DSpace Repository

Browsing İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi by Submit Date

Browsing İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi by Submit Date

Sort by: Order: Results:

 • Özen, Metehan; Güngör, Serdal; Güngör Rai, Sabiha (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Bu çalışma bir eğitim hastanesinde ayaktan takip edilen pediatrik serebral palsi (SP) vakalarında daha önce yapılmış muayenelerinde gözden kaçırılmış olabilecek yaygın çocukluk problemlerinin sıklığını belirleyen ilk ...
 • Yalçın, Nadir; Kılıçarslan, Kasım; Demirdöğen, Murat; Demirkal, İsmail; Tecimel, Osman; Oğuz, Temel (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Konservatif tedaviye dirençli olgularda koksiks eksizyonunun sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya bir yıldan daha uzun süre konservatif tedavi uygulanan ve cevap alınamayan toplam ...
 • Karaman, Abdurrahman; Taş, Erkan; Temel, İsmail; Gürsoy, Şule; Demircan, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Pasif içicilik olarak tanımlanan çevresel sigara dumanına maruz kalma sık karşılaşılan bir durumdur. Bu çalışma ile pasif sigara içicisi durumunda olan 7–10 yaş grubu çocuklarda çevresel sigara dumanının testis fonksiyonları ...
 • Karataş, Mehmet; Ak, Muharrem (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010-2011 eğitim/öğretim yılı son sınıf öğrencilerinin, etik ve etik derslerine bakışları ile ilgili olarak düşünceleri bir anket ile incelenerek öğrencilerin konu hakkındaki görüşlerinin ...
 • Ulusoy, Rifat Eralp; Yokuşoğlu, Mehmet; Kırılmaz, Ata; Küçük, Uğur; Işıklı, Haşmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Mitral kapak prolapsusu genel populasyonun %2.4’ünü etkilemektedir. Panik bozuklukla benzer sıklık, yaş ve cinsiyet dağılımı göstermekte ve ortak nonspesifik semptomları paylaşmaktadır. Bu prospektif çalışmada anteriyor ...
 • Diyarbakır, Eda; Eyerci, Nilnur; Uzkese, Hülya; Karatay, Saliha; Topçu, Atilla; Yıldırım, Kadir; Pirim, İbrahim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Ankilozan spondilit (AS) etyolojisi bilinmeyen kronik enflamatuvar bir hastalıktır. Patogenezde genetik ve çevresel faktörlerin önemli rol oynadığı bilinmektedir. AS gelişimi ile HLA B27 arasında güçlü bir birliktelik ...
 • Güven, Aytekin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Apikal hipertrofik kardiyomiyopati (HKM) hipertrofik kardiyomiyopatinin nispeten nadir görülen, özellikle sol ventrikülün apeksinin miyokardının hipertrofisini içeren bir tipidir. İlk olarak Sakamoto ve Yamaguchi tarafından ...
 • Demirel, Hüseyin Cihan; Gökkaya, Cevdet Serkan; Aktaş, Binhan Kağan; Özden, Cüneyt; Bulut, Süleyman; Memiş, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Üst üriner sistemde değişici epitel kökenli kanserler oldukça nadir görülür. Hatta bu kanserlerin eş zamanlı mesane tümörü ile birlikte görülmesi daha da nadirdir ve bu durumlarda hastanın tedavi sonrası sıkı takibi ...
 • Öztürk, Ebru; Türkmen, Arif; Uğur, Mete Gürol; Özsaraç, M. Coşun; Demir, Sevgi Sarı; Balat, Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Giriş: Fanconi anemisi; aplastik anemi, konjenital anomali ve maligniteye yatkınlık ile karakterize otozomal resesif geçiş gösteren nadir bir hematolojik hastalıktır. Sıklıkla postmenapozal dönemde, ortalama 65 yaşta, tanı ...
 • Pınar, Neslihan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Akılcı olmayan ilaç kullanımı, tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur. Ülkemizde akılcı olmayan ilaç tüketimi ciddi bir problem olup ilacın sağlık harcamaları içerisindeki payını artırmaktadır. Ülkemizde İlaç Endüstrisi ...
