(2014)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Maviş, Volkan (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Since its establishment in 2002, the International Criminal Court (ICC) has faced many obstacles in bringing the instigators and perpetrators of crimes to justice. Many solutions have been offered on solving these ...
 • Özkan, Ahmet Fatih (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Son yıllarda Rekabet Kurulu internet sitesinde motorlu taşıtlar sürücü kurslarına ve ekmek üreticilerine hitap eden iki farklı basın bülteni yayımlamıştır. Rekabet Kurulu bu basın bültenlerinde ilgili sektörlerde sıkça ...
 • Temiz, Yağmur (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Zina, İslam hukukunda suç olarak düzenlenmişti. Osmanlı hukukunda, İslam’ın etkisiyle gelişen zina suçu ve cezaları çalışmanın ilk bölümünde incelendi. İslam hukuku ve Osmanlı hukukundaki uygulama farklılıkları, halen ...
 • Akkuş, Zafer; Efe, Tamer (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  İnsanoğlu, neolitik dönemden itibaren yerleşik düzene geçmesiyle birlikte yaşadığı doğal çevrede bulunan fiziksel ortamlarda sosyal hayat anlayışını, bakış açısını, inandığı değerleri, edindiği tecrübeleri ve içinde bulunduğu ...
 • Ağır, Osman; Turhan, Aydın (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Günümüzde öne çıkan en önemli değer bilgidir. Sanayi toplumu sonrası ortaya çıkan bugünkü toplum biçimi “bilgi toplumu” olarak adlandırılmaktadır. Bu toplumda refah oluşturmanın temeli bilgi olup, daha fazla demokrasi ...
 • Küçük, Eşref; Saygılı, Abdurrahman (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Eski Roma'nın hukuki kurumlarından biri olan iustitium, ortaya çıktığı cumhuriyet döneminde hukukun askıya alınmasını ifade eder. Rejimin tehlikeye girmesi halinde, senatonun aldığı senatus consultum ultimum'a göre ilan ...
 • Baycık, Gaye (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Tarihsel süreçte sendikal örgütlenme, meslek, işyeri ve işkolu düzeyinde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte işkolu düzeyinde kurulan ve faaliyet gösteren sendikalar, işveren karşısındaki güçlü duruşları ve işçiler arasında ...
 • Küçük, Eda Özdiler (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Masumiyet karinesi, 1982 Anayasası’nın 38’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz” şeklinde yer almıştır. Vergi yükümlüsünün kişisel bilgilerine ilişkin mahremiyet ...
 • Arat, Ayşe (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Miras hukukunda, mirasbırakanın son iradesi önemlidir. Bu iradeyi ayakta tutmak için Medeni Kanunumuz, bazı hükümler ihdas etmiştir. Bu hükümlerden biri de MK. m. 577/II’dir. Hükme göre tüzel kişiliği bulunmaya insan ...
 • Aktalay, Alptekin (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Türkiye’deki Rasyonelleştirilmiş Parlamenter sistemde yürütme yetkisi esas olarak Bakanlar Kurulu’ndadır. Bakanlar Kurulu KHK, Tüzük, Yönetmelik, Karar ve Kararname isimleri altında düzenleyici idari işlemler yapmaktadır. ...
 • Çakar, Elif Pürsünlerli; Saraçoğlu, Fatih (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Vergi polisleri, vergi kanunlarında öngörülen ihlalleri araştırmak ve tespit etmekle görevli olup, vergi idaresinde görevlendirilmişlerdir. Bu kişilere “adli vergi memuru” sıfatı verilmiştir. Ulusal, yerel ve Avrupa ...
 • Kubilay, Huriye (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  This paper is related to education of intermediaries who sell insurance products in the name of and on account of insurers. Those persons; namely “Insurance Agents” act as direct representatives of insurers. Therefore, ...
 • Öztürk, K. Burak (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun araştırma görevlisi statüsünü öngören 33 üncü maddesi, 35 inci madde ile birlikte değerlendirildiğinde, öğretim elemanı istihdam edilmesi suretiyle öğretim üyesi yetiştirilmesinin ...
 • Birtek, Fatih (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Dilencilik günlük yaşamda sık karşılaşılan bir sosyal sorundur. Modern toplumlarda dahi, yaygın bir biçimde görülmektedir. Günümüzde dilencilik, bireysel ahlaki kötülük olmaktan çıkıp, kadim bir meslek haline gelmişti ...
 • Tombaloğlu, Nermin (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Toplum halinde yaşamak çeşitli kurallar ve düzenlemelere tabi olmayı gerektirmektedir. Kamu yararı kavramı, konulan kurallar ile yapılan idari işlem ve eylemlerin genel nitelikteki amacını ve aynı zamanda nedenini ...
 • Meral, Nevin (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Sözleşmenin devri kurumu, eski Borçlar Kanunu dönenimde yasada açıkça düzenlenmemiş olmasına rağmen doktrinde ve uygulamadaki ihtiyaç doğrultusunda Yargıtay kararlarında kabul edilmekteydi. Ancak Yeni 6098 sayılı Türk ...
 • Koyuncu, Nuran (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Osmanlı Devleti’nin vergi tahsilinde uyguladığı iltizam sisteminde mültezimlerin vergi tahsilini üstlenebilmeleri güvenilir bir kefil bulmalarına bağlıydı. Böylece sarraflar, mültezimlere hem kefil olup hem de onlar ...
 • Erkan, Vehbi Umut (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Yasal önalım hakkı kurumu TMK md. 732, 733 ve 744’de hüküm altına alınmıştır. Türk Medeni Kanunu madde 732 vd. uyarınca yasal önalım hakkı, paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen ...
 • Erkan, Vehbi Umut (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Yasal önalım hakkı kurumu TMK md. 732, 733 ve 744’de hüküm altına alınmıştır. Türk Medeni Kanunu madde 732 vd. uyarınca yasal önalım hakkı, paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen ...
 • Sevgili Gençay, Fatma Didem (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Türk idare hukukunun Fransız idare hukukundan etkilendiği bilinmektedir. Bu iki ülke idare hukukları arasındaki benzerlik sadece maddi idare hukuku alanında değil, idari teşkilat, kamu malları ve kamu personeli alanında ...

View more