DSpace Repository

17. yüzyıl Türk edebiyatında gazel

Show simple item record

dc.contributor.author Ayangil, Handan
dc.date.accessioned 2016-11-29T08:34:12Z
dc.date.available 2016-11-29T08:34:12Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Ayangil, H. (2011). 17. yüzyıl Türk edebiyatında gazel. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1-262 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/5216
dc.description İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1-262 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu tezde, XVII. yüzyılda yaşamış olan klasik edebiyat şairlerinden tespit ettiğimiz 12 şaire ait 3779 gazel şekil ve muhteva yönünden incelenmiştir. Çalışmamız giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında gazelin tanımı, özellikleri ve Arap, Fars, Türk edebiyatındaki tarihi gelişimi üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde, gazel şekil özellikleri kapsamında vezin, kafiye, redif, terkipler, mahlas, beyit sayısı, teknik gibi çeşitli yönlerden incelenmiş olup elde edilen bilgiler tablo ve grafiklerle desteklenmiştir. İkinci bölümde ise gazellerin muhtevası ayrıntılı olarak incelenmiştir. İncelenen gazeller konularına göre aşk, sevgili, tasavvuf, hikmet, tabiat, kozmik unsurlar, rintlik, kişi tavsifi, mekân tavsifi ve diğer konular olmak üzere on başlık altında toplanmıştır. Bu bağlamda gazellerin konularına ait sayısal ve sözel veriler tablo ve grafiklerle desteklenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In thesis, was processed 3779 ghazel from the twelve poet of clasical literature in XVII. century both form and content. Our thesis consisted of two senctions. In instroduction was dwelled on in the definition, peculiarity and historical improving in Arabic, Persian and Turkish literature of ghazel. In the first section, all information about metre, number of couplets, ryhthm, redif, technical of ghazel, mahlas, terkip was shown tableau and graphics. In the second section, having selcted ghazels, was examineted by the way of content. The texts were brached ten subgrours, such as love, beloved, epicurien, philosophy, mistisizm, priding of beloved and place, nature, earth of cosmic and other subjects. The tableau and graphics were supported all informations. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Gazel tr_TR
dc.subject 17. yüzyıl tr_TR
dc.subject Şekil tr_TR
dc.subject Muhteva tr_TR
dc.subject Ghazel tr_TR
dc.subject XVII. Centrury tr_TR
dc.subject Form tr_TR
dc.subject Content tr_TR
dc.title 17. yüzyıl Türk edebiyatında gazel tr_TR
dc.title.alternative Ghazel in XVII. century of Turkish literature tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR178323 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 262 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record