(2018)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Çökük, Barış (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2018)
  En önemli sermayesi insan olan organizasyonların, çalışanları pek çok bakımdan olumsuz etkileyebilecek örgütsel stres kaynaklarını iyi tahlil etmesi ve bunlara karşı çözümler üretmesi son derece önemlidir. Çalışanlarının ...
 • Bakan, Selahaddin; Çimen, Hasan (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2018)
  Cumhuriyeti kurulduğu yıllarda, yeterli sermaye birikimi ve güçlü burjuvazinin yetersizliği nedeniyle, siyasi-bürokratik kesimlerin ülke yönetiminde belirleyici etkisi söz konusu olmuştur. Siyasi ve bürokratik kesimle ...
 • Aksu, İbrahim; Tursun, Mehmet (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2018)
  Bu araştırmanın amacı, yükseköğretimde muhasebe eğitimi alan öğrencilerin, ders motivasyonu ile mesleki beklentilerinin öğrencilerin akademik başarıları üzerinde bir etkisinin olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırmada ...
 • Bilici, Zekeriya; Babahanoğlu, Veysel (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2018)
  Günümüzde insanoğlunun yarısından fazlası kentsel mekânlarda yaşamakta ve önümüzdeki yıllarda bu oranın daha da artacağı öngörülmektedir. Kentsel mekânlardaki hızlı nüfus artışı beraberinde bir takım problemleri getirmekte ...
 • Şen, Ali; Pehlivan, Ceren (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2018)
  The relationship between financial development and economic growth has been extensively analysed. It is generally hold that financial development is crucial for economic growth. The growth of financial development enables ...
 • Karadağ, Ahmet; Yaman, Haluk (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2018)
  Söylemi kolay, algısal düzeyi yüksek, tanımlanması zor olan milliyetçilik, tarihin seyri içerisinde, değişimlerden her zaman etkilenmiş ve çoğu zaman değişimlerin önemli bir argümanı olarak kullanılmıştır. Bir birlik ve ...
 • Çınar, Yusuf (İnönü Üniversitesi, 2018)
  Karl Marks, kullandığı metot ile öncelikle Grek dönemi tarihçilerinin görmezden geldiği ekonomik ve sosyal sebeplerin tarihi şekillendiren önemli bir unsur olduğunun altını çizmiş, üretim güçlerinin önemini vurgulamış ...
 • Şen, Ali; Bingöl, Nergis (İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2018)
  Sağlık İnsani Kalkınma Endeksinin temel unsurlarından biridir. Bu nedenle sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmanın amacı Q1:2006- Q4: 2017 döneminde Türkiye’ de ...
 • Durmuş, Ahmet Fethi; Otlu, Fikret; Özkan, Özge (İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2018)
  Denetim kanıtı, denetlenen bilgilerin önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini belirlemek amacıyla denetçi tarafından kullanılan her türlü bilgi, belge ve kayıtlardır. Uluslararası Denetim Standartları’na göre ...
 • Bardak, Ahmet (İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2018)
  Bu çalışma, Türkiye’de yönetimin sivilleşmesini ordunun siyasal kontrol süreci üzerinden incelemektedir. Siyasal kontrol, ordunun seçilmiş sivillere bağlı ve sorumlu olduğu durumu ifade etmektedir. Çalışmada ordunun siyasal ...
 • Demirel, Hatice Gökçe; Akdemir, Bünyamin (İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2018)
  Pek çok iş için işin gerektirdiği en önemi unsurlardan biri diğer insanlar ile etkileşim ve iletişim içinde olmaktır. Duygular, insan varlığının ayrılmaz bir parçası olduğundan pek çok örgüt bu iletişim ve etkileşimler ...