyonun önemini ortaya koyarak, inovasyonun kriz üzerindeki etkisi veya etkilerinin tespit edilmesidir. Bu bağlamda çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, turizm ve pazarlama ile ilgili kavramlar ele alınmıştır. İkinci bölümde, kriz kavramı ve ilişkili diğer kavramlar teorik olarak incelenmiştir. Üçüncü bölümde, inovasyon kavramı ve ilişkili diğer kavramlar teorik olarak irdelenmiştir. Dördüncü bölümde ise çalışmanın araştırma kısmına yer verilmiştir. Araştırmaya veri toplamak için nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden olan anket yöntemiyle elde edilen veriler, araştırmanın amacına uygun analizlere tabi tutularak yorumlanmıştır. Araştırmanın evrenini Antalya'da faaliyet gösteren beş yıldızlı konaklama işletmeleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleme çerçevesi ise bu işletmelerdeki üst düzey ve orta düzey yöneticilerdir. Çalışmanın bulgularına göre inovasyonun alt boyutlarının bir kaçının krizin boyutları üzerinde etkisi olduğu, inovasyonun kriz üzerinde kısmi de olsa etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Kriz, Turizm, Otel İşletmeleri, Antalya tr_TR
dc.description.abstract One of the most important features of the tourism sector is a flexible structure. Tourism sector has a fragile structure because it can be easily affected by internal or external events. This frigle structure of tourism sector can lead to uncertainty and even crises in some periods in terms of tourism enterprises. Today's hard competition conditions moved the tourism enterprises to determine different competitive strategies with the addition of the fragile structure of the tourism sector. At this point, the concept of innovation which we often hear in our daily lives and come across in many fields becomes important. Innovation is seen to have a critical precaution in terms of hospitality enterprises. Innovation play an important role in that hospitality enterprises are one of the innovative enterprises in the market by offering new products, services and so on to their customers, and competition in the world is no longer local, and innovation is seen as an alternative strategy against short and long term crisis that can be experienced in order to follow new trends and changes. The purpose of the research is to determine effect or effects of the innovations on the crises by revealing the importance of innovation on the crises in tourism enterprises. In this context, the reseach consists of four parts. In the first part, tourism and concepts related to the marketing are discussed. In the second part, the concept of crisis and other concepts related to the crisis are theoretically discussed. In the third part, the concept of innovation and other concepts related to the innovation are theoretically discussed. In the fourth part, analyzes related to the research are discussed. It was used quantitive research method in order to collect data to the reseach. The data was obtained by questionnaire method that is one of the quantitive research methods, and then data was noticed by using analyzes that is expediency to the purpose of the research. The universe of the research creates hospitality enterprises by five stars in Antalya. The sampling framework of the research is senior and middle level managers who working in this hospitality enterprises. According to the findings of the research, it was determined that some of the sub-dimensions of the innovation effect to the dimensions of the crisis and innovation partly effects to the crisis. Keywords: Innovation, Crisis, Tourism, Hospitality Enterprises, Antalya. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject İşletme tr_TR
dc.subject Business Administration tr_TR
dc.subject Turizm tr_TR
dc.subject Tourism tr_TR
dc.title Kriz dönemlerinde turizm işletmelerinde inovasyonun önemi: 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma tr_TR
dc.title.alternative The importance of the innovation in tourism enterprises in the crises period: A research on hospitality enterprises by five stars tr_TR
dc.type doctoralThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 191 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record