(2012)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Kılınç, Ferhat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Türkiye’de modern ürodinamik çalışmalar klinik olarak yıllardır kullanılmakta, böylece birçok klinik ve bilimsel çalışma yapılabilmektedir. Erişkin ürodinamik çalışmaların çoğunlukla ürolojik alanda uygulanıldığı düşünülmesine ...
 • Şahin, Levent; Albayrak, Mustafa; Çelik, Ebru; Özkan, Zehra Sema; Artaş, Gökhan; Aygün, Banu Kumbak (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Genital tüberküloz (tbc) kadın infertilitesinin önemli bir nedeni olup son yıllarda primer ve sekonder infertilite bulunan olgularda daha sık tanınmaya başlamıştır. Bu yazıda tubal faktör infertilitesi olan ve daha önce ...
 • Demirci, Serpil; Cengizhan, Ersan; Karahan, Nermin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Birçok sistemik hastalık nörolojik belirti ve bulgularla başlangıç gösterebilir, yanı sıra bazıları özgül nörolojik hastalıkları taklit edebilir. Bu yazıda, Guillain-Barre sendromunu taklit eden hastalıklar bağlamında bazı ...
 • Selçuk, Mustafa Yasin; Usman, Mustafa Gökhan; Oktay, Mehtap; İstanbullu, Ahmet; Özdemir, Özhan; Saraçoğlu, Ferit (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Bu çalışma postpartum depresyonun yaygınlığı, yaşam kalitesi üzerine etkisi ve gebelikte alınan kilo ile postpartum depresyonun sosyodemografik parametrelerle ilişkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: ...
 • Ertekin, Tolga; Acer, Niyazi; Vurdem, Ümit Erkan; Unur, Erdoğan; Çay, Mahmut (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Chiari malformasyonu tip 1 (CMT1), tonsilla serebelli’nin aşağıya, spinal kanala doğru herniyasyonu ile karakterize konjenital bir anomalidir. Bu çalışmanın amacı Chiari malformasyonu tip 1’li hastalarda ve kontrol grubunda ...
 • Gündüz, Abuzer; Demirel, Soner; Özsoy, Ercan; Cumurcu, Tongabay (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Pediatrik yaş grubunda distal nazolakrimal kanal tıkanıklığı nedeni ile yaptığımız eksternal dakriyosistorinostomi (DSR) ameliyat sonuçlarımızın sunulması. Gereç ve Yöntem: Nazolakrimal kanal tıkanıklığı tanısı ile eksternal ...
 • Tanyıldızı, Rumeysa; Turgut, Burak; Çeliker, Ülkü; Demir, Tamer; Aydemir, Orhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Otuz yaşında kadın hasta, yedi günden beri süregelen, sol gözde görme azalması ve ağrı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Yapılan oftalmolojik muayenede snellen eşeline göre sağ gözde görme düzeyi 1,0 iken sol gözde 0,2 ...
 • Çakır, Habib; Tuncel, Çağatay; Uncu, Hasan; Yıldız, Gürdeniz; Çetinoğlu, Mahmut; Özsöyler, İbrahim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Biz bu çalışmamızda kliniğimizde alt ekstremite varis cerrahisi yaptığımız hastaların erken dönem sonuçlarını sunmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Nisan 2011-Eylül 2011 tarihinde alt ekstremite varis cerrahisi ...
 • Ankaralı, Handan; Temel, Gülhan Örekici; Taşdelen, Bahar; Özge, Aynur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Boosting ağaç yöntemi topluluk birleştirme yöntemlerinden en başarılı olanıdır. Birleştirme algoritmalarının temel amacı, zayıf sınıflayıcıların kombinasyonundan tahmin hatası düşük güçlü sınıflayıcılar oluşturmaktır. Gereç ...
 • Güven, Aytekin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Bu çalışmanın amacı Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı polikliniklerinden H1N1 ön tanısı ile yatırılan hastaların klinik ve epidemiyolojik özelliklerinin değerlendiri ...
 • Haltaş, Hacer; Yenidünya, Sibel; Akça, Ali; Köktener, Aslı; Bayrak, Reyhan; Sürgit, Önder (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Pnömatosis intestinalis gastrointestinal traktın duvarında çok sayıda gaz kistleri ile karakterize nadir bir antitedir. Subserozal kistlerin rüptürü halinde pnömatosis intestinaliste intraperitoneal serbest hava gelişir. ...
 • Fırat, Cemal; Gürlek, Ali; Aytekin, Ahmet Hamdi; Erbatur, Serkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Serebriform intradermal nevus skalpte görülen konjenital tümoral bir anomalidir. Malign melanoma gelişme insidansı %10’a kadar ulaşabilmektedir. Bu lezyon için cerrahi eksizyon tek tedavi seçeneğidir. Bu vakada, 45 günlük ...
 • Özen, Metehan; Elmas, Abdülkerim; Tepeli, Harun; Akcan, Barış; Boyacı, Aslıhan; Örmeci, Ahmet Rıfat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Bu çalışmanın amacı Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı polikliniklerinden H1N1 ön tanısı ile yatırılan hastaların klinik ve epidemiyolojik özelliklerinin değerlendiri ...
 • Özpek, Adnan; Çalışkan, Müjgan; Yücel, Metin; Hasbahçeci, Mustafa; Baş, Gürhan; Alimoğlu, Orhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Künt travmaya bağlı intraabdominal lümenli organ yaralanmaları sık görülmez fakat genellikle geç tanı konulduğundan mortalite ve morbidite oranları yüksektir. Bu çalışmada, kendi vakalarımızdaki tanı yöntemlerini ve ...
 • Kanik, E. Arzu; Erdoğan, Semra; Temel, Gülhan Orekici (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  İki kategorisi olan bir tanı testinin iki hekimin (değerlendiricinin) uyumunu (tutarlılığını) test edebilmek için literatürde pek çok uyum istatistikleri önerilmektedir. Literatürde çok yaygın olarak kullanılan Scott’ın p ...
 • Bakkal, Bekir Hakan; Sayın, Meral (Turgut Özal Tıp Merkezi, 2012)
  Organ kusurları ve zeka gelişim bozukluğu (döllenmeden sonra sırasıyla 2-8. ve 8-25. haftalarda duyarlılık yüksektir) doğumdan sonra fetal radyasyon maruziyetine bağlı görülen en ciddi sorunlardır ve muhtemelen 0.1-0.2 ...
 • Değirmenci, Yıldız; Hayretdağ Örs, Ceyda; Yılmaz, Yeliz; Karaman, Handan Işın Özışık (Turgut Özal Tıp Merkezi, 2012)
  Bu çalışmada, serum B12 vitamini eksikliği olan ve muayene ile optik sinir tutulumu saptanmamış olan hastalarda, görsel uyarılmış potansiyel (GUP) çalışması yapılarak, B12 vitamin düzeyleri ile GUP çalışmasında elde edilen ...
 • Çağan, Özlem; Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Bu araştırmanın amacı, lise son sınıf öğrencilerinin genel ruhsal sağlık durumlarını saptamak ve bu durumun bazı sosyo demografik değişkenlerle ilişkisini incelemektir. Yöntem: Kesitsel tipte olan araştırma evrenini ...
 • Akan, Zafer; Yılmaz, Ahmet; Özdemir, Osman; Korpınar, Mehmet Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Kliniksel bulgulara göre, agresyona yatkınlık ve agrasif davranış Türkiye’de toplu taşıma sürücüleri arasında oldukça yaygındır. Bu sebeple, bu çalışmada, gürültü kirliliği ile psikolojik semptomlar ve yaşam kalitesi ...
 • Gündüz, Abuzer; Cumurcu, Tongabay; Demirel, Soner; Özsoy, Ercan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Lakrimal kese ve burun mukozasında oluşturulan “H” ve “U” flep tekniklerinin eksternal dakriyosistorinostominin (DSR) başarısı üzerine etkisini karşılaştırmak. Yöntem: Distal nazolakrimal kanal tıkanıklığı tanısı ile ...

View more