DSpace Repository

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri by Rights "info:eu-repo/semantics/embargoedAccess"

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri by Rights "info:eu-repo/semantics/embargoedAccess"

Sort by: Order: Results:

 • Temiz, Mehmet (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  İnsan yaşamının varlığı ile birlikte ortaya çıkan beslenme, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel gereksinimleri karşılayamama durumu olarak tanımlanan yoksulluk az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çözmek zorunda olduğu ...
 • Özatay, Mustafa Selim (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Son yıllarda dış ticaret açıklarındaki değişimin altında yatan sebepleri araştıran çalışmalar kamu harcamaları üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmanın amacı 1970-2012 yılları arasında Türkiye ekonomisinde ikiz açıklar ...
 • Mert, Ahmet (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Kamu yararı kavramı siyasal, ekonomik, hukuksal birçok boyutu olan, tarihsel koşullara bağlı olarak ve farklı yaklaşımlara göre tanımında değişim olan bir kavramdır. Bu nedenle kesin ve genel geçerli olan bir tanımı ...
 • Demirci, Davut (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Bu çalışmanın amacı, çalışanların örgütsel adalet algılamaları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemi Malatya Fırat ve Beydağı Vergi Dairesinde çalışan 114 personelden ...
 • Kılınç, Özgür (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Günümüzde, çevre sorunlarının artması ve daha fazla gündeme gelmesiyle beraber bu sorunlara yönelik hem tüketiciler hem de firmalar açısından bir farkındalık oluşmaya başlamıştır. Çevre duyarlılığına sahip, başka bir deyişle ...
 • Kesmen, Mesut (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Günümüzde yaşanan hızlı gelişmeler insan hayatını ve dolayısıyla da toplumu etkisi altına almıştır. Yaşanan bu hızlı değişimden örgütler de etkilenerek tüm unsurlarıyla değişime maruz kalmış bulunmaktadırlar. Artık örgütlerin ...
 • Yılmaz, Alper (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Reklam mesajlarının hedef kitlelere iletilmesinde geçmişten günümüze kadar basılı, işitsel, görsel-işitsel birçok reklam mecrası kullanılmıştır. Reklamcılık faaliyetlerinde kullanılan bu mecralar teknolojik gelişmelerle ...
 • Değirmenci, Emre (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Türkiye yıllardır süregelen merkezi devlet geleneğinden aldığı ilhamla kalkınma hamlelerini topyekûn kalkınma planı çerçevesinde oluşturmuştur. Yukarıdan aşağıya bir sistem içinde ilerleyen bu anlayış, ulusal kalkınmanın ...
 • Çalışkan, Sadık (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  İletişim teknolojisindeki gelişmeler ve Web 2.0 döneminin başlaması ile birlikte yirmi birinci yüzyılın başından beri iş dünyasında yeni bir reklam şekli ortaya çıkmıştır. Bu yeni kavramı tanımlamak süreç içerisinde için ...
 • Gültekin, Esma (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Küreselleşme kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte uygulanmaya başlanan ekonomik politikalar ışığında finansal ve ticari açıklık incelenmeye başlanmıştır. Ticari ve finansal açıklık ile birlikte sermaye daha kolay hareket ...
 • Taş, Şebnem (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Son yıllarda enflasyon oranının belirleyicilerini araştıran çalışmalar döviz kuru geçiş etkisinin sorgulamaktadır. Bu çalışmada Ocak 2003-Kasım 2013 döneminde, Türkiye ekonomisinde döviz kuru geçiş etkisini ortaya koymak ...
 • Kargın, Hasan Hüseyin (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Bu tez, yirminci yüzyılda İslam felsefesine yeni bir ivme kazandıran Muhammed İkbal'in benlik felsefesine dair düşüncelerini konu almaktadır. Muhammed İkbal, İslam Dünyasının içine düştüğü esaret batağından kurtulması için ...
 • Tunç, Ahmet (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  "Lenin Dönemi Sovyet Rusya'nın Kafkasya ve Azerbaycan Politikası" isimli tezimizin amacı; söz konusu dönemde Sovyet Rusya'nın bölgeyi Bolşevikleştirme politikası ve bu politikanın amacı ile uygulanan politikanın bölge ...
 • Kütük, Celal (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  1980'lerden itibaren dünyanın dikkatini çeken ve üzerine çalışmalar yapılan kayıt dışı ekonomi olgusu günümüzün önemli makroekonomik sorunlarından olma özelliğini sürdürmektedir. Kayıt dışı ekonomiyi önlemeye yönelik ...
 • Çakar, Salih; Çakar (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  "Işık, Figür ve Mekân ilişkisi Bağlamında Bir Dizi Resim Önerisi" başlıklı bu tez, problem olarak belirlenen kavramlar doğrultusunda hem kuramsal hem de bir dizi uygulamayı içermektedir. Tez kapsamında problem olarak ele ...
 • Bulut, Emrah (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  İnternetin sunduğu avantajlar her türlü alanda kendini göstermiştir. Satış, iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım vb. alanlarda işletmeler interneti kullanmaya başlamışlardır. Özellikle de turizm işletmeleri internetten ...
 • Tekin, Abdullah Sami (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Tez çalışmamızın konusu "Ali Bey Seyahatnamesi'ne Göre XIX. Yüzyıl Başlarında Akdeniz ve Çevresi"dir. Bu çalışma Giriş bölümü ve üç ana bölümden meydana gelmektedir. Seyahatnameler, amaçları doğrultusunda bilinmeyen yerleri ...
 • Yılmaz, Gülşen (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Bugün dünyanın hemen her ülkesinde kayıtlı şirketlerin %75'inden fazlası "aile işletmesi" özelliği taşımaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonominin vazgeçilmez bir parçası olan aile işletmelerinin milli gelire ...
 • Alkan, Ersoy Özmen (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Şüphesiz aile toplumun en küçük yapı taşı ve en önemli kurumlarından biridir. Ailenin bir kurum olarak, toplum içinde pek çok işlevi vardır. Bu işlevleri arasında en önemlisi toplumun devamlılığını sağlamasıdır. Aile, yeni ...
 • Öztürk, Emre (Yargıtay kararlarında çevre, 2015)
  Toplum içinde yaşayan bireylerin sağlıklı bir şekilde hayat sürmesi, ancak tahrip edilmemiş bir çevrenin varlığı ile mümkündür. Çevre, başta biz insanlar olmak üzere bütün canlıların ortak yaşam alanıdır. Bu sebeple, ...