(2012)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Özdemir, Fatih; Koca, Binnaz (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Georgio de Chirico’nun zaman algımızı şaşkına çevirdiği metafizik mekânlarında, Antik Yunan ve Roma yapılarıyla birlikte mitolojik konular da tuvaldeki zaman diliminde kendilerini var etmişlerdir. Chirico, birbiriyle ...
 • Akbulut, Doğan (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Bu araştırmanın kapsamı özellikle 1980 sonrası Yeni Dünya Düzeni, Neo Liberalizm, Küreselleşme, Sanayi Sonrası Toplum, Enformasyon toplumu, Post-fordist toplum ya da Post-modernizm gibi terimlerle adlandırılan ve günümüzde de ...
 • Cındık, Yasemin; Demirel, Öner (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Çalışmada, doğal afetlerde, tarım ve tarım dışı uygulamalarda kullanılabilecek, ekonomik açıdan yarar sağlayacak Vetiver grass bitkisinin amacına uygun kullanımı tanıtılmaya çalışılmış ve ilgili literatürler gözden ...
 • Aksu, Özge Volkan (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarının önem kazandığı 2010’lu yıllarda “kent mobilyaları” kavramı güncelliğini arttıran bir konu olarak karşımıza çıkmakta ve bu konuda birçok araştırma yapılmaktadır. Kent mobilyaları ...
 • Kıyar, Neslihan (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Tarihsel süreç içinde, pek çok farklı estetik anlayışta sanat yapıtına konu olan kadının, ilk ifade biçimlerinden Kybele yaygın olarak, üremeyi, dişiliği, hayatın devamlılığını ve dolayısıyla bereketi simgelediği ...
 • Pehlivanoğlu, Burcu; Kaynakçı Elinç, Zuhal (İnönü Üniversitesi, 2012)
  For centuries, tulips had an important role in global arts, especially in Turkish arts. The Ottoman not only decorated their gardens with tulips but also called the era between 1713 and 1730 as “Tulip Era”. The Ottoman ...
 • Sürmeli, Kader (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Son yıllarda sanatın doğasını sorgulayan sanatçılar, plastik sanatlara alternatif arayışlar içerisine girmişlerdir. Bu arayışların sonucu olarak, disiplinler arasındaki ayrımların ortadan kalkmaya başladığı ve yaratıcılıkta ...
 • Çakır, M. Serkan (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışmada; uluslararası müzik literatüründe “Cover” olarak adlandırılan ve ülkemizde de kullanılan kavram çeşitli açılardan incelenmiştir. Araştırmada, Türk Pop Müziğinde en çok coveri yapılan şarkılar, cover yapan ...
 • Sağer, Turan; Ayhan, Ali (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışmada, görsel ve işitsel imgelerin müzik eğitiminde kullanımının elde edilecek olan başarı düzeylerine yönelik etkisi incelenmiştir. Gelişen teknolojiyi her geçen gün daha hızlı takip etmemiz gereken çağımızda müzik ...
 • Cengiz, A. Esra; Çavuş, Canan; Kelkit, Abdullah (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışma, Çanakkale İskele Meydanı ve Çevresi 2. Etap projelendirme çalışmaları çerçevesinde tasarlanan ve mevcut kıyı alanı ile birlikte ilave dolgu alanını da kapsayan “Çanakkale Kordonboyu Çevre Düzenlemesi ve Kentsel ...
 • Şensoy, Nihan; Karadağ, Aybike Ayfer (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Kentleşme, mekanın fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan değişimine neden olan ana faktörlerden biridir. Mekandaki bu dönüşüm, zaman içinde etkileyen ve etkilenen şeklinde kendini tamamlamaktadır. Bu ...
 • Köprülü, Gamze; Arslan, Fazlı (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Bu incelemede, XIII. yüzyıl mûsikî nazariyecilerinden Safiyyüddîn-i Urmevî’nin er-Risâletü‟ş-Şerefiyye fi‟n-Nisebi‟tTe‟lîfiyye isimli eseri başta olmak üzere sonraki yüzyıllarda Türk mûsikîsine yön veren mûsikî nazariyecilerinin ...
 • Yalçın, Gökhan (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışmada, Türkiye’de dörtlü armoni sistemi ya da ilerici armonisi olarak bilinen sistemin öğretilmesine yönelik hazırlanan yazılı kaynakların incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla dört yazara ait (ilerici, 1974; ...
 • Kurtaslan, Zafer; Ergan, M. Salih; Kutluk, Özer (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Uluslararası keman literatüründe önemli yer edinmiş keman konçertolarının (Mendelsshon, Tchaikovsky, Sibellius, Paganini, Bach vd.) yanı sıra keman öğretiminin ilk yıllarından itibaren teknik ve müzikal gelişimin ...
 • Halaçeli Metlioğlu, Havva (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Dokuma kumaş tasarımı, fikirle başlayan, estetik ve teknik bilgi gerektiren, özgünlüğün ancak yaratıcılıkla elde edildiği bir tasarım disiplinidir. Tekstil tasarım bölümünde verilen dokuma kumaş tasarım derslerinde özgün ...
 • Atik, Atilla; Yılmaz, Bülent; Kaya, Latif Gürkan; Aslan, Fürüzan (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kentleşme sorunları, insanların gün geçtikçe doğadan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bu durum, kent içindeki yeşil dokunun önemini hem fonksiyonel hem de estetik bakımdan ...
 • Fettahoğlu Şenkaya, Burcu; Demirel, Öner; Özkır, Duygu (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Özellikle Rize İli’ne bağlı Çamlıhemşin İlçesi sınırları içerisinde yer alan Ayder Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi, gerek sahip olduğu termal tesislerle ve gerekse yayla yerleşimi ile iç turizm bakımından giderek artan ...
 • Doygun, Neslihan; Erdem, Ümit (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışmanın amacı, İzmir İli Bornova İlçesi’nde alan kullanım potansiyeli ile alan kullanım yapısı arasındaki etkileşimlerin coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojilerinden yararlanarak belirlenmesidir. ...
 • Arslan, Fazlı; Sarıboğa, Bahar (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Geçmişi M.Ö. 50.000 yıllarına rastladığı düşünülen flüt, en eski çalgılardan biridir ve çeşitli evrimlerden geçerek gelişimini farklı bölgelerde, farklı isimlerle sürdürmüştür. Bu gelişimin en büyük mimarı ise şüphesiz ...
 • Köksal, Musa (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Bu makalede plastik sanatların sinema ile olan ilişkisi incelenip, karşılıklı nasıl bir etkileşim içinde oldukları verilen örneklerle ifade edilmeye çalışılmıştır. Sinemanın ilk ve önemli başyapıtlarının, plastik sanatlarla ...

View more