Cilt 4, Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Turhan, Aydın (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  İnsan hakkı kavramı günümüzde en çok konuşulan ve üzerinde tartışılan konulardan biridir. Geçmişten beri hak kavramı özgürlük, eşitlik, adalet gibi kavramlarla birlikte anılmıştır. Hakların bu kavramlarla ilişkisi olmakla ...
 • Boz, Selman Sacit (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  Devlet klasik kamu hizmetlerini özel hukuk kişilerine gördürme noktasında, bulunulan döneme göre bir tercih yapıp o dönemin durum ve şartlarına göre yeni sözleşme tipleri belirlemektedir. Zamanla gelişen ve değişen ...
 • Akçaal, Mehmet; Uyumaz, Alper (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  Yürürlüğe girdiği andan itibaren tüketici hukukuna önemli katkılar sağlayan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda bugün birçok değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Hem bu ihtiyacı karşılamak hem ...
 • Çelik, Elif (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  Bu yazı tartışmalı bir kavram olan nefret söylemini bir insan hakkı olan ifade özgürlüğü ile ilişkisi bakımından ele almayı ve bu bakımdan kavramın tanım, içerik ve uygulama alanını aramayı amaç edinmektedir. Bu anlamda ...
 • Gürkan, Mehmet Fatih (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  Bilgi çağının neden olduğu tartışmasız etki sebebiyle, bilgi teknolojileri ve iletişim, dünyada hızlı bir değişim ve gelişim sürecindedir. Teknoloji alanındaki büyük gelişmeler ve bilgi alışverişinin geçmişe oranla çok ...
 • Akdeniz, Umut (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  Türk Ticaret Kanunu’nun 917 ilâ 930. maddelerinde hüküm altına alınmış olan ve kural olarak eşyanın taşıtılmasını üstlenen taşıma işleri komisyoncusu için aynı kanunun 926. maddesinde taşıma işini üzerine alma hakkı ...
 • Yıldız, Hüseyin (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  Makale Batı’daki anayasacılık hareketinden yola çıkarak yeni yapılması düşünülen anayasa çalışmalarına bir katkı sağlamak amacıyla kaleme alınmıştır. Birinci bölümde Avrupa ve Amerika’da tarihi süreç içerisinde gelişen ...
 • Keser, Hayri; Akoğul, Ayhan (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  Belediye meclisi, belde halkı tarafından demokratik yöntemlerle seçilerek oluşan bir karar organıdır. Belediye meclisi kanunda belirtilen konularda karar alırken parlamento gibi çalışmaktadır. Beldeye ilişkin kanunda ...
 • Yılmaz, Dilşat (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  Türkiye idari rejimi benimsemiş bir ilkedir. Bunun anlamı, idarenin işlem ve eylemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların idari yargı yerlerinde idare hukuku kurallarına göre çözümlenmesidir. Ancak son yıllarda idarenin ...
 • Karasu, Rauf (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  6762 sayılı TTK’nın 131. maddesinin aksine, 6102 sayılı TTK’nın 116. maddesi, acentenin ücretine ilişkin bilgi alma ve inceleme hakkını kapsamlı bir şekilde düzenlemiştir. Söz konusu hüküm, acenteye ücret istemi, ...
 • Karasu, Rauf (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  6102 sayılı TTK’nın kabulünden önce,Türk hukukunda kurumsal yönetim ilkesi, sadece sermaye piyasası hukukuna tâbi olan anonim şirketler, hatta bu şirketlerin bir kısmını oluşturan “pay senetleri menkul kıymetler borsasına ...
 • Söğütlü Erişgin, Özlem (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  Roma hukukunda evlilik şekle bağlı olmayan bir anlaşma ile akdedilirdi. Bununla birlikte evlenme, borçlar hukuku sisteminde yer alan bir rızai sözleşme değildi. ‘Monogami ilkesi’ Roma hukukunun her döneminde katı bir ...