DSpace Repository

Browsing İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi by Submit Date

Browsing İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi by Submit Date

Sort by: Order: Results:

 • Savaş, Ekrem; Taş, Selma; Duru, Adem (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2010)
  Bu çalışmada ilköğretim 6–7–8 sınıflardaki öğrencilerin matematik başarılarını etkileyen faktörler araştırılmıştır. Bu amaçla okul türü, ailenin gelir düzeyi, öğrencinin ders çalışma süresi, matematiğe yönelik tutum ve ...
 • Bababoğlan, Emine; Korkut, Kübra (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2010)
  Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile sınıf yönetimi beceri algılarını belirlemeyi ve bu öz yeterlik inancı ile sınıf yönetimi beceri algısı arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır. ...
 • Şaşmaz Ören, Fatma; Kıyıcı, Gülbin; Erdoğmuş, Ertuğrtul; Sevinç, Ömer Seyfettin (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2010)
  Bu çalışma “Çevre Bilincine Sahip Öğretmen Nitelikleri Ölçeği”nin geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla oluşturulan 5’li likert tipi ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları; Celal Bayar Üniversitesi Demirci ...
 • Şahin Taşkın, Çiğdem; Hacıömeroğlu, Güney (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2010)
  Bu araştırmanın amacı İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği A.B.D.’nda öğrenim gören öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarını incelemektir. Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın ...
 • Özder, Hasan; Sabancıgil, Pembe; Konedralı, Güner (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2010)
  The aim of this study was to determine the relationships among the computer self-efficacy beliefs, introduction to computer course scores and academic achievements of teacher candidates enrolled in Atatürk Teacher’s ...
 • Şahin Pekmez, Esin; Aktamış, Hilal; Can, Bilge (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2010)
  Bu çalışmada, İlköğretim Bölümü Fen Eğitimi Anabilim Dalı öğretim programında yer alan Fen Laboratuvarı Uygulamaları dersi sürecinde öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin ve bilimsel yaratıcılıklarının ...
 • Aypay, Ayşe (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2010)
  Çalışmanın amacı Schwarzer ve Jerusalem’in (1995) geliştirdikleri ve 25’ten fazla dile uyarlaması yapılan Genel Öz Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe versiyonunu geliştirmektir. Araştırma, üç farklı üniversiteden toplam 693 ...
 • İnan, Hatice Zeynep; Doğan Temur, Özlem (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2010)
  21. Yüzyıl’da, çocuk bakıcıları, annelerin- özellikle tam zamanlı çalışan annelerin veya çocuklarının bakımı için başka seçeneği olmayan annelerin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Türkiye’de geniş ailelerde anneanne, ...
 • Şahin, İdris; Zoraloğlu, Yunus Remzi; Şahin Fırat, Necla (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2010)
  Bu makale kapsamlı bir araştırmanın bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu makalenin temel amacı, üniversite öğrencilerinin eğitimsel amaçlarına ulaşmalarını etkileyen etkenlere ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma ...
 • Demirtaş, Hasan (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2010)
  Bu araştırmada, dershane öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyi, iş doyumları ve örgütsel bağlılıkları ile iş doyumları arasındaki ilişkiyi belirlenmek amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak üzere, dershane öğretmenlerine ...
 • Totan, Tarık; Aysan, Ferda; Bektaş, Mahmut (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2010)
  Bireylerin seçtikleri meslekler onların kişilik özelliklerini yansıtmaktadır. Öğretmenlik mesleğini tercih eden bireylerin de benzer kişilik örüntüleri sergilemesi beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı ilköğretim birinci ...
 • Şimşek, Hüseyin; Adıgüzel, Abdullah (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2010)
  Bu çalışmanın amacı, yeni ilköğretim programının okul müdürleri ve sınıf öğretmenleri tarafından algılanma ve benimsenme düzeyini belirlemektir. Şanlıurfa il merkezindeki 58 ilköğretim okulu müdürü ve 395 sınıf öğretmenine ...
 • Kıranlı, Semra (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2010)
  Bu araştırma, 2006–2007 öğretim yılında, Eskişehir il merkezindeki yirmi devlet ve beş özel lise müdürünün yönetsel davranış biçimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada alan yazın taraması yapılarak alandaki ...
 • Bağcı, Hasan (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2010)
  Bu çalışma, Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım bilgi ve beceri düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, betimsel nitelikte bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın evrenini, üniversitelerin Türkçe ...
 • Arslan, Derya; Ilgın, Havva (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2010)
  Bu araştırmanın amacı ilk kez birinci sınıfa bitişik eğik yazıyla başlayan dördüncü sınıf öğrencileri ile okulda görev yapan sınıf ve branş öğretmenlerinin yazı biçimleri ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Tarama ...
 • Doğan, Soner (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2010)
  Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu yöneticilerinin liderlik davranışları konusunda öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görüşlerini belirlemektir. Tarama modelindeki araştırmanın örnekleminde, Ankara ili merkez ilçelerinde ...
 • Ergün, Mustafa (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2010)
  Öğretmenlerin yetiştirilme biçimleri ve sorumlulukları toplumun ihtiyaçları ile birlikte değişmektedir. Öğretmenler üçyüzyıldan fazla süreden beri toplumsal, politik ve sanayideki değişmelerden doğrudan etkilenmektedirler. ...
 • Güven, Mehmet; Aslan, Sevda (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2010)
  Bu çalışmada ayrışma-bireyleşme ile zorbalık arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve lise öğrencilerinin ayrışmabireyleşme ve zorbalık düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, Ankara ilindeki ...
 • Baki, Adnan (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2010)
  Bu çalışmanın amacı, öğretmen eğitimi konusunda Türkiye’nin deneyimlerini tarihsel süreç içerisinde çeşitli boyutlardan ele alarak bugün gelinen noktayı değerlendirmek ve çözüm önerilerinde bulunmaktır. Bu amaçla önce ...
 • Özkan, Yonca (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2010)
  Language learning and teaching necessitates at least three basic components: the teacher, the student and the syllabus. While the two components, i.e. the teacher and the student were extensively dealt with in various studies, ...