1996 Cilt 3 Sayı 3

 

Recent Submissions

 • Özerol, Elif (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Sitokrom P450 (CYP450) monooksijenaz enzim sistemleri, matür eritrosit ve iskelet kası hücreleri dışında tüm memeli hücre tiplerinde ve prokaryotlarda bulunan hem-protein ailesidir. Bu enzimler, yapısal olarak farklı çeşitli ...
 • Sönmez, Emine; Özerol, İbrahim Halil; Şahin, Kazım (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Hastanede kazanılan (nozokomiyal) infeks iyonlardan korunmak ve bu infeksiyonları kontrol altına alabilmek için hastane epidemiyolojisti, infeksiyon kontrol komitesi ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarı personelinin işbirliği ...
 • Koçak, Ayhan; Çolak, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  1958’de Aaron B Lerner tarafından tanımlanan melatonin’in yaşlanma karşıtı etki, immün düzenleyici, onkostatik ve nöroendokrin fonksiyonlar gibi pekçok fizyolojik fonksiyonları vardır. Son yıllarda melatonin’in potent bir ...
 • Bayramlar, Hüseyin; Er, Hamdi; Hepşen, İbrahim F.; Gündüz, Abuzer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Koroid ve retinanın gyrate atrofisi, çocuklukta başlayıp 30-60'lı yaşlarda körlüğe yolaçan nadir bir koryoretinal distrofidir. Otozomal resesif geçiş gösterir. Primer defekt mitokondrial ornitin delta aminotransferaz ...
 • Suma, Selami; Çelenk, Çetin; Polat, Pınar; Tanı, Volkan; Eren, Suat; Okur, Adnan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Koledok kistleri ekstrahepatik ve/veya intrahepatik safra yollarında kistik dilatasyonlarla karakterize, nadir görülen bir anomalidir. Koledok kistlerinin erken tam ve tedavisinin yapılması komplikasyonların önlenmesinde ...
 • Büyükberber, Süleyman; Hasanoğlu, Adnan; Serbest, Servet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Pendred sendromu, otozomal resesif geçiş gösteren, guatr ve konjenital sağırlığın birlikte görüldüğü bir hastalıktır. Tiroid bezinde iyotun organifıkasyonunda enzimatik bir bozukluk sözkommıdur. Organifıkasyon bozukluğu ...
 • Ekmekçi, Hakan; Yıldız, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Yüzyıllardır tanınan depresyon, psikoftzyolojik, psikomotor ve bilişsel alanlarla ilgili bir belirtiler kümesidir. Bu nedenle depresyonda klinik semptomlar oldukça değişken bir dağılım göstermektedir. Zira depresif belirtiler, ...
 • Aydoğdu, İsmet; Duygulu, Cengiz; Büyükberber, Süleyman; Tayfun, Egemen; Aydın, Abdullah (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Soliter kemik ve ekstramedüller lenf nodu plazmasitomaları, plazma hücre hastalıklarının nadir görünen klinik tipleridir. Şimdiye kadar literatürde soliter kemik ve ekstramedüller lenf nodu plazmasitomaları birlikteliği ...
 • Karakaş, Sacide; Uzun, Ahmet; Cihan, Ö. Faruk (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Laboratuvarında eğitim amacıyla diseke edilen dokuz kadavradan (6 erkek, 3 kadın) 30 yaşındaki bir kadın kadavrasında atnalı böbrek anomalisi tespit edildi. 600-700 ...
 • Ekmekçi, Hakan; Arısoy, A. Engin; Müftüoğlu, Münife; Karabiber, Hamza; Yılnıaz, Hikmet; Bereketoğlu, M. Ali; Arslan, Turan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Botulizm oldukça nadir evrensel bir enfeksiyondur. Clostridium botulinum toksini, nöromüsküler kavşaklarda ve sinapslarda ve otonomik sinapslarda asetilkolin salmımmı engelleyerek etki eder. Kontamine gıdanın yenilmesi ...
