DSpace Repository

Browsing 1996 Cilt 3 Sayı 3 by Submit Date

Browsing 1996 Cilt 3 Sayı 3 by Submit Date

Sort by: Order: Results:

 • Şenol, Mustafa; Özerol, İ. Halil; Patel, Asha V.; Skoner, David P. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Mast cells play an important role in immediate and late type allergic reactions. Most of our knowledge on properties of mast cells was derived from animal models and these methods have some limitations. We aimed to describe ...
 • Sönmez, Emine; Durmaz, Bengül; Tayfun, Egemen; Çınar, Yasemin; Şahin, Kazını; Aksüllü, Nihayet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Sağlık merkezi çalışanlarında mesleklerine bağlı olarak, kandan kaymaklanan patojenler ile infekte olma riski yüksektir. Bu çalışmada Turgut Özal Tıp Merkezi çalışanlarında Hepatit B virusu (HBV), Hepatit C virüsü (HCV), ...
 • Saraç, Kaya; Bölük, Ayhan; Bereketoğlu, M. Ali; Kutlu, Ramazan; Özcan, Cemal; İlhan, Atilla (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Myotonik distrofili bir soyda radyolojik bulguların araştırılması amacıyla aynı soydan 12 olgu kas tutulumu, beyin atrofısi, hiperostosis ve faringoözofagial tutulum yönünden radyolojik olarak bilgisayarlı tomografi ve ...
 • Bayramlar, Hüseyin; Hepşen, İbrahim F.; Er, Hamdi; Özen, Süleyman; Çıralık, Harun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Bu çalışmada Aralık 1993 - Aralık 1996 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda orbital kitle nedeniyle takip ve tedavi edilen 10 olgu retrospektif olarak incelendi. Yedi olguda ...
 • Aydoğdu, İsmet; Tayfun, Egemen; Akan, Hamdi; Koç, Haluk; Beksaç, Meral; İlhan, Osman; Konuk, Nahide; Uysa, Akın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  İdyopatik trombositopenik purpura, özellikle büyüklerde, kronik seyirli bir hastalıktır. Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada idyopatik trombositopenik purpuralı 62 hastanın klinik seyirleri ve tedavi sonuçları ...
 • Sönmez, Emine; Özerol, İbrahim Halil; Çınar, Yasemin; Özbilge, Hatice; Yılmaz, Şerafettin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Randomize, tek kör planlanan bu çalışmada hepatit B için seronegatif olan sağlıklı 100 kişi test edildi. Yeast recombinant S antijen aşısı (YSHBV) (Hepavax-gene, 1 ml: 20/Jgr = 1 doz), Chinese hamster ovary (CHO) recombinant ...
 • Arıbaş, Emel Türk; Bitirgen, Mehmet; Günaydın, Murat; Polat, Hakkı (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Herpes simplex virus tip 1 (HSV-1) antikorları, 85 lösemi ve lenfomalı hasta ve 40 sağlıklı kişide ELİSA yöntemi ile araştırılmıştır. Hasta grubunda HSV-1 IgM ve IgG pozitifliği sırasıyla % 9.41 ve % 92.95, kontrol grubunda ...
 • Özerol, İbrahim Halil; Şenol, Mustafa; Ageitos, Ana; Talmadge, James E. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Non-Hodgkin lenfomalı 24 hastadan elde edilen periferik stem cell (PSC) ürünlerinin natural killer (NK) hücre aktivitesi, IL-2 ile kültürden önce ve 5 gün IL-2 ile birlikte kültür yapılarak incelendi. Bu çalışmaya göre PSC ...
 • Durmaz, Bengül; Sönmez, Emine; Tekerekoğlu, Mehmet S.; Aksüllü, Nihayet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 1996 yılında hastane infeksiyonu görülme oranı %2 olarak belirlendi. Hastane infeksiyonlarının sıklıkla görüldüğü bölümler; yoğun bakım birimi (%10), genel cerrahi (%7.5), ...
 • Balat, Özcan; Kökçü, Arif; Çokşenim, Şükrü; Üstün, Cazip (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Ultrason ovulasyon indüksiyonu yapılan hastalarda, follikül gelişimini izlemek üzere yaygın olarak kullanılmaktadır. Klomifen sitratın (CC) dominant follikül gelişimi üzerine etkisi spontan sikluslara göre belirgindir. Bu ...