 • Demirtürk, Orhan Saim; Gülcan, Öner; Coşkun, İsa; Türköz, Rıza (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  C-reaktif protein (CRP) yaygın kullanılan ve standart bir akut faz reaktanıdır. Yüksek CRP değerlerinin akut miyokard enfarktüsü, stabil ve anstabil koroner arter hastalığında ileride oluşabilecek olumsuz (advers) kardiyak ...
 • Gündüz, Abuzer; Cumurcu, Tongabay; Demirel, Soner; Özsoy, Ercan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Lakrimal kese ve burun mukozasında oluşturulan “H” ve “U” flep tekniklerinin eksternal dakriyosistorinostominin (DSR) başarısı üzerine etkisini karşılaştırmak. Yöntem: Distal nazolakrimal kanal tıkanıklığı tanısı ile ...
 • Akan, Zafer; Yılmaz, Ahmet; Özdemir, Osman; Korpınar, Mehmet Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Kliniksel bulgulara göre, agresyona yatkınlık ve agrasif davranış Türkiye’de toplu taşıma sürücüleri arasında oldukça yaygındır. Bu sebeple, bu çalışmada, gürültü kirliliği ile psikolojik semptomlar ve yaşam kalitesi ...
 • Baykara, Murat; Gökçe, Cumali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Endotel vasküler tonusun düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Arteryel esneklik fonksiyonel ve yapısal duvar özelliklerinin bir göstergesidir. Azalmış esneklik kardiyovasküler hastalıklar için önemli bir risk faktörüdür. ...
 • Değirmenci, Yıldız; Hayretdağ Örs, Ceyda; Yılmaz, Yeliz; Karaman, Handan Işın Özışık (Turgut Özal Tıp Merkezi, 2012)
  Bu çalışmada, serum B12 vitamini eksikliği olan ve muayene ile optik sinir tutulumu saptanmamış olan hastalarda, görsel uyarılmış potansiyel (GUP) çalışması yapılarak, B12 vitamin düzeyleri ile GUP çalışmasında elde edilen ...
 • Bakkal, Bekir Hakan; Sayın, Meral (Turgut Özal Tıp Merkezi, 2012)
  Organ kusurları ve zeka gelişim bozukluğu (döllenmeden sonra sırasıyla 2-8. ve 8-25. haftalarda duyarlılık yüksektir) doğumdan sonra fetal radyasyon maruziyetine bağlı görülen en ciddi sorunlardır ve muhtemelen 0.1-0.2 ...
 • Özpek, Adnan; Çalışkan, Müjgan; Yücel, Metin; Hasbahçeci, Mustafa; Baş, Gürhan; Alimoğlu, Orhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Künt travmaya bağlı intraabdominal lümenli organ yaralanmaları sık görülmez fakat genellikle geç tanı konulduğundan mortalite ve morbidite oranları yüksektir. Bu çalışmada, kendi vakalarımızdaki tanı yöntemlerini ve ...
 • Kanik, E. Arzu; Erdoğan, Semra; Temel, Gülhan Orekici (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  İki kategorisi olan bir tanı testinin iki hekimin (değerlendiricinin) uyumunu (tutarlılığını) test edebilmek için literatürde pek çok uyum istatistikleri önerilmektedir. Literatürde çok yaygın olarak kullanılan Scott’ın p ...
 • Fırat, Cemal; Gürlek, Ali; Aytekin, Ahmet Hamdi; Erbatur, Serkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Serebriform intradermal nevus skalpte görülen konjenital tümoral bir anomalidir. Malign melanoma gelişme insidansı %10’a kadar ulaşabilmektedir. Bu lezyon için cerrahi eksizyon tek tedavi seçeneğidir. Bu vakada, 45 günlük ...
 • Haltaş, Hacer; Yenidünya, Sibel; Akça, Ali; Köktener, Aslı; Bayrak, Reyhan; Sürgit, Önder (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Pnömatosis intestinalis gastrointestinal traktın duvarında çok sayıda gaz kistleri ile karakterize nadir bir antitedir. Subserozal kistlerin rüptürü halinde pnömatosis intestinaliste intraperitoneal serbest hava gelişir. ...