DSpace Repository

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri

 

Recent Submissions

 • İzolluoğlu, Zeynep (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Ekonometrik çalışmalar yaparken kullandığımız zaman serileriyle doğru sonuçlara ulaşabilmemiz ve isabetli öngörülerde bulunabilmemiz için durağanlık sınamaları oldukça önemlidir. Çünkü serilerin durağanlık varsayımını ...
 • Yüzgeç, Zeynep (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Müşteriler son yıllarda işletmelerin sundukları ürün ya da hizmetin sadece kendisiyle ilgilenmemektedir. Çevreye olan duyarlılığın artması ile birlikte, müşteriler tercihlerini belirlerken işletmenin bir ürünü ya da hizmeti ...
 • Yazı, Mert (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Nasıl yaşamamız gerektiği konusu, içerisinde çok sayıda farklı görüşü birlikte barındıran bir sorunsal olarak değerlendirilir. Sorunsalın başlangıcı, insanların toplu olarak yaşamaya başladığı dönemlere işaret eder. Çünkü ...
 • Şavata, Dicle (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bir devletin ulusal para gücü, küresel finansal yönetim yapısını etkilemenin yanı sıra dış politika hedeflerine ulaşmasını sağlar. Ulusal paraların uluslararası mecrada en geçerli para birimi haline gelmesi ile söz konusu ...
 • Altun Ömer (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Türklerin Anadolu'ya girişleri İslamiyet'ten önce V. ve VI. Yüzyılların başlarında başlamıştır. Ama o süreçte Anadolu'ya gelen Türkler millî kimliklerinden uzaklaştıklarından ve Hıristiyan bir takım inançlar benimsemişol ...
 • Kolay, Münevver (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Yatırım teşvikleri yatırımların stratejik öneme sahip bölge ve sektörlere aktarılmasını sağlamaktadır. Ekonomi politikalarının yalnızca bir parçasını oluşturmaları sebebiyle istikrarsızlığın ve konjonktürel dalgalanmaların ...
 • Arslan, Ayşe Gökçe (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışma ile 28 Şubat sürecinin kadınların politik olarak nesneleştirildiği aynı zamanda İslamcı kadın için özneleşmeyi başlatan iki yönlü bir süreç olarak işlediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Politik özne ve nesne ...
 • Baltacı, Sezgin (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Türkiye'de kentleşme alanyazınında göçü açıklama biçimlerini tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmada, 1923'den günümüze kentleşme alanyazını incelenmiştir. Aynı zamanda, Türkiye'de kentleşme alanyazınında kırdan kente göç ...
 • İmamoğlu, Emine Müvedet (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  ÖZET Sürekli gelişen ve globalleşen dünyada, sınır kavramları ortadan kalkmakta ve herkes istediği ürüne kolayca ulaşabilmektedir. Bu durumda şirketler ürettikleri ürünleri ve/veya hizmetleri kolayca ülke dışına pazarlama ...
 • Güler, Müjgan Tuğçe (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  GÜLER, Müjgân Tuğçe, Türk Resim Sanatında Kültürel Mirasa Ait Unsurların Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi, Malatya, 2019. Türkiye coğrafyası, binlerce yıl içerisinde, çok sayıda uygarlığın zengin kültürel birikimlerini günümüze ...
 • Yalman, Seda (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Geçmişten günümüze bir miras olarak edindiğimiz Türk Müziği gerek enstrümantal gerekse sözlü öğeleriyle kültürel var oluşumuzda oldukça hususi bir öneme sahiptir. İçerisinde birçok kültürü barındıran ve yaşatan kendine ...
 • Tunç, Ayten (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Tüketim, insan yaşamının en temel faaliyetlerinden biridir. İnsanlığın yaratılışıyla başlayan bir eylem olarak tüketimin, insanlığın tarihiyle yaşıt bir faaliyet olduğu söylenebilir. Tüketim faaliyeti yeme, içme, barınma, ...
 • Apak, Fatma (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışma, kadının dinî toplumsallaşma sürecinde onun inanç, davranış ve tutumlarına tesir eden dinî toplumsallaşma araçlarının etkinliğini konu edinmiştir. Bu amaçla kişinin dinî yaşantısında etkili olan aile, eğitim, ...
 • Barkel, Akıl (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışma, Ömer Ebu Rişe adındaki şairin şiirlerindeki bazı yapıların ifade ettiği manaları ele almaktadır. Çağımızda yapılan bu tür çalışmalar, şiirin değerinin yükselmesine katkısından dolayı en önemli delalet kalıplarından ...
 • Gültaş, Mustafa (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin internet üzerinden satın alma davranışlarının nelerden etkilendiğini belirlemektir. Tüketicilerin internetten satın alma davranışını ölçmek için, Davis (1989) tarafından geliştirilen ...
 • Sarıtaş, Özlem (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  ÖZET Günümüzde girişimcilik ekosistemi kavramının önemi giderek artmaktadır. İçerisinde kendini besleyen birçok unsur barındıran girişimcilik ekosisteminin ana aktörü ise yenilikçi girişimcilerdir. Yenilikçi girişimciler ...
 • İnal, Saliha (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Tarihselcilik Batı'da, Hıristiyanlığın karşı karşıya kaldığı sorunları çözmek amacıyla geliştirilmiş bir yöntemdir. Kutsal kitapları anlamak için kullanılan bu yöntem İslâm âlemine taşınmış ve Kur'ân'a da uygulanmıştır. ...
 • Öz, Cihat (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışma Filibeli Ahmet Hilmi'nin, A'mâk-ı Hayal adlı eserinde Hakikat olgusunu nasıl ele aldığını ve tasavvufi anlayışın felsefi olarak yorumunu içermektedir. Bütün dünya dinlerinin, varlığın tezahürlerinden ziyade öz ...
 • Sarı, Tahir (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada Arap Baharı etkisiyle Suriye'de yaşanan iç savaş sonucunda ortaya çıkan mülteci krizinin ekonomik ağırlıklı etkileri üzerinde durulmuştur. Çalışmada öncelikle mülteci kavramı hukuki ve uluslararası açıdan ...
 • Kıpçak, Mikail (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Kelam İlmi doğuşundan itibaren bazı dönemlerden geçerek günümüze kadar gelmiştir. Kelam konuları da tarihi süreç içinde dönemlere göre farklılıklar arz etmiştir. Bu bağlamda Yeni İlm-i Kelam döneminde, Batı'da cereyan eden ...

View more