 • Güner, Güntekin; Elmalı, Nurzat; Müezzinoğlu, Ü. Sefa; Baysal, Tamer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Homojen karıştırma, kemik çimentosunun daha iyi mekanik özelliklere sahip olması için çok önemlidir. Bugün, düşük viskoziteli çimentolarda saniyede bir vuruş sıklığında karıştırma standart olarak kabul edilmektedir. Bu ...
 • Baltacı, Abdülkerinı K.; Semerciöz, Atilla; Moğulkoç, Rasim; Türköz, Yusuf (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Araştırma, erişkin sporcularda fiziksel aktiviteye bağlı olarak meydana gelen hematüri ve proteinürinin, genç sporcularda da oluşup oluşmadığının belirlenebilmesi amacıyla planlandı. I. Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonasına ...
 • Hasanoğlu, Adnan; Baysal, Tamer; Bülbüloğlu, Ertan; Yıldırım, Zeki (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Tiroid bezinde, solunum yolu obstrüksiyonu oluşturacak kalsifiye, büyük benign nodüller sık görülmemektedir. 53 yaşındaki kadın hasta, büyük kalsifiye benign guatra bağlı üst hava yolu obstrüksiyonu, stridor ve dispne ile ...
 • Şenol, Mustafa; Özcan, Atilla; Saraç, Kaya; Bölük, Ayhan; Şaşmaz, Sezai; Kutlu, Ramazan; Soytürk, Durali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  30 yaşında bir makina mühendisi, yüzünde, özellikle burun civarındaki çok sayıda kabarıklıklar sebebiyle başvurdu. Adenoma sebaseum olarak değerlendirilen bu lezyonlar, estetik kaygı dışında bir şikayete yol açmıyordu. ...
 • Özkan, Semih; Özbek, Emin; Gürpınar, Tayfun; Sarıyüce, Oğuzhan; Güneş, Ali; Özsan, Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Bu çalışmada 10-19 yaş arası (ortalama 13.9) 959 orta ve lise öğrencisinde varikosel prevalansı araştırıldı. Asemptomatik sağlıklı erkek öğrenciler fizik inceleme ve doppler ultrasonografı (USG) incelemesi ile değerlendirildi. ...
 • Ekmekçi, Hakan; Arısoy, A. Engin; Müftüoğlu, Münife; Karabiber, Hamza; Yılnıaz, Hikmet; Bereketoğlu, M. Ali; Arslan, Turan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Botulizm oldukça nadir evrensel bir enfeksiyondur. Clostridium botulinum toksini, nöromüsküler kavşaklarda ve sinapslarda ve otonomik sinapslarda asetilkolin salmımmı engelleyerek etki eder. Kontamine gıdanın yenilmesi ...
 • Karakaş, Sacide; Uzun, Ahmet; Cihan, Ö. Faruk (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Laboratuvarında eğitim amacıyla diseke edilen dokuz kadavradan (6 erkek, 3 kadın) 30 yaşındaki bir kadın kadavrasında atnalı böbrek anomalisi tespit edildi. 600-700 ...
 • Büyükberber, Süleyman; Hasanoğlu, Adnan; Serbest, Servet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Pendred sendromu, otozomal resesif geçiş gösteren, guatr ve konjenital sağırlığın birlikte görüldüğü bir hastalıktır. Tiroid bezinde iyotun organifıkasyonunda enzimatik bir bozukluk sözkommıdur. Organifıkasyon bozukluğu ...
 • Suma, Selami; Çelenk, Çetin; Polat, Pınar; Tanı, Volkan; Eren, Suat; Okur, Adnan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Koledok kistleri ekstrahepatik ve/veya intrahepatik safra yollarında kistik dilatasyonlarla karakterize, nadir görülen bir anomalidir. Koledok kistlerinin erken tam ve tedavisinin yapılması komplikasyonların önlenmesinde ...
 • Bayramlar, Hüseyin; Er, Hamdi; Hepşen, İbrahim F.; Gündüz, Abuzer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Koroid ve retinanın gyrate atrofisi, çocuklukta başlayıp 30-60'lı yaşlarda körlüğe yolaçan nadir bir koryoretinal distrofidir. Otozomal resesif geçiş gösterir. Primer defekt mitokondrial ornitin delta aminotransferaz ...