(2004)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Işık, Berrin; Tekgül, Zeki Tuncel (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Bir mukopolisakkarit metabolizması bozukluğu olan Hurler Sendromu (HS) α-L iduronidase enzim defektinden kaynaklanan, birden fazla doku ve organı etkileyen kalıtsal, konjenital bir hastalıktır. Sendromun klinik seyrinde ...
 • Akı, Tuba; Karıncaoğlu, Yelda; Özcan, Hamdi; Seyhan, Muammer Eşrefoğlu; Kalaycı, Bülent; Karadağ, Neşe (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Sweet sendromu(SS) ağrılı eritematöz plaklar, ateş, artralji, periferik lökositoz, üst dermiste ödem ve yoğun nötrofil infiltrasyonu ile karakterize nadir görülen bir dermatozdur. Sendrom, üst solunum yolu enfeksiyonları, ...
 • Cengiz, S.Aslıhan; Cengiz, Lügen; Us, Ebru; Cengiz, A.Tevfik (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Gebe kadınların serumlarında, kontrol amaçlı olarak, ELİSA ile, Herpes simplex Virus (HSV) tip 1 ve 2 IgG ve IgM antikorlarının araştırılması, Gereç ve Yöntem: Değişik gebelik haftalarında bulunan bir grup gebe kadından, ...
 • Öztürk, Ufuk; Eroğlu, Muzaffer; Tuygun, Can; İmamoğlu, M. Abdurrahim; Kiper, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Bu çalışmada alt üriner sistem semptomları nedeniyle çeşitli medikal tedavilere rağmen yeterli sonuç alınamıyan BPH lı hastalarda transüretral prostat insizyonunun (TUIP) etkinliğini araştırdık. Gereç ve Yöntem: 31 ...
 • Çelik, H.Coskun; Satıcı, Ömer; Çelik, M.Yusuf (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Çalışmamızın amacı, sigara ile ilgili ele alınan çok değişkenli bir yapıyı kümeleme yöntemleriyle çözümlemektir. Kümeleme yöntemleri bu tür çok değişkenli yapılarda başarılı kümeler oluşturmaktadır. Bu çalışmada sigara ...
 • Kuku, İrfan; Kaya, Emin; Erkurt, M.Ali; Dikilitaş, Mustafa; Yıldız, Ramazan; Orhan, Mesut; Görgel, Ahmet; Aydoğdu, İsmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Günümüzde her kan merkezi, ABO ve Rh sistemlerine ait testleri rutin olarak, transfüzyon öncesi uygunluk testleri kapsamında çalışmaktadır. Bu çalışma Malatya ve çevresinin ABO ve Rh kan grubu dağılımını belirlemek amacı ...
 • Kuku, İrfan; Kaya, Emin; Erkurt, M.Ali; Uzer, Elmas; Özgül, Mustafa; Dikilitaş, Mustafa; Orhan, Mesut; Görgel, Ahmet; Aydoğdu, İsmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Excessive blasts in patients with acute leukeamia may cause serious problems such as tumour lysis syndrome or luekostasis. Leukapheresis is effective in prevention and/or treatment of these problems. In this study we ...
 • Tuncer, Işık (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Bu çalışmada, Konya’daki ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerden yararlanarak büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem : Farklı sosyoekonomik koşullarda 163 öğrencide ağırlık, boy, triseps ...
 • Ulaş, Fatih; Demir, Tamer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Case report of a megaloblastic anemia patient with Roth spots. Case Report: A 42-year-old men with bilateral visual loss that was more pronounced in his left eye, was found to have megaloblastic anemia due to vit B12 ...
 • Işık, Berrin; Atabekoğlu, Serap (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Stevens-Johnson Sendromu yüksek ateş, üst solunum yolu enfeksiyonu ve mukoza tutulumuyla birlikte ciltte eritemlerle karakterizedir. Etyolojide özellikle ilaçlar ve çeşitli enfeksiyon ajanları rol oynamaktadır. ...
 • Hasçalık, Şeyma; Önder, Önder; Yılmaz, Mehmet; Kırımlıoglu, Hale (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Öz geçmişinde genital sistem kanseri hikayesi olan kadınlarda kolorektal kanser görülme riskinin artmış olmasına rağmen, uterin myom varlığı ile kolon kanserleri arasında herhangi bir ilişki bildirilmemiştir. Öte yandan ...
 • Tan, Hüseyin; Turanlı, Güzide; Aktaş, Fahri (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Myotonic muscular dystrophy is a multisystem disease inherited as an autosomal dominant trait characterized by progressive muscle weakness, atrophy and myotonia. Mental retardation may be a symptom of the disorder, but ...
 • Nasır, Serdar; Aydın, M.Asım (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Travma sonucu kopan uzvun mikrocerrahi ile tekrar vücud ile ilişkisinin devamının sağlanması, rekonstruktif cerrahinin ulaştığı en üst düzey girişimlerden biridir. Kopan vucud uzvunun replantasyonu uzvun diğer ...
 • Abdülgani, Fethi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Ürdün’ün Kuzey bölümünde yaşayan 1500 uygun kan donörü Toxoplasma gondii antikoru varlığı yönündentarandı. Bu çalışmanın amacı, Ürdün populasyonundaki kan donörlerinde Toxoplasma gondii antikorunun (IgG,IgM) seroprevalansını ...
 • Turunç, Tuğba; Turunç, Tahsin; Güvel, Sezgin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Amfizematöz pyelonefrit, gaz oluşturan mikroorganizmalar tarafından oluşturulan, perirenal dokuların ve renal parankimin hayatı tehdit eden nekrotizan infeksiyonudur. Amaç: Biz, bu gözden geçirme yazımızda amfizematöz ...
 • Karahan, Ö. İbrahim; Mavili, Ertuğrul; Işın, Şerif; Kahrıman, Güven (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Hepatik infantil hemanjiyoendotelyoma benign bir vasküler karaciğer tümörüdür. Eskiden, tanıyı koymak için karaciğer biyopsisi ve anjiografi yapılırdı. Bugün, görüntüleme teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde invazif ...
 • Demir, Tamer; Ulaş, Fatih; Çeliker, Ülkü (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  İrrigasyon solüsyonları ve viskocerrahi ajanlarının göz içi cerrahisinde kullanımı ideal cerrahi sonucun alınması için gereklidir. İrrigasyon solüsyonları hümor aköze yapı olarak ne kadar benzer ise cerrahi o denli iyi ...
 • Karagöz, Erkan Taner (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Bu çalışmada nöropatik ağrının patogenezi değerlendirilmiş ve tedavide kullanılan antikonvülzanlar gözden geçirilmiştir. Periferik veya santral kökenli olsun, nöropatik ağrı sinir sisteminin hasarlanmış bölgesinde varolan ...
 • Erpek, Semra (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  İlk kez Paul Ehrlich tarafindan tanımlanmış olan mast hücreleri, bazik boyalarla boyanan belirgin sitoplazmik granüllere sahiptir. Mast hücreleri vücuttaki dokularda, özellikle kan damarları ve sinirlere yakın yerleşimli ...
 • Kılınç, Nihal; Pınar, Özden Zeki (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  İlk olarak 1912’de Bowen tarafından tanımlanan bowen hastalığı bir intraepidermal yassı hücreli karsinomdur. Olgu: 65 yaşında erkek hasta 5-6 yıldan beri karın cildinde bulunan lezyon ile başvurdu. Bu asemptomatik ...

View more