1997 Cilt 4 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Özbek, Elvan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada, böbreküstü bezlerinin embriyolojik gelişimi ile hem makroskopik hem de mikroskopik yapısı hakkındaki klasik bilgiler ve son literatür verileri derlenerek sunuldu.
 • Paç, Ayşenur; Türköz, Rıza; Gülcan, Öner; Paç, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Ventriküler septal defekt bulunmayan pulmoner atrezi olgularında triküspit kapak displazisi görülebilir, ancak pulmoner stenoza eşlik etmesi alışılmış değildir. Bu çalışmada displazik triküspit kapak ile birlikte pulmoner ...
 • Soysal, Ömer; Şahin, Mustafa; Putnam, Joe B.; Clayman, Gary L. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Dördüncü kez lokal nüksetmiş folliküler tiroid kanseri olan nadir bir vaka sunulmuştur. Sternuma invaze olan, trakeaya ve özefagusa bası yapan dev tümör nedeniyle, hastaya; tümörün üst sternumla birlikte total rezeksiyonu ...
 • Gürsoy, M. Harun; Shew, Stephen B.; Miller, Ronna G.; Smith, E. O’Brian; Gomez, Michael R.; Jaksic, Tom (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmanın amacı KDH’li hastalarda kurtarma tedavisine almak için hangi bağımsız yaşam prediktöderinin olduğunun ve kullanılabileceğinin tespiti için bir metod geliştirmekti. Merkezimizin 10 yıllık bir süredeki 62 ...
 • Saraç, Kaya; Kutlu, Ramazan; Kaplan, Fahrettin; Baysal, Tamer; Özcan, Balat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada transvajinal ultrasonografide karşılaşılan naboth kistlerinin sonografik özelliklerini değerlendirmeği amaçladık Toplam 263 hasta incelendi ve naboth kisti tespit edilen 82 hasta çalışma kapsamına alındı. ...
 • Kutlu, Ramazan; Saraç, Kaya; Balat, Özcan; Turgut, Mehmet; Buhur, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  In this case report, we present a case of fetal sacrococcygeal teratoma (SCT) which is diagnosed by prenatal US and define the ultrasonographic features of it. A 28 years old female in 27th gestational weeks referred to ...
 • Soysal, Ömer; Ege, Erdal; Yıldırım, Zeki; Baysal, Tamer; Özdemir, Hasan; Paç, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Hemoptysis is a problem for which the patient and the physician give importance. Aortobronchial fistula causes hemoptysis and aortopleural fistula causes hemothorax, and it is a fatal situation if not treated. A patient ...
 • Hasanoğlu, Adnan; Aydın, N. Engin; Kaygusuz, M. Akif; Saraç, Kaya; Bülbüloğlu, Ertan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Sol gluteal bölgede 9 cm civarında kitle palpe edilen 28 yaşındaki erkek hasta, yumuşak dokuda abse ön tanısı ile ameliyat edildi. Operasyon sırasında ve patolojik inceleme sonucunda kitlenin kist hidatik olduğu belirlendi. ...
 • Türköz, Rıza; Paç, Ayşenur; Berat, Hasan; Paç, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Ellis-van Creveld Syndromu deri, tırnak ve dişleri içeren çeşitli tipte ektodermal displazi, polidaktili ve kondrodermal displaziye ilaveten konjenital kalp defektlerini içermektedir. Polidaktili ve intermediate tip ...
 • Balat, Özcan; Atmaca, Ruşen; Balat, Ayşe; Burak, Feza; Saraç, Kaya (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Kistik higroma konjenital bir anomali olup %1.7-5 arasında görülür. Kromozomal anomalilerle, sıklıkla da Turner sendromııyla birarada olabilmektedir. USG yardımıyla erken dönemde prenatal tanısı mümkündür. Bu makalede ...
 • Gürsoy, M. Harun; Koltuksuz, Uğur; Uğuralp, Sema; Aydın, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Duplications of the gastrointestinal tract are congenital anomalies that are rarely and often incidentally found. They can produce symptoms of gastrointestinal obstruction or can be asymptomatic for a long period of time ...
 • Balat, Özcan; Burak, Feza; Atmaca, Ruşen; Aydın, Abdullah; Ertaş, Ertuğrul (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Daha önce bir kez sezaryen geçiren 30 yaşında bir kadın hastanın karın duvarında, eski insizyon yerinden ilişkisiz olarak gelişen ve total eksizyonla tedavi edilen bir e ks t er nal endometriozis vakası sunuldu.
 • Kapukaya, Ahmet; Aslan, Hüseyin; Necnioğlu, Serdar; Kandiya, Engin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Kronik böbrek yetmezliği olan bir hastada bir çok kemik patolojileri saptanmaktadır. Bunların en nadir görülenlerinden biri femur boynu kırıklarıdır. Bunların spontan ve eş zamanlı olarak oluşması son derece nadirdir. İlk ...
 • Durmaz, Bengül; Özerol, İ. Halil; Şahin, Kazını; Tekerekoğlu, M. Sait; Köroğlu, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  This study was performed in İnönü University Turgut ÖZAL Medical Center to asses the resistance of Enterobacteriaceae and Pseudomonas species to P-laktam antibiotics. From October 1995 to February 1997, 1126 Gram negative ...
 • Altındiş, Mustafa; Emel Türk, Arıbaş; Ali, Kart; Celalettin, Vatansev; A. Zeki, Şengil (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Çalışmamızda, propofol ve tiyopental'in immünolojik etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Total intravenöz anestezi (TIVA) tekniğiyle birinci gruptaki hastalara propofol infüzyonu, ikinci gruptakilere ise tiyopental ...
 • Temel, İsmail; Çığlı, Ahmet; Türköz, Yusuf; Özerol, Elif; Gözükara, Engin M. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Beckman Synchron CX3 otoanalizörü kit bağımlı bir klinik analizördür. Kolay kullanımı, doğru ve kesin sonuçları ile 24 saat sürekli çalışma gibi avantajlarından dolayı laboratuvarımızda acil analizlerde kullanılmaktadır. ...
 • Güntekin, Güner; Nurzat, Elmalı; İrfan, Ayan; Nusret, Ataşlı; Kadir, Ertem; Ü. Sefa, Müezzinoğlu (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada onsekiz ay- dört yaş arasında doğuştan kalça çıkığı bulunan, yirmialtı hasta (otuz sekiz kalça) da, primer tedavi olarak uyguladığımız açık redüksüyon ve innominate osteotomisinin fonksiyonel ve radyolojik ...
 • Kaya, Saraç; Cengiz, Yakıncı; Ramazan, Kutlu; Ünsal, Özgen; Tamer, Baysal; Yaşar, Durmaz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada sağlıklı ilkokul çocuklarında rutin batın ultrasonografisinin değerini saptamayı amaçladık. Bunun için halihazırda herhangi bir şikayeti ve geçirilmiş hastalık öyküsü olmayan yaşları 7 ile 12 arasında değişen ...
 • Rıza, Türköz; Baltalarlı, Ahmet; Yılık, Levent; Akçay, Ayhan; Şağban, Mansur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Kronik mitral yetmezliği sebebiyle alışılmış (posterior lifletin korunmadığı) mitral kapak replasmanı yapılan 10 olgu (grup 1) ile posterior lifletin korunduğu 7 hastada (grup 2) sol ventrikül fonksiyonları karşılaştırıldı. ...
 • Küçük, Nergiz; Gökmen, Gökhan; Yıldız, Leyla; Çerçi, Melek; Takçı, Erhan; Uslu, Sebahattin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Son yıllarda yapılan çalışmalarda kan beyin bariyerinin iki tarafı arasındaki sıvı geçişinin hidrostatik veya onkotik basınç değişikliklerinden değil de ozmolaliteden etkilendiği gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı halen ...

View more