DSpace Repository

Üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma stratejilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Sürük, Nilgün
dc.date.accessioned 2015-03-16T09:05:08Z
dc.date.available 2015-03-16T09:05:08Z
dc.date.issued 1994
dc.identifier.citation Sürük, Nilgün ;(1994) Üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma stratejilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi , İnönü Üniversitesi. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/1531
dc.description Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz. tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırmada înönii Üniversite Eğitim FaRültesi * ne bağlı bölüm ve anabil im dallarında öğrenim görmekte olan öğren cilerin bilişsel başa çıkma stratejileri dağarlarının geniş liği (öğrenilmiş güçlülük) bazı değişkenler acısından ince lenmiştir. Bu amaçla, seçkisiz olarak örneklem kapsamına malınan 214 kız ve 300 erkek olmak üzere toplam 514 öğrenciye "Rosenbaum' un öğrenilmiş Güçlülük ölçeği" ve araştırmacı tara-fından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" uygulanmıştır. Ayrıca Rosenbaum öğrenilmiş Güçlülük ölçeği* nin geçerlik ve güvenirliği de araştırılmıştır. öğrencilerin öğrenilmiş güçlülükleri cinsiyet, öğrenim görmekte oldukları bölüm, öğrenim görülen sınıf düzeyi, akademik başarı algısı, Maltya'daki barınma durumu, ailele- lerinin gelir düzeyine ilişkin algısı ve boş zamanlarını herhangi bir faaliyetle değerlendirip değerlendirmemeleri gibi değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler, "Tek Yönlü Varyans Analizi" ve "t-Test-i"- istatistiksel teknikleri ile çözümlen miştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir. 1. Bilişsel başa çıkma stratejileri dağarlarının geniş liği (öğrenilmiş güçlülük) açısından kız ve erkBk öğrenciler arasında anlamlı düzeyde -Fark olmadığı bulunmuştur. 102 2. Bilişsel basa çıkma stratejileri dağarının genişliği (öğrenilmiş güçlülük) açısından öğrenim görmekte oldukları bölümlere göre, öğrenciler arasında anlamlı düzeyde -fark bulunmuştur. Beden Egt. ve Spor Bölümü, Egt. Prog. ve ögrt-, Kimya ögrt., Matematik ögrt. Anabilin» Dalları öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülükleri Müzik Egt- Bölümü öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülüklerinden; Beden Egt. ve Spor Bölümü, Egt. Prog. ve ögrt. Reh. ve Psk. Dnş. ve Tarih ögrt. Anabilim Dalları öğrenilmiş güçlülükleri Resim- iş Egt. Bölümü öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülüklerinden; Beden Egt. ve Spor Bölümü, Egt. Prog ve ögrt., Reh. ve Psk. Dnş. ve Tarih ögrt. Anabilim Dalları öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülükleri Türk Dili ve Edb. Egt. Bölümü öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülüklerinden; Beden Egt. ve Spor Bölümü öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülükleri Biyoloji ögrt. ve Kimya ögrt. Anabil im Dalları öğrencilerinin öğrenil miş güçlülüklerinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulun muştur. 3. Bilişsel başa çıkma stratejileri dağarının geniş liğin (öğrenilmiş güçlülük) açısından öğrenim görülen sınıf düzeyine göre öğrenciler arasında anlamlı düzeyde -fark bulunmuştur. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülüklerinin dördüncü sınıf öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülüklerine göre anlamlı düzeyde geniş olduğu gözlenmiştir. 4. Bilişsel başa çıkma stratejileri dağarının genişliği ( öğrenilmiş güçlülük ) açısından akademik başarılarına 103 ilişkin algılarına göre öğrenciler arasında anlamlı düzeyde fark bulunmuştur. Akademik basarı algıları yüksek olan öğrenciler akademik başarı algıları orta ve düşük olan öğrencileri göre; akademik başarı algısı orta olan öğrenci ler akademik basarı algısı düşük olan öğrencilere göre daha bol çeşitte başa çıkma stratejilerini daha sık kullanmakta dırlar. 5. Bilişsel başa çıkma stratejileri dağarının genişliği (öğrenilmiş güçlülük) açısından, Malatya'da barınma durum larına göre, öğrenciler arasında anlamlı düzeyde fark olma dığı bulunmuştur. 6. Bilişsel başa çıkma stratejileri dağarının genişliği (öğrenilmiş güçlülük) açısından ailelerinin gelir düzeyine ilişkin algiılarına göre öğrenciler arasında anlamlı düzeyde fark bulunmuştur. Gelir düzeyine ilişkin algı yükseldikçe öğrenilmiş güçlülükte de yükselme olduğu gözlenmektedir. 7. Bilişsel başa çıkma stratejileri dağarının genişliği (öğrenilmiş güçlülük) açısından, boş zamanların bir etkin likle değerlendirilip degerlendiri İmemesine göre öğrenciler arasında anlamlı düzeyde fark bulunmuştur. Boş zamanlarını herhangi bir etkinlikle değerlendiren öğrencilerin boş zamanlarını herhangi bir etkinlikle değerlendirmeyen öğren cilere göre öğrenilmiş güçlülüklerinin yüksek olduğu, daha bol çeşitte başa çıkma stratejilerini daha sık kullandıkları gözlenmektedir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.subject Rosenbaum Learned Recourfullness Scale tr_TR
dc.subject Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği tr_TR
dc.subject Eğitim ve Öğretim tr_TR
dc.subject Education and Training tr_TR
dc.subject Psikoloji tr_TR
dc.subject Psychology tr_TR
dc.subject Üniversite öğrencileri tr_TR
dc.subject University students tr_TR
dc.subject Stresle başetme tr_TR
dc.title Üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma stratejilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record