 • Özkan, Semih; Özbek, Emin; Gürpınar, Tayfun; Sarıyüce, Oğuzhan; Güneş, Ali; Özsan, Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Bu çalışmada 10-19 yaş arası (ortalama 13.9) 959 orta ve lise öğrencisinde varikosel prevalansı araştırıldı. Asemptomatik sağlıklı erkek öğrenciler fizik inceleme ve doppler ultrasonografı (USG) incelemesi ile değerlendirildi. ...
 • Şenol, Mustafa; Özcan, Atilla; Saraç, Kaya; Bölük, Ayhan; Şaşmaz, Sezai; Kutlu, Ramazan; Soytürk, Durali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  30 yaşında bir makina mühendisi, yüzünde, özellikle burun civarındaki çok sayıda kabarıklıklar sebebiyle başvurdu. Adenoma sebaseum olarak değerlendirilen bu lezyonlar, estetik kaygı dışında bir şikayete yol açmıyordu. ...
 • Hasanoğlu, Adnan; Baysal, Tamer; Bülbüloğlu, Ertan; Yıldırım, Zeki (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Tiroid bezinde, solunum yolu obstrüksiyonu oluşturacak kalsifiye, büyük benign nodüller sık görülmemektedir. 53 yaşındaki kadın hasta, büyük kalsifiye benign guatra bağlı üst hava yolu obstrüksiyonu, stridor ve dispne ile ...
 • Baltacı, Abdülkerinı K.; Semerciöz, Atilla; Moğulkoç, Rasim; Türköz, Yusuf (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Araştırma, erişkin sporcularda fiziksel aktiviteye bağlı olarak meydana gelen hematüri ve proteinürinin, genç sporcularda da oluşup oluşmadığının belirlenebilmesi amacıyla planlandı. I. Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonasına ...
 • Güner, Güntekin; Elmalı, Nurzat; Müezzinoğlu, Ü. Sefa; Baysal, Tamer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Homojen karıştırma, kemik çimentosunun daha iyi mekanik özelliklere sahip olması için çok önemlidir. Bugün, düşük viskoziteli çimentolarda saniyede bir vuruş sıklığında karıştırma standart olarak kabul edilmektedir. Bu ...
 • Balat, Özcan; Kökçü, Arif; Çokşenim, Şükrü; Üstün, Cazip (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Ultrason ovulasyon indüksiyonu yapılan hastalarda, follikül gelişimini izlemek üzere yaygın olarak kullanılmaktadır. Klomifen sitratın (CC) dominant follikül gelişimi üzerine etkisi spontan sikluslara göre belirgindir. Bu ...
 • Durmaz, Bengül; Sönmez, Emine; Tekerekoğlu, Mehmet S.; Aksüllü, Nihayet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 1996 yılında hastane infeksiyonu görülme oranı %2 olarak belirlendi. Hastane infeksiyonlarının sıklıkla görüldüğü bölümler; yoğun bakım birimi (%10), genel cerrahi (%7.5), ...
 • Özerol, İbrahim Halil; Şenol, Mustafa; Ageitos, Ana; Talmadge, James E. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Non-Hodgkin lenfomalı 24 hastadan elde edilen periferik stem cell (PSC) ürünlerinin natural killer (NK) hücre aktivitesi, IL-2 ile kültürden önce ve 5 gün IL-2 ile birlikte kültür yapılarak incelendi. Bu çalışmaya göre PSC ...
 • Sönmez, Emine; Özerol, İbrahim Halil; Çınar, Yasemin; Özbilge, Hatice; Yılmaz, Şerafettin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Randomize, tek kör planlanan bu çalışmada hepatit B için seronegatif olan sağlıklı 100 kişi test edildi. Yeast recombinant S antijen aşısı (YSHBV) (Hepavax-gene, 1 ml: 20/Jgr = 1 doz), Chinese hamster ovary (CHO) recombinant ...
 • Aydoğdu, İsmet; Tayfun, Egemen; Akan, Hamdi; Koç, Haluk; Beksaç, Meral; İlhan, Osman; Konuk, Nahide; Uysa, Akın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  İdyopatik trombositopenik purpura, özellikle büyüklerde, kronik seyirli bir hastalıktır. Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada idyopatik trombositopenik purpuralı 62 hastanın klinik seyirleri ve tedavi sonuçları ...

View more