(2005)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Hasçalık, Şeyma; Çelik, Önder; Işık, Burak; Kırımlıoğlu, Hale (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Fallop tüpünün izole torsiyonu nadir bir durum olup, tanı için çoğu zaman klinik yaklaşımdan ziyade sıklıkla cerrahi müdahale gerekir. Yirmi üç yaşında üç gündür bulantı ve kusmaları olan nullipar hasta şiddetli sağ kasık ...
 • Serbest, Selda Tekeş; Şahin, İbrahim; Taşkapan, Hülya; Keskin, Lezzan; Kaya, Emin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Bardet-Biedl Sendromu (BBS) retinitis pigmentosa, obezite, polidaktili, brakidaktili, hipogonadizm ve mental retardasyon ile karakterize otozomal resesesif geçiş gösteren bir hastalıktır. Renal tutulum sık görülür ve daha ...
 • Çetin, Feray; Güneş, Gülsen; Karaoğlu, Leyla; Üstün, Yusuf (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Bu çalışmanın amacı, Turgut Özal Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi’nde doğum yapan kadınların doğum öncesi bakım (DÖB) alma durumlarını ve anne sütü verme uygulamalarını ve bunların bazı faktörlerle ...
 • Dündar, Cihad; Kaynar, Ebru; Pekşen, Yıldız (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Evli ve 15-49 yaş ebelerin kullandıkları aile planlaması yöntemlerini ve sıklığını saptamak. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma Mayıs-Temmuz 2004 tarihlerinde Samsun Merkez ilçede bulunan 20 Sağlık Ocağında ...
 • Özvaran, Mustafa Kürşat; Arınç, Sibel; Uzman, Özlem; Dilek, İlknur; Chousein, Efsun Uğur; Demiryontar, Dilay; Baran, Reha (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Bu çalışma Bilgisayarlı Tomografi (BT) eşliğinde Transtorakal iğne aspirasyonu (TTİA) ile tanı konamayan akciğer lezyonlarında, bunun nedenlerini araştırmak ve nasıl bir yol izleneceğini belirlemek amacıyla planlandı. Gereç ...
 • Bilgin, Mehmet Dinçer; Elçin, A.Eser (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Bu çalışmalarda protoporfirinle fotosensitize edilmiş eritrositlerdeki hemoliz mekanizmasına sıcaklığın etkisi ile eritrosit/protoporfirin/insan serum albümini sisteminin soğrulma ve floresans spektrumlarının incelenmes ...
 • Eşrefoğlu, Mukaddes; Seyhan, Muammer; Aktaş, Akın; Gül, Mehmet; Öztürk, Feral (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Yapılan bazı çalışmalarda psöriatik deride keratinosit proliferasyonu ve farklılaşmasında anahtar rol oynayabilecek bazı önemli bazal membran değişiklikleri olduğu gösterilmiştir. Laminin α1 zinciri ve fibronektin dağılımındaki ...
 • Aydoğan, Semih; Akyol, Nuray; Demir, Tamer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Cogan sendromu göz ve kulak tutulumunun birlikte görüldüğü inflamatuar damarsal bir hastalıktır. Gözde interstisyel keratit, kulakta odyovestibüler disfonksiyon bulguları ile karakterizedir. Cogan sendromlu hastalarda büyük ...
 • Kıymaz, Nejmi; Demir, Özgür; Yılmaz, Nebi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Tansiyon pnömosefali ani intrakranial basınç artışına neden olduğu için acil müdahale gerektiren bir patolojidir. Bu çalışmada, posttravmatik geç dönemde oluşan ve hastanın hayatını tehdit eden bir tansiyon pnömosefali ...
 • Aylaz, Rukiye; Güneş, Gülsen; Karaoğlu, Leyla (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Malatya huzurevinde yaşayan yaşlıların sosyo-demoğrafik özelliklerini, sağlık durumlarını ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılık düzeylerini saptamak amacıyla planlanan bu tanımlayıcı çalışma 2002 yılında yürütülmüşt ...
 • Kuzucu, Akın; Soysal, Ömer; Ulutaş, Hakkı (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Spontan pnömotorakslı olgularda uzamış hava kaçağı ve nüks en sık cerrahi endikasyonları oluşturur. Ancak cerrahinin zamanlaması hala tartışmalı bir konu olarak kalmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada İnönü Üniversitesi ...
 • Köybaşı, Serap; Yılmaz, Fahrettin; Karabay, Oğuz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Bu yazıda tonsil yüzey kültüründe üreme olmadığı halde tonsillektomi sonrası yapılan tonsil derin doku kültür örneğinde Grup B streptokok (S. agalacticae) üretilen bir olgu sunulmuştur.
 • Hız, Fazilet; Bozkurt, Dilek; Karagöl, Turgut; Çelik, Aysel; Çınar, Meral (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Bilateral fasiyal paralizi nadir bir klinik antitedir. Sıklıkla potansiyel olarak hayati tehlike taşıyan sistemik bir hastalığın bulgusu olarak karşımıza çıkar. Erken evrede yetersiz tanı ve tedavi klinik sonuçları olumsuz ...
 • Yirmibeşoğlu, Eda; Öztürk, Ayşen Sevgi; Erkal, Haldun Şükrü; Egehan, İbrahim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Bu çalışmada, kanser tanısı almış hastaların ve birinci-derece yakınlarının, kanser ile ilişkili bilgi edinmek amacı ile İnterneti kullanım sıklıklarının ve İnternet kullanımını belirleyen etkenlerin ortaya konulması ...
 • Aygül, Recep; Koçak, Nuri; Deniz, Orhan; Orhan, Asuman; Ulvi, Hızır; Gümüştekin, Kenan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Epilepside yüksek solaklık, zayıf sağ el dominansı, yüksek cross-dominans, patolojik sağ el dominansı ve bilateral atipik lisan dominansına işaret edilmektedir. Bunlardan hareketle epileptik olguların el, ayak, göz ...
 • Temel, Gülhan Orekici; Çamdeviren, Handan; Akkuş, Zeki (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Sınıflama ağaçları (Classification Trees, CT) parametrik olmayan istatistiksel bir yöntemdir. Bu yöntem bir veya daha fazla risk faktöründen yararlanarak bireylere tanı koyma amacıyla kullanılan bir ağaç algoritmasıdır. ...
 • Evci, E.Didem; Tezcan, Sabahat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Dört farklı turizm yöresinde bulunan turistik tesislerin sağlık niteliklerinin değerlendirilmesi ve turistlerin sağlık sorunlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma, 15 Mayıs-15 Ekim 2001 ve Ocak-Mart ...
 • Karaoğlu, Leyla; Çetin, Feray; Ilgar, Mehtap; Tekiner, Selda; Güneş, Gülsen; Genç, Metin F.; Eğri, Mücahit; Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Turgut Özal Tıp Merkezinde çalışan evli kadın personelin doğurganlık özelliklerini ve gebeliği önleyici yöntem kullanım düzeyini saptamak. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmaya, Mart 2004 tarihinde ...
 • Öztürk, Ayşen Sevgi; Yirmibeşoğlu, Eda; Erkal, Haldun Şükrü; Egehan, İbrahim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  In this report, we aimed to investigate the time from the onset of complaints till the admission to a doctor, the time from the onset of complaints till the establishment of a diagnosis and the time from the onset of ...
 • Aygül, Recep; Ulvi, Hızır; Deniz, Orhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Sempatik deri cevabı (SDC) sudomotor sempatik fonksiyonun bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı normal bireylerde farklı dalga formları arasında latans, amplitüd ve habitüasyonda farklılık ...

View more