DSpace Repository

Teknolojik gelişmelerin Türk Halk Müziği çalgıları üzerindeki etkileri

Show simple item record

dc.contributor.author Tuna, Ömer Can
dc.date.accessioned 2023-01-30T06:24:00Z
dc.date.available 2023-01-30T06:24:00Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Tuna, Ö. C. (2022). Teknolojik gelişmelerin Türk Halk Müziği çalgıları üzerindeki etkileri. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/87555
dc.description İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Müziği Ana Bilim Dalı en_US
dc.description.abstract Türk halk müziği çalgılarımız geçmişten günümüze halkımızın duygu ve düşüncelerinin aktarımında önemli bir araç olmuştur. Küreselleşme, çoğu alanda olduğu gibi geleneksel çalgılarımızın yapım ve icra özellikleri ürerinde de çeşitli etkiler meydana getirmiştir. Araştırmada küreselleşme ve teknolojik ilerlemenin Türk müziği çalgıları üzerinde ne yönde etkiler meydana getirdiği ve buna bağlı olarak ne gibi değişim ve gelişmelerin yaşandığına odaklanmaktadır. Araştırma betimsel bir özellik taşımakta olup mevcut durumu tespit etmeye yöneliktir. Araştırma sürecinde konuya yönelik literatür taranmış ve birçok hususta alan uzmanlarının görüşlerine başvurulmuştur. Bu noktadan yola çıkılarak çeşitli bulgular ve bulgulardan yola çıkılarak bazı sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Araştırma geleneksel Türk halk müziği çalgılarıyla sınırlı tutulmuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlarından bazıları sıralanacak olursa Türk halk müziği çalgılarının Türk müzik tarihinde önemli bir yere sahip olduğu, bu çalgıların teknolojik gelişmelere bağlı olarak bundan az ya da çok etkilenmiş olduğu ve bu etkilerin bir bölümünün çalgıların volümüne, ses yapısına etki ettiği gibi bir bölümünün de çalgının organolojik yapısında çeşitli değişiklikler meydana getirdiği görülmüştür. Çalgıların üretim sürecindeki birtakım yeniliklerin gelmesi ile birlikte seri üretime geçiş aşamalarındaki uygulamalara değinilmiş, çalgı yapımcılarının işlerini kolaylaştıran torna tezgahlarındaki yapı malzemelerinin gelişim süreçleri ele alınmış, icra boyutunda düşünüldüğünde hem olumlu hem de olumsuz etkilerinin olduğu ve bu etkilerin topluma yansımalarının neler olduğu aktarılmaya çalışılmış ve ne gibi çalışmaların yapılması gerekliliği konusu aklımıza ilk gelenlerden bazıları olacaktır. Anahtar Kelimeler: Türk Halk Müziği, Halk Çalgısı, Teknoloji, Küreselleşme. en_US
dc.description.abstract Our Turkish folk music instruments have been an important tool in conveying the feelings and thoughts of our people from past to present. Globalization has created various effects on the production and performance of our traditional instruments, as in many other fields. The research focuses on the effects of globalization and technological progress on Turkish music instruments and what kind of changes and developments are experienced accordingly. The research has a descriptive feature and aims to determine the current situation. During the research process, the literature on the subject was scanned and the opinions of field experts were consulted on many issues. Starting from this point, it has been tried to obtain some results based on various findings and evidence. The research was limited to traditional Turkish folk music instruments. When some of the results obtained in the research are listed, it is seen that Turkish folk music instruments have an important place in Turkish music history. It has been observed that these instruments have been more or less affected by technological developments, and some of these effects have affected the volume and sound structure of the instruments and some have caused various changes in the organological structure of the instrument. With the arrival of some innovations in the production process of the instruments, the applications in the transition stages to mass production were mentioned, The development processes of building materials in lathes, which facilitate the work of instrument makers, are discussed. When considered in terms of execution, it has been tried to convey that it has both positive and negative effects and what the reflections of these effects are on the society. Some of the first things that come to our minds will be the subject of how work needs to be done and the opinions about how the future processes will work. Keywords: Turkish Folk Music, Folk Instrument, Technology, Globalization en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Halk Çalgısı en_US
dc.subject Teknoloji en_US
dc.subject Küreselleşme en_US
dc.title Teknolojik gelişmelerin Türk Halk Müziği çalgıları üzerindeki etkileri en_US
dc.title.alternative The effects of technological developments on Turkish Folk instruments en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US
dc.identifier.endpage 82 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record