DSpace Repository

Musaddik kelimesi bağlamında Kur'ân'ın önceki kitaplarla ilişkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Barman, Ramazan
dc.date.accessioned 2017-03-23T12:10:00Z
dc.date.available 2017-03-23T12:10:00Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Barman, R. (2016). Musaddik kelimesi bağlamında Kur'ân'ın önceki kitaplarla ilişkisi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1-161 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/6455
dc.description 13.06.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Tez, giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmada ele alınan konunun önemi, araştırmanın amacı, yöntemi ile kapsam ve sınırlılıkları belirlenmiştir. Tez çalışması bir tefsir çalışması olduğundan temel referans kaynağı olarak Kur'ân'ı Kerim, tefsir kitapları ve konu ile ilgili çalışmalara başvurulmuştur. Birinci bölümde sıdk ve yakın anlam ilişkisi olan müheymin kelimelerinin sözlük ve Kur'ân'daki kullanımından oluşan manaları tespit edilmiştir. İkinci bölümde musaddik kelimesiyle, tasdîk edilen önceki ilâhî kitaplarla ilgili vahiy ve vahyin Hz. Âdem'den Hz. Muhammed (a.s.)'a uzanan tarihi, vahyin tek kaynaktan olması, vahiy geleneği ile Kur'ân'da vahyedildiği haber verilen ilâhî kitaplar Tevrât, Zebûr, İncîl ve Kur'ân konuları işlenmiştir. Üçüncü bölümde Kur'ân vahyinin önceki vahiyleri kuşatması ve ilâhî kitapları tasdîk etmesi açıklanmıştır. Tüm peygamberlerin din olarak İslâm'a davet etmeleri, insanlık tarihi boyunca vahyin müntesiplerine müslüman isminin verilmesi, Kur'ân vahyinin tarihsel derinliği olarak kıssalar, din ve şeriat kavramları, ibadetlerin tarihi, Kur'ân'ın önceki ilâhî vahiy/kitapları tasdîk etmesi bağlamında ele alınmıştır. Sonuç kısmında ise araştırmada varılan sonuçlar belirtilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This thesis is made up of an introduction, three distinct sections and a conclusion section. Introduction section explains importance of the topic of the research, its purpose, modality, scope, and boundaries. Since the research is a commentary study, its main reference sources consist of Qur'an, commentary books, and other studies in the same subject. After the introduction section, first main section determines, the dictionary and Qur'an usage meanings of the words "sidk" , righteousness, truthfulness, and its analogous word "müheymin" , watchful protector. In the second section analyzes topics about, revelation related to previous holy books confirmed by the "musaddik" affirmation keyword, history of revelation reaching to Hz. Muhamed (a.s.) starting from Hz. Âdem, and revelation being originated from a unique source, the holy books, Torah, Psalms and Bible, that are acquainted by Qur'an's revelations via revelation tradition. Third section explains how Qur'an's revelations cover the previous revelations and attest the previous holy books. In the third section, all prophets invitation to Islam as a religion, the ones who are adhere to revelations are called muslims, stories as historical deptness of Qur'an revelations, religion and sharia concepts, history of worshipping, are analyzed under the scope of Qur'an's attestment of previous revelations and holy books. In the conclusions sections the finding and results of the research are expressed. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess tr_TR
dc.subject Musaddik tr_TR
dc.subject Müheymin tr_TR
dc.subject Vahiy tr_TR
dc.subject Müslimûn tr_TR
dc.subject Tevrât tr_TR
dc.subject Zebûr tr_TR
dc.subject İncîl tr_TR
dc.subject Kur'ân tr_TR
dc.subject "Musaddik" affirming tr_TR
dc.subject "Müheymin" watchful protector tr_TR
dc.subject "Vahiy" revelation tr_TR
dc.subject "Müslimûn" people of Islam tr_TR
dc.subject "Tevrât" Torah tr_TR
dc.subject "Zebûr" Psalms tr_TR
dc.subject "İncîl" Bible tr_TR
dc.subject "Kur'ân" Qur'an tr_TR
dc.title Musaddik kelimesi bağlamında Kur'ân'ın önceki kitaplarla ilişkisi tr_TR
dc.title.alternative Qur'an's relations with the previous holy book in the scope of "Musaddik", affirmation, word tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 161 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record