(2002)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Kamanlı, Ayhan; Tatlı, Süleyman; Hacıevliyagil, Cengiz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Forestier Dısease or Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperosteosis (DISH) is a disease of unknown etiology and diagnosed primarily on the basis of radiological criteria. The disease is rarely symptomatic and these symptoms ...
 • Kandi, Başak; Karıncaoğlu, Yelda; Karadağ, Neşe; Doğan, Gürsoy; Eşrefoğlu, Muammer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Hailey-Hailey (H-H) hastalığı, kronik olarak tekrarlayan, otozomal dominant geçişli intertriginöz alanları tutan vezikülobülloz bir dermatozdur. Burada Hailey-Hailey tanısı konan ve histopatolojik olarak tanısı doğrulanan, ...
 • Gülhaş, Nurçin; Toğal, Türkan; Toprak, Hüseyin İlksen; Sızanlı, Ebru; Sağır, Özlem; Ersoy, M. Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Multipl Endokrin Neoplazi II (MEN II) nedeniyle yapılan sürrenalektomi ve tiroidektomiyi takiben adrenal yetmezlik ve hipotiroidi gelişebilir. Oysa cerrahiye stres yanıtta gerek kortizol gerekse tiroid hormonları ana unsurlar ...
 • Altınok, M.Tayfun; Baysal, Tamer; Kutlu, Ramazan; Sığırcı, Ahmet; Alkan, Alpay; Soysal, Ömer; Mızrak, Bülent (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  65 yaşında erkek hastada toraks duvarına metastaz gösteren malign yumuşak doku hemanjioperisitioması rapor edildi. Primer ve metastatik odakların MRI incelemesinin ince damar ağını göstermesine rağmen sadece histolojik inceleme ...
 • Kuzucu, Çiğdem; Ayan, Melek; Durmaz, Bengül (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Bakteriyemi ve fungemilerin saptanması için otomatize kan kültür sistemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada kandan başka diğer steril vücut sıvılarında mikroorganizmaların saptanması için, bu sıvıların BacT/Alert kan kültür ...
 • Korkut, Meltem; Paç, Ayşenur; Koşar, Feridun; Sezgin, Alpay (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  QT interval dispersiyonunun, ventriküler repolarizasyon dispersiyonu veya elektriksel instabilitenin bir göstergesi olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Ayrıca, konjenital ventriküler septal defektlerin (VSD) bazen QRS ...
 • Uğuralp, Sema; Paç, Feyza Ayşenur; Gürbüz, Necla; Demircan, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Bu çalışmanın amacı kardiak üfürümü olan ve olmayan konjenital gastrointestinal sistem malformasyonlu yenidoğanlar arasındaki konjenital kalp hastalığı (KKH) oranında fark olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Hastalar ve ...
 • Savranlar, Ahmet; Alkan, Alpay; Yiğitbaşı, O.Gazi; Atabey, Faruk (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Kulak içerisinde yabancı cisme klinik pratikte rastlanabilmektedir. Elde edilebilen literatürde östaki tüpünde metalik yabancı cisim olgusuna rastlanmaması nedeniyle olgunun sunulması amaçlandı.
 • Kızkın, Özkan; Hacıevliyagil, S. Savaş; Mutlu, Levent Cem; Günen, Hakan; Yıldırım, Zeki (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Pulmoner tromboemboli mortalite ve morbiditesi yüksek bir hastalıktır. Hastalık için bilinen ve sık görülen risk faktörlerinin yanı sıra, kongenital predispozisyon yaratan nadir durumlar da vardır. Kliniğimizde ...
 • Altınok, M.Tayfun; Kılıç, Süleyman; Sığırcı, Ahmet; Alkan, Alpay; Kutlu, Ramazan; Baysal, Tamer; İsmet Aydoğdu (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Hidatik kist, nadir yerleşim yerinde olduğunda ve özellikle tipik görünümde olmadığında, akılda tutulmadığı takdirde kolaylıkla atlanabileceğinden hatalı kesin tanı yanlışlıkla konulabilir. Olgu Sunumu: Tiroid, karın ...
 • Turan, Fahri; Sezgin, Nurzen; Özerol, Elif; Karabulut, Aysun Bay; Kafkaslı, Ayşe; Akbaşak, Bülbin Sunar (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Yüzyıldan fazla süren yoğun araştırmalara rağmen preeklampsi ve eklampsinin nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır. Muhtemelen plasental ve maternal doku arasındaki etkileşimler primer sebep olmasına karşın, normal ...
 • Kuku, İrfan; Kaya, Emin; Arı, Fahri; Dikilitaş, Mustafa; Baydar, Mustafa; Keskin, Lezzan; Aydoğdu, İsmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Febril nötrepeni (FN) hastalarında ateşin varlığı aksi ispat edilinceye kadar enfeksiyon kaynaklı olduğu kabul edilip ampirik antibiyotik tedavisine hemen başlanılması gerekmektedir. Bu çalışma, FN hastalarında ampirik ...
 • Daldal, Nilgün; Atambay, Metin; Çelik, Tuncay (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Bu çalışma bağırsak protozoonlarının yol açtığı enfeksiyonların tanısına yönelik nativ, lugol ve trikrom boyama yöntemlerinin avantajları ve dezavantajlarını saptamak amacı ile yapılmıştır. 500 dışkı örneği ayrı ayrı ...
 • Yazar, Süleyman; Dağcı, Hande; Aksoy, Ümit; Üstün, Şebnem; Akısü, Çiler; Ak, Mucide; Daldal, Nilgün (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Trichomoniosis is one of the most common sexually transmitted diseases. In order to determine the incidence of Trichomonas vaginalis infection in İzmir, Turkey, vaginal smears were obtained from posterior fornix of the ...
 • Temel, İsmail; Özerol, Elif (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Homosistein, metiyoninin metaboliti olan sülfürlü bir aminoasittir. İnsan plazmasında, hem sülfürlü indirgenmiş (homosistein) hem de disülfidli oksidlenmiş (homosistin) formlarda bulunur. Homosisteinin okside formları plazma ...
 • Apopitoz 
  Öztürk, Feral (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Apopitoz, organizmanın ihtiyaç duymadığı, biyolojik görevini tamamlamış veya hasarlanmış hücrelerin, zararsız bir biçimde ortadan kaldırılmasını sağlayan ve genetik olarak kontrol edilen programlı hücre ölümüdür. ...
 • Üstün, Çağatay (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Dr. Hulusi Behçet (1889-1948) ünlü bir Türk dermatoloji uzmanıdır. 20 Şubat 1889 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Ahmet Behçet, annesi ise babasının kuzeni Ayşe Behçet’tir. Ahmet Bey’e Behçet soyadı Türkiye Cumhuriyetinin ...
 • Baysal, Tamer; Kutlu, Ramazan; Altınok, M.Tayfun; Durmaz, Yaşar (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Aşı uygulamasında ciltaltı dokusu ve kas tabakası kalınlığının bilinmesi oldukça önemlidir. Dokuların kalınlığı enjeksiyon tekniğinin ve kullanılacak iğnenin uzunluğunun tespitinde belirleyici olmaktadır. Gereç ve yöntem: ...
 • Türkmen, Lale (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Üriner sistem infeksiyonları her yıl milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir sağlık problemidir. Bununla birlikte bu infeksiyonların büyük bir kısmından sorumlu olan Escherichia coli ve Enterobacteriaeceae üyelerinde ...
 • Özışık, Handan Işın; Kızkın, Sibel; Çalışkan, Özden; Özcan, Cemal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Guillian-Barre Syndrome (GBS) is often preceded by an infectious disease. A case of GBS after hepatitis A (HA) is extremely rare, even though hepatitis A is common. In a review of case reports the clinical features of ...

View more