DSpace Repository

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri by Title

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri by Title

Sort by: Order: Results:

 • Küleç, Nurcan (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  "Ebû İshâk Şirazî ve Usûlcülüğü" ismini taşıyan bu tezde Şafiî mezhebinin önde gelen âlimlerinden biri olan Şirazî'nin fıkıh usulüne dair görüşleri ve fıkıh usûlünde takip ettiği yöntem konu edinilmiştir. Bir giriş ve üç ...
 • Bal, Oğuz (İnönü Üniversitesi, 1994)
 • Alkan, Kazim (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Ebubekir Zekeriyya er-Râzî, İslâm düşünce tarihinde olayları değerlendirirken aşırı rasyonalist tutumu ile dikkatleri ve eleştirileri üzerine çeken filozoflardan biridir. Çalışmamızda, isminin geçtiği her yerde mülhit ve ...
 • Aka, Hüseyin (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Hâdimî, Konya'nın Hâdim ilçesinde ilmi geleneğe sahip bir aileden dünya gelmiştir. İlk eğitimine burada başladıktan sonra çeşitli ilimleri farklı memleketlerde tahsil etmiştir. Sonra memleketine dönüp medresesini kurmuştur. ...
 • Cengiz Çamlı, Yasemin (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Psikolojik iyi olma, mutluluk, psikolojik rahatsızlıklardan uzak durarak bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı bir hayat sürme, modern hayatın stresli ortamında yaşayan günümüz insanlarının arayışında olduğu konuların başında ...
 • Karaca, Sakine (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  Bu çalışmada Çetin Altan'ın " Çemberler, Tahterevalli, Dilekçe, Beybaba, Mor Defter, Yedinci Köpek, Suçlular, Islıkçı, Telefon Kimin İçin Çalıyor " adlı oyunları tiyatronun toplum ile ilişkisinden faydalanılarak ...
 • Arslan, Sinem (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Bu tezin amacı, devletlerin egemenlik hakkı ile insan haklarını birlikte ele almayı zorunlu kılan insani müdahale kavramını uluslararası sistem içindeki anlamını ortaya koymaktır. Klasik egemenlik hakkının iç işlerine ...
 • Yılma, Günsu (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Bu araştırma, Türkiye'de yetişen engelli çocukların ve özellikle de çalışma alanı ile ilgili olarak eğitilebilir zihinsel engelli çocukların müziğe olan ilgisi,müziksel algılarının ne düzeyde ve nasıl olduğu, özel eğitim ...
 • Nakir, Selma (İnönü Üniversitesi, 1997)
 • Aksoy, A.Hadi (İnönü Üniversitesi, 1998)
  Bu bölümde, araştırmanın önce kısa bir özeti verilmiş, el de edilen bulgular ve bunlara dayalı olarak geliştirilen öneriler üzerinde durulmuş, ileriye yönelik olarak yapılacak araştırma önerilerine değinilmiştir. özet ve ...
 • Binbaşıoğlu, Hulisi (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Bir ülkenin gelişmesi, kalkınması ve üretmesinin yolu eğitimden, eğitimli insanlara sahip olmaktan geçer. Günümüzde artık, rekabete dayalı yeni dünya düzeninde eğitime en fazla yatırım yapan ve eğitilmiş insan gücüne sahip ...
 • Bucaka, Yunus (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışma; eğitim sosyologlarının; Türk eğitim sistemine ilişkin görüşlerini, eğitim sosyolojisi alanına yaptıkları katkıları belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, eğitim sosyologlarını temsilen seçilen beş eğitim sosyologunun, ...
 • Çınar, İkram (İnönü Üniversitesi, 1996)
  Bu bölümde araştırma özetlenmiş, elde edilen bulgulara ve bunlara dayalı olarak geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 5.1. Özet ve Yargılar Günümüzde yönetimin büyük ölçüde bilgi teknolojilerine dayanması, onun etkililik ...
 • Sabancı, Ali (İnönü Üniversitesi, 1994)
  Bu araştırmada, yönetilenin çift yönlü iletişim ortamında iş doyumu ve motivasyon bakımından nasıl etkilendiği, karara katılmasının iş doyumunu ve motivasyonunu nasıl etkilediği, bunun yanında çift yönlü iletişimin yönetilenin ...
 • Uludağ, Ali (İnönü Üniversitesi, 2001)
  Bu bölümde, araştırmanın kısa bir özeti verilmiş, elde edilen bulgular ve bunlara dayalı olarak geliştirilen öneriler üzerinde durulmuştur. ÖZET Örgütsel anlamda etkililik kavramı; son dönemlerde üzerinde sıkça durulan ...
 • Şahin, Kemal (İnönü Üniversitesi, 1998)
  Bu bölümde araştırmanın özeti, elde edilen bulgular ve bulgulara dayalı olarak geliştirilen öneriler yer almaktadır. Özet ve Yargılar Bu araştırma ile, eğitimde özelleştirmenin gelişimi, nedenleri, olası sonuçlan ve buna ...
 • Kılınç, Osman (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Ehl-i Sünnet Mezhebinin teşekkülünde önemli rol oynayan ve daha çok h. I. ve III. yy. dönemini kapsayan zaman diliminde ortaya çıkan ehl-i hadis ve ehl-i re'y ekolleri iman konusunda farklı düşünceler ortaya koymuşlardır. ...
 • Çil, Abdurrahman Übeydullah (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Allah, kullarını mükemmel olarak yaratmıştır. Bu mükemmellik ise insanın gerek maddi olarak gerek manevi olarak her şeyi ile uygun bir biçimde yaratılmış olmasından dolayıdır. Kulların sahih biligilere ulaşabilmesi için ...
 • Doğan, Akış (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Bir evin bilgece yönetilmesi anlamıyla ortaya çıkan ekonomik olayların incelenmesi, ilerleyen süreçte toplumsal yapıda meydana gelen değişim ile birlikte büyük ailenin yani devletin yönetimini kapsayacak şekilde genişlemiştir. ...