DSpace Repository

Sosyal Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimleri Enstitüsü

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Topcu, Huriye (2020-11-13)
  Nakşbendî harekette zikr-i hafî’nin kaynakları, etkisinin konu edildiği bu çalışmada, zikr-i hafî’nin öneminden ve insan psikolojisindeki etkilerinden bahsedilmiştir. Tez üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde ...
 • el-HAMMUD,Ahmed (2020-11-13)
  Bu çalışma ilk olarak, şöhreti İslam ülkelerine, Hadramevt ve çevresine yayılmış olan şair Abdullah el-Haddad el- Hadrami hakkında kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Bütün olarak divanı hakkında genel bir değerlendirme ...
 • Şahin, Songül (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Malatya İli Akçadağ ilçesinde yer alan ve "Akçadağ Kaya Mezar Odaları" başlığı altında incelenen bu çalışmada Akçadağ İlçesi ve mahallelerinde yer alan 25 kaya mezarı tespit edilmiştir. Söz konusu kaya mezarları, zamanın ...
 • Karataş, Bahar (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  XII. yüzyılda Büyük Selçuklu Devleti'nin Suriye-Irak bölgesindeki hâkimiyetinin sona ermesiyle bu bölgede vassal devletler kurulmuştur. Bu devletlerin birbirlerine karşı verdikleri mücadele Büyük Selçuklu döneminde kurulan ...
 • Önel, Enes Fırat (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Asya kıtasının güneyinde coğrafi konumu itibariyle Hind coğrafyasının doğu kapısını teşkil eden Bengal, sayısız tarihi ve kültürel değere ev sahipliği yapmaktadır. Güney Asya'nın Bengal Körfeziyle daralan kısmında bir kapı ...
 • Araz, İdris (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Süleyman Nazif Efendi, Klasik Türk edebiyatının 19. yüzyıl şair ve nasirlerindendir. Klasik edebiyatımızın geleneksel sanat anlayışına uygun olarak şiirler ve nesirler yazmıştır. Tez çalışmamız Süleyman Nazif Efendi'nin ...
 • Gürsul, Murat (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Şerʼiyye sicilleri, mahalli tarih açısından bir şehrin ve bölgenin sosyal ve ekonomik durumu ile birlikte fizikî ve idarî yapısı hakkında da bizlere önemli bilgiler sunan yegâne arşiv kaynaklardandır. Biz bu çalışmamızda ...
 • Tümay, Hasan (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu tez çalışmasında ABD'nin ulusal güvenlik doktrinleri uluslararası hukukta güç kullanma ilkelerine göre değerlendirilmiş ve eleştirilmiştir. Bu bağlamda, ABD'nin kuruluş döneminde uyguladığı felsefe ile güvenlik algısının ...
 • Efe, Semiha Merve (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Televizyon dizileri geçmişten bugüne toplumun ilgi odağı olmuştur. İnternet teknolojisinin gelişmesi her alanda olduğu gibi medyada da önemli değişikliklere yol açmıştır. Geleneksel medya televizyonunun kullanımı da bu ...
 • Aslan, Nergiz Boral (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Türkiye, 2000'li yılları büyük ekonomik krizlerle mücadele ederek geçirmiştir. Farklı nedenler ve etkenlerle yaşanan bu krizler; 2001'de "Kara Çarşamba", 2008'de "Küresel Kriz" şeklinde kendini göstermiştir. Türkiye'de ...
 • Yöndem, Muhammed (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Askeri müdahaleler bugüne kadar birçok ülkenin siyasi hayatını etkilemiş ve hâlen de etkilemeye devam etmektedir. Türk siyasi hayatında da birçok askeri müdahale bulunmaktadır. Bu müdahalelerden ilki ise 27 Mayıs 1960 ...
 • Gürok, Mustafa Gürcan (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Türk Bankacılık Sistemi, bugünkü haline gelene kadar birçok aşamadan geçmiştir. Geçmişten bugüne Türkiye ve dünya finansal piyasalarında yaşananlar, finansal piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesinin önemini ortaya ...
 • izolluoğlu, Aslı (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada, heykel, mimari ve seramik arasındaki bağlantılar incelenmiştir. Tarih öncesi dönemden başlayarak heykel, mimari ve seramiğin etkileşimi ve gelişimi araştırılmıştır. Batı sanatında daha çok görülen heykelsi ...
 • Borçin, Nurullah (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Toprağın ilk keşfedildiği tarihlerden bu yana oluşumunu hızla sürdürmeye devam eden kentlerin, içinde barındırdığı dinamizminden yola çıkılarak değişen yapılar ve nesnelerin bireyler üzerindeki etkisi ve resim sanatına ...
 • Şahin, Sena (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Ulaşım, insanlar arası etkileşimi sağlamasından ve sektörler arası bir köprü görevi görmesinden ötürü tarihin ilk dönemlerinden beri önemini koruyan bir kavramdır. Ulaşım planlaması bugün birçok toplumun gerçekleştirirken ...
 • Yavuz, Hasan (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  "Arap Dilinde Câmid Fiiller ve Kur'an'daki Örnekleri" adlı bu çalışma, giriş, iki bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır. Giriş bölümünde tezin konusu, sınırları, amacı, önemi ve kapsamı ortaya konduktan sonra "câmid" ...
 • Ertuğrul, Abdurrahman (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  "Talha b. Ubeydillâh'ın (ö. 36/656) Rivâyetlerinin Değerlendirilmesi" adlı bu çalışmada aşere-i mübeşşere'den biri olan Talha b. Ubeydillâh'ın hayatı ve rivâyetleri incelenmiştir.Çalışma giriş, iki bölüm ve sonuçtan ...
 • Erdoğan, Yasin (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada, Aşere-i mübeşşereden biri olarak kabul edilen Zübeyr b. Avvâm'ın hayatı ve rivâyetleri konu edinilmiştir. Çalışma giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde, araştırmanın konusu, önemi, metodu ...
 • Şık, Ömer (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Giyim kuşam; insanın dünya görüşünü ortaya koyan ve mensubiyetini belirten sembollerden biridir. Kur'an'da Hz. Âdem (a.s.) ile başladığı belirtilen ve beşer kültürünün temel unsurlarından biri olan kıyafet; dinî, millî, ...
 • Ulaş, Mehmet Ali (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışma yakın tarihimizin önemli müfessirlerinden Mahmûd el-Âlûsî'nin Rûhu'l-Me'ânî adlı güzide eserinde geçen Muhyiddîn İbn Arabî'nin görüşlerini konu edinmektedir. Eserde kelamdan fıkha, usûl-i hadisten işârî tefsire, ...

View more