1995 Cilt 2 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Çevre kirlenmesi, günümüzde toplumların sağlığım etkilemekten öte, global ekosistemi tehlikeye sokacak boyutlara ulaşmıştır.Bu derlemede, bazı konular(plastikler, pestisitler, deterjanlar ve kurşun) irdelenmiş ve çevreyi ...
 • Kızılkaya, Nedim; Sönmez, Emine; Özbilge, Hatice (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Hepatit C virüsünün bulunmasından sonra yapılan pekçok çalışma, birçok immünolojik ve ekstrahepatik bulgu ve sendromun sık olarak hepatit C virüs infeksiyonuna eşlik ettiğini göstermiştir. Bu bulgu ve sendromların en sık ...
 • Özcan, Cemil (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Ülkemizde özel hastanelerin kuruluş ve çalışmalarını düzenleyen bir yasa (Hususi Hastaneler Kanunu) ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan bir tüzük bulunmasına karşın. Devletin resmi hastanelerinin yapılanması için özel bir ...
 • Ünal, Mustafa; Serçe, Kemal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Abdominal radyolojik incelemelerde karaciğer tümörlerinin görüntülenmesi önemini birçok ilerlemelere rağmen sürdürmektedir. Cerrahideki ve nonoperatif tadevilerdeki yeni ileri yöntemler görüntülemenin önemini arttırmaktadır. ...
 • Çiftçioğlu, M.Akif; Ünal, Özkan; Polat, Özkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Digital rektal muayene (DRM), prostat spesifik antijen değerleri veya transrektal prostat ultrasonografisinde, prostat karsinomundan şüphelenilen 60 hastaya transrektal ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biopsisi ...
 • Etikan, İlker; Alpar, Reha (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Bu çalışmada, çeşitli meteorolojik faktörlerle hava kirliliğinin göstergesi olan S02 ve partiküler madde ölçümleri arasındaki ilşkiler çok değişkenli istatistiksel yöntemlerle incelenmiştir. Buna ilaveten, hava kirliliğini ...
 • Ak, H.Erdem; Özkan, Ümit; Erkurt, Sait; Ataoğlu, Safinaz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Spinal travmalar güncel bir sorun olarak önemini korumaktadır. Travma sonucu oluşan spinal yaralanmanın neden olduğu nörolojik kayıpların geri dönmesi çok zordur. Spinal travmalı hastalarda tedavide takip edilecekyol ve ...
 • Durak, A.Candan; Özcan, Nevzat; Coşkun, Abdulhakim; Karahan, İbrahim; Gülçen, Mustafa; Okur, Hamit (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  1981-1993 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde özofagus yabancı cismi nedeni ile takip ve tedavi edilen 180 hasta retrospektif olarak incelendi. Olgulara, röntgenogramlarm tanı değerini belirlemek ...
 • Akhan, Galip; Çalışkan, Sadettin; Karaca, Halit (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Normal kişilerden elde edilen görsel uyarılmış potansiyellerde cinsiyet vijilans, 1Q ve beyin maturasyonuna bağlı farklılıkların olabileceğini belirten araştırmalar vardır. Bu çalışmamızda IQ vijilans ve yaş açısından ...
 • Mirici, Arzu; Özbek, Ümit; Kaynar, Hasan; Çildağ, Orhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı kliniğinde bronş karsinomu tanısı konan 30 olguda hücresel ve humoral immüniteyi değerlendirmek amacıyla serum immünglobulin düzeyleri ölçüldü ve tüberkülin ...
 • Sarı, Zübeyir; Otman, A. Saadet; Akman, M.Nafîz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Ayak deformiteleri, çocukluk çağında en sık görülen kas-iskelet patolojilerinden birisidir. Erken tam ve tedavi, gelişebilecek daha ciddi problemleri önlemek için büyük önem taşır. Çalışmamız, basit tesadüfi örnekleme ...
 • Tonbul, H.Zeki; San, Ayla; Selçuk, N.Yılmaz; Akarsu, Ersin; Soypaçıcı, Zeki; Akçay, Fatih (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Vücut kitle indeksleri düşük olan kronik hemodiyaliz (HD) programındaki 19 (11 K, 8 E) üremik hastaya 3 ay süre ile her diyaliz seansının son 2 saatinde 250 ml % 5.4'lük Esansiyel Amino Asit (EAA) solüsyonu ile birlikte ...
 • Baykan, Mahmut; Koşar, Ali; Yeksan, Mehdi; Türk, Süleyman; Alıcı, Süleyman; Polat, Hakkı; Dalmaz, Mahmut (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  İmmün sistem baskılanmış olduğu için hemodiyaliz hastalarında bakteriyel, mikotik ve viral infeksiyonlara sık olarak rastlanmaktadır. Diyaliz yaşı, yapılan kan transfüzyonları gibi değişik faktörler bu tür infeksiyonların ...
 • Sönmez, Emine; Sönmez, A.Süha; Tuncel, Erdal; Çelebi, Selahattin; Arseven, Gürsel (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Bu çalışmada; 1991 Ocak-1992 Şubat ayları içerisinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın-Doğum Klinğinde yatan, ya da polikliniğine muayene için başvuran 296 hamile kadının serum örneklerinde, ELİSA yöntemi ile ...
 • Haspolat, Kenan; Narlı, Necat; Devecioğlu, Celal; Gökten, İmadettin; Söker, Murat; Kılınç, Metin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Boy kısalığı ile başvuran hastalarla, hiç bir şikayeti olmayan ve tamamen normal olan çocuklarda Growth hormon (GH) reservini değerlendirmek üzere insulin, Growth Hormon Releasing Hormon (GHRH), clonidin, L-Dopa (tek doz), ...
 • Yakan, Birkan; Eşrefoğlu, Mukaddes; Öztaş, Haydar (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Bu çalışmada, sıçan dilinin kriostat kesitlerinde karbonik anhidraz aktivitesini ortaya çıkarmak amacıyla Hansson'un histokimyasal tekniğinin bir modifikasyonu kullanılmış olup, sıçan dilinde bu enzim damarlar içindeki ...
 • Karakılçı, A. Ziya; Aybak, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Yüksek düzeyde fi-karoten tüketimi ile kanser insidansı arasında önemli negatif bir ilişkinin belirlenmiş olması, b-karoten ile ilgili araştırmaların artmasına neden olmuştur. Son yıllarda yapılan farklı çalışmalar fi- ...
 • Özerol, İbrahim Halil (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Apoptosis, intrinsik olarak programlanmış “hücre intihar girişimi” yani bir çeşit programlı hücre ölümüdür. Morfolojik olarak nükleer kromatinin koyulaşması, hücre yüzeyinde kabarcıkların oluşması ve DNA ’da kopmalar ile ...
 • Müftüoğlu, Münife; Ertürk, İ. Özcan; Özcan, Cemal; Ekmekçi, Hakan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  The association of hereditary spastic paraplegia (HSP) and sensory neuropathies have been reported in a number of cases. But it is rare to detect both entities seperately in different members of the same family. In the ...
 • K.Baltacı, Abdülkerim; Ergene, Neyhan; Ateş, Ali; Ş.Bediz, Cem; Özmedivenli, Recep; Duman, Selçuk (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  liıı araştırmada, deneysel olarak oluşturulmuş Toksoplazma gondii infeksiyonunda, serum çinko düzeylerinin belirlenmesinin yanısıra, çinko takviyesinin hücresel bağışıklık üzerine olan etki derecesinin ortaya konulması ...

